Jump to content
CM108.com ซีเอ็มร้อยแปดดอทคอม
Sign in to follow this  
ผู้สื่อข่าว CM108 (3)

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติไม่รับคำร้อง กกต. ขอให้วินิจฉัยสูตรคำนวณ ส.ส. บัญชีรายชื่อ ชี้เป็นอำนาจหน้าที่ของ กกต.


แชร์เลย

1 post in this topic

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติไม่รับคำร้อง กกต. ขอให้วินิจฉัยสูตรคำนวณ ส.ส. บัญชีรายชื่อ ชี้เป็นอำนาจหน้าที่ของ กกต.

1582781054_NewBanner5.jpg.3c67f072adecbd57c63a29bd05faa693.jpg

     วันพุธที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562 วันนี้ ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาคําร้องกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (ผู้ร้อง) ขอให้ ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 210 วรรคหนึ่ง (1) และ (2) แล้ว มีมติ เป็นเอกฉันท์เห็นว่า กรณีที่ผู้ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 128 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 91 ซึ่งเป็นการขอให้พิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้น รัฐธรรมนูญได้บัญญัติกระบวนการและขั้นตอนในการยื่นคําร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยความชอบ ด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายไว้เป็นการเฉพาะแล้วโดยการใช้สิทธิทางศาลตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 212 และการใช้สิทธิทางผู้ตรวจการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 233 (1) ผู้ร้องจึงไม่อาจ ยื่นคําร้องโดยตรงในประเด็นนี้โดยอาศัยช่องทางตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 210 วรรคหนึ่ง (3) ได้

     ส่วนคําร้องที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่า ผู้ร้องจะคํานวณหาจํานวน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 128 ได้หรือไม่ และการดําเนินการดังกล่าวชอบด้วย รัฐธรรมนูญ มาตรา 41 หรือไม่ นั้น ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก (7 ต่อ 2) ว่า กรณีดังกล่าว เป็นหน้าที่และอํานาจของผู้ร้องตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 43 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2523 มาตรา 328 ซึ่งต้องกระทําหลังจากมีการประกาศผล การเลือกตั้งแบบแบ่งเขตแล้ว และข้อเท็จจริงตามคําร้องยังไม่ปรากฏว่าผู้ร้องได้ใช้หน้าที่และอํานาจตามที่ รัฐธรรมนูญและกฎหมายบัญญัติ กรณีจึงยังถือไม่ได้ว่ามีปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอํานาจของผู้ร้องเกิดขึ้นแล้ว คําร้องนี้จึงไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 210 วรรคหนึ่ง (2) ประกอบพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 44 ที่ศาลรัฐธรรมนูญ จะรับไว้พิจารณาวินิจฉัยได้

57798607_2373864879373506_4129923479615045632_n.jpg.e6b12d9e84321acdbd620521d0eb4754.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

ตอบด้วยสมาชิก Facebook

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×