Jump to content
CM108.com ซีเอ็มร้อยแปดดอทคอม
Sign in to follow this  
Guggig

พิธีลงนามบันทึกความข้าใจแผนงานวิจัย เรื่อง การร่วมมือ ส่งเสริม Wellness Tourism ในพื้นที่ภาคเหนือ


แชร์เลย

1 post in this topic

ศาสตราจารย์ คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อดีตปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะประธานบริหารแผนงานการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเชิงรุกให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ในฐานะผู้อำนวยการแผนงานวิจัยฯ และ ผู้บริหารสถานประกอบการสปาและกิจการด้านผลิตภัณฑ์สปาเพื่อสุขภาพ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 7 แห่ง ประกอบด้วย เฮลท์ ล้านนา สปา  โรงเรียนเชียงใหม่สปา โอเอซิส สปา ประเทศไทย ฟ้าล้านนา สปา ศิรา สปา โรงเรียน ไอ ที เอ็ม นวดไทยโบราณ บริษัท ออร์แกนิก ไวต้า จำกัด  ร่วมลงนามบันทึกความข้าใจแผนงานวิจัย เรื่อง การร่วมมือ ส่งเสริม Wellness Tourism ในพื้นที่ภาคเหนือ ภายใต้ทุนสนับสนุนแผนงานวิจัย Spearhead ด้านเศรษฐกิจจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และ ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ตามแผนงานวิจัยและนวัตกรรม  ในโอกาสนี้มีคณะนักวิจัยโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยเดียวกันจากมหาวิทยาลัยต่างๆ อาทิ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต เข้าร่วมพิธีการและศึกษาดูงานการติดตามแผนงานฯ ในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐให้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพการบริการสปาเพื่อสุขภาพ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549 เป้าหมายในการพัฒนาองค์ความรู้ ศักยภาพ รวมทั้งการให้บริการที่ได้คุณภาพและมาตรฐาน ซึ่งได้ดำเนินงานจัดการอบรมให้ความรู้ด้านการบริการสปา การบริหารจัดการสปามาเป็นระยะเวลา 15 ปี และดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน จึงได้รับโอกาสสำคัญในการเข้าร่วมเป็นแกนนำในโครงการวิจัยดังกล่าวเพื่อพัฒนาสปาล้านนาสำหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ พัฒนารูปแบบสปาล้านนา เกณฑ์การรับรองสปาแบบล้านนา ตลอดจน พัฒนาผลิตภัณฑ์ล้านนาในการให้บริการสปา เพื่อสามารถนำผลวิจัยไปใช้ในการให้บริการสปาล้านนาให้เป็นที่ยอมรับและมีความน่าเชื่อถือในระดับสากล อีกทั้งสามารถใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาการให้บริการสปาในท้องถิ่น ภายในประเทศและต่างประเทศได้ต่อไป นอกจากนี้เป็นการรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าและรายได้ให้กับประเทศ  ในครั้งนี้คณะพยาบาลศาสตร์ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้เป็นผู้ดำเนินการ "แผนงานการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเชิงรุกให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ" โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นผู้อำนวยการแผนงานฯ และ ได้รับการสนับสนุนให้ดำเนินการชุดโครงการวิจัย เรื่อง "การพัฒนาสปาล้านนาสำหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ" โครงการวิจัยดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการให้บริการสปาล้านนาทุกช่วงวัยสำหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อพัฒนาเกณฑ์การรับรองความเป็นสปาล้านนาสำหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ล้านนาในการให้บริการสปาสำหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และเพื่อพัฒนาหลักสูตรสำหรับพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสปาและผู้ให้บริการสปาแบบล้านนาเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสำหรับกลุ่มทุกวัย โครงการดังกล่าวดำเนินงานในปี พ.ศ. 2562 – 2564

003.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

ตอบด้วยสมาชิก Facebook

Guest
You are commenting as a guest. If you have an account, please sign in.
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×