Jump to content
CM108.com ซีเอ็มร้อยแปดดอทคอม
Sign in to follow this  
ผู้สื่อข่าว CM108 (3)

จังหวัดเชียงใหม่ออกประกาศ มาตรการในการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก


แชร์เลย

1 post in this topic

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการในการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก และการดูแลสุขภาพ ของประชาชน ประจําปี 2562

813197936_NewBanne1r.jpg.202f7567ea83f4329c80c04354a0c685.jpg

     ด้วยในสภาวการณ์ปัจจุบัน ได้เกิดปัญหาหมอกควันปกคลุมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเกิด จากการลักลอบเผาป่า ล่าสัตว์ ในพื้นที่ป่า และเพื่อเตรียมพื้นที่ทางการเกษตรของราษฎร ทําให้เกิดการสะสม ของกลุ่มควันทั้งภายในและจากภายนอกประเทศจํานวนมาก ประกอบกับปัจจุบันกระแสลมมีกําลังอ่อน ไม่สามารถพัดกลุ่มควันที่สะสมอยู่ให้ระบายออกจากพื้นที่ได้ จนส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ โดยมีค่า ฝุ่นละอองในอากาศ ค่า P10 และ ค่า PM2.5 สูงเกินมาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยทั่วไป

เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก และการดูแล สุขภาพของประชาชน ซึ่งถือเป็นมาตรการเร่งด่วนของจังหวัดเชียงใหม่ จึงให้ทุกหน่วยงานดําเนินการ ดังนี้

1. ให้อําเภอมอบหมายหน่วยงานสาธารณสุข และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกให้คําแนะนํา วิธีการปฏิบัติตนที่ถูกต้องในการดูแลรักษาสุขภาพ เพื่อป้องกันผลกระทบจากฝุ่นละอองและหมอกควันไฟป่า และพิจารณา ดําเนินการแจกจ่ายหน้ากากอนามัย ให้แก่ เด็ก สตรี ผู้มีโรคประจําตัว (ระบบทางเดินหายใจ) และประชาชนทั่วไป

2. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง พิจารณาใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3. ให้อําเภอประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินการ ตามมาตรการสร้างความชุ่มชื้นและลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเพิ่มรอบในการกวาดล้าง ทําความสะอาดถนน และควบคุมพื้นที่ก่อสร้างอาคารและถนนไม่ให้เกิดฝุ่นละออง และขอความร่วมมือ ประชาชนในการเพิ่มความชุ่มชื้นบริเวณที่อยู่อาศัย เช่น รดน้ําต้นไม้ ฉีดล้างถนนหรือทางเท้าหน้าอาคารบ้านเรือน

4. ให้ดําเนินการตามมาตรการห้ามเผาเด็ดขาด โดยจัดชุดลาดตระเวน ตรวจตรา เพื่อป้องกัน การเผาป่า และจัดชุดปฏิบัติการเข้าดับไฟทันทีในเวลาอันรวดเร็วหากมีเหตุเผาไหม้ในพื้นที่ และหากพบการกระทํา ความผิดให้ดําเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด จริงจัง

5. การประชาสัมพันธ์ ให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในทุกช่องทาง เช่น เสียงตามสาย ประจําหมู่บ้านชุมชน วิทยุชุมชน รถกระจายเสียงเคลื่อนที่ ในการชี้แจงทําความเข้าใจการห้ามเผาป่า ห้ามเผา เศษวัสดุทางการเกษตร การจับกุมผู้ลักลอบเผาป่า เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายและผลกระทบของการเผาป่า เผาเศษวัสดุทางการเกษตร และเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารและปฏิบัติตามคําแนะนําของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสามารถ ขอรับหน้ากากอนามัยได้ที่สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และจุดแจกจ่ายโดยทั่วไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 (นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ - ผู้อํานวยการจังหวัด

S__1662984.jpg.7b493e37226583e4816f2618a2442f02.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

ตอบด้วยสมาชิก Facebook

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×