Jump to content
CM108.com ซีเอ็มร้อยแปดดอทคอม
Sign in to follow this  
ผู้สื่อข่าว CM108 (3)

เทศบาลนครเชียงใหม่ ยืนยันความมั่นใจ น้ําคูเมืองเชียงใหม่สะอาด ปลอดภัยสําหรับ การเล่นน้ําสงกรานต์


แชร์เลย

1 post in this topic

เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับ หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม ยืนยันความมั่นใจ น้ําคูเมืองเชียงใหม่สะอาด ปลอดภัยสําหรับ การเล่นน้ําสงกรานต์ 2562 อย่างแน่นอน

1422214199_NewBanner5.jpg.402acbfec29d995495fd24497cf6e405.jpg

     เพื่อเป็นการความเตรียมความพร้อมรับเทศกาลสงกรานต์ หรือ ปีใหม่เมือง ประจําปี 2562 เทศบาลนครเชียงใหม่ได้ทํา การปรับปรุงคุณภาพน้ําในคูเมืองซึ่งถือเป็นสถานที่สําคัญที่จะมีประชาชน และนักท่องเที่ยวมาเล่นน้ําสงกรานต์เป็นจํานวนมาก โดยได้ดําเนินการปรับปรุงคุณภาพน้ําอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ และจากการตรวจวัดคุณภาพน้ําคูเมือง จํานวน 18 จุด ในช่วงต้นเดือนเมษายน พบว่าทุกจุดมีค่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ํา (Dissolved Oxygen - Do) สูงกว่า เกณฑ์มาตรฐาน (ไม่ต่ํากว่า 4 มก./ลิตร) สามารถนําน้ํามาใช้เล่นสงกรานต์ได้อย่างปลอดภัย โดยเทศบาลนครเชียงใหม่ได้รับ ความร่วมมือจากหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม และสถาบันการศึกษา ในการตรวจสอบ และปรับปรุงคุณภาพน้ําอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา และ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ โจ้โดย คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา ภาควิชาประมง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดย คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 โดย กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ํา และ สํานักงาน สิ่งแวดล้อมภาคที่ 1

เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ดําเนินการปรับปรุงคุณภาพน้ําในคูเมืองด้วยวิธีการที่หลากหลาย ทั้งวิธีการเชิงกล และการ บําบัดด้วยวิธีชีวภาพ ได้แก่

- เครื่องเติมอากาศ (แบบ JET AERATOR)
เป็นการเพิ่มปริมาณออกซิเจนให้กับแหล่งน้ํา และผลักดันการไหลเวียนของน้ําให้มีการเคลื่อนตัว โดยการส่งผ่าน ออกซิเจนลงไปใต้น้ําระดับลึก ช่วยให้เกิดการหมุนเวียนของผืนน้ําและหยุดการแบ่งเป็นชั้นของผืนน้ําอันเป็นการบําบัดของเสีย จากการปนเปื้อนในน้ํา เพิ่มคุณภาพให้แก่น้ํา และลดปริมาณของสาหร่าย วัชพืชน้ําอื่น โคลนตมที่สะสมที่ก้นบ่อ และกลิ่น

- การใช้หลุกน้ํา หรือ กังหันน้ํา
หลุกน้ํา หรือ กังหันน้ํา จะหมุนเพื่อตักน้ํา ระหว่างที่โปรยน้ํา หรือ น้ําตกลงมาสัมผัสผิวน้ํา ออกซิเจนในอากาศจะเข้าไป ผสมกับน้ําทําให้น้ํามีสภาพดีขึ้น

- น้ําตกขั้นบันได
เป็นการปล่อยให้น้ําตกลงจากที่สูง หรือไหลลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ ทําให้น้ําสัมผัสกับออกซิเจนในอากาศได้มากขึ้น

- น้ำพุ
เป็นการนําน้ําที่อยู่ใต้น้ําขึ้นสู่ผิวน้ํา โดยการพ่นน้ําขึ้นมาในระยะความสูง จนเป็นละอองน้ําและได้สัมผัสชับอากาศที่มี ออกซิเจนก่อนจะผสมกันตกลงในแหล่งน้ํา เป็นการเพิ่มปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในแหล่งน้ํา ยิ่งออกซิเจนในน้ํามีสูงมาก เท่าไหร่ก็จะทําให้จุลินทรีย์สามารถย่อยสลายของเสียได้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น

- การปลูกพืชน้ําโดยการใช้กระบวนทางธรรมชาติบําบัด
การปลูกพืชน้ํา เช่น บัว ในแหล่งน้ํา สามารถช่วยดูดซับสาร และโลหะหนักที่ปนเปื้อนในแหล่งน้ํา สามารถลดปริมาณ สารอินทรีย์ หรือ ความสกปรกในแหล่งน้ํา ช่วยปรับสภาพน้ําให้มีคุณภาพดีขึ้น - การใช้ EM จุลินทรีย์ เพื่อการปรับสภาพน้ําให้ดีขึ้น การใช้ EM จุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการย่อยสลายสารอินทรีย์ จะช่วยให้สารอินทรีย์ เช่น สิ่งปฏิกูล ขยะมูลฝอย เศษซากพืชที่อยู่ในน้ําย่อยสลายเร็วขึ้น ซึ่งจําเป็นต้องใช้อากาศร่วมด้วย โดยการเพิ่มปริมาณออกซิเจนลงไปในน้ําดังวิธีที่ระบุ ข้างต้น

ทั้งนี้ เทศบาลนครเชียงใหม่ ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน และนักท่องเที่ยว โปรดงตการทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูล และ น้ําเสียลงสู่คูเมืองเชียงใหม่ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติ และเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่จะนําน้ําจากคูเมืองมาเล่นในช่วง เทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้ และเพื่อความปลอดภัย กรุณางดการลงไปเล่นน้ําในคูเมือง หรือออกจากแนวทุ่นที่เทศบาลนคร เชียงใหม่ได้วางกั้นไว้ เนื่องจากบางจุดมีน้ําลึก ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตรายกับตัวท่านเองได้

56685754_1251895661642874_4427679315840204800_o.jpg.f7dcdaaebe34e5a0f6fd4c4e80e531d6.jpg

56764726_1251895678309539_7812130746432225280_o.jpg.431c23e5ad0533cc40c8718b0323501f.jpg56759189_1251895774976196_541884328540372992_o.thumb.jpg.8c9a54a6e92348adec32ddebf4d29013.jpg56575946_1251913924974381_3524405701596151808_o.thumb.jpg.a48cbcc45385c0ab53c1cd50e1ec3fa0.jpg56622519_1251905534975220_9144824029973053440_n.jpg.9fe7d17d2966882be86aed5f51dbfea8.jpg56711199_1251905521641888_2489334689387511808_n.jpg.29b12a22757de3d229d42db5b2df1bce.jpg56862224_1251913781641062_7203901151832440832_o.thumb.jpg.a597596cabf03a4b42138ccd421d21fe.jpg56951186_1251913908307716_3769850133236154368_o.thumb.jpg.f967cbe11103bac0d448514238d923b0.jpg57308672_1251905598308547_4182718261294530560_n.jpg.c24e9cc79a690f23d9f87ea0811c6cab.jpg56871292_1251905664975207_2229321539700916224_o.jpg.d2fed107c187c7e24d1cdb6a61a4f185.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

ตอบด้วยสมาชิก Facebook

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×