Jump to content
CM108.com ซีเอ็มร้อยแปดดอทคอม
Sign in to follow this  
ผู้สื่อข่าว CM108 (3)

แม่ทัพภาคที่ 3 ลงพื้นที่เชียงใหม่ ติดตามการแก้ปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก และหมอกควัน


แชร์เลย

1 post in this topic

     พลโท ฉลองชัย  ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 ชี้แจงข้อมูลการปฏิบัติงานของกองทัพภาคที่ 3 ในการบูรณาการระหว่างหน่วยงานในการแก้ปัญหาสถานการณ์สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก และหมอกควัน ณ ค่ายกาวิละ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น.

1981947524_NewBanner2.jpg.2ce412fa6f8119af88b0d493b81fca39.jpg

     จากการที่เมื่อวานนี้ บก.ควบคุมสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ทภ.3 สน. ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ร่วมประชุมแถลงแนวความคิด ในการควบคุมสถานการณ์หมอกควัน ณ สโมสรค่ายกาวิละ จว.เชียงใหม่ ผลการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งสรุปแนวความคิดที่สำคัญ ดังนี้

1. ดำเนินการปฏิบัติ โดยกำหนด Action Plan ที่ชัดเจน มุ่งเน้นการปฏิบัติเชิงรุก
ต่อพื้นที่ไฟป่า/หมอกควัน

2. บูรณาการองค์ความรู้ เครื่องมือ และอำนาจหน้าที่ ของทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
เข้าควบคุมสถานการณ์ร่วมกัน

3. ดำเนินการด้วยมาตรการทางกฎหมาย ต่อผู้ที่ละเมิดมาตรการเด็ดขาด ในการ
ห้ามเผาตามห้วงเวลาที่กำหนดของแต่ละ จว.

4. การตรวจสอบและติดตามข้อมูลการเผาป่าในพื้นที่ โดยหน่วย รส. ประจำอำเภอ และประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าดำเนินการ หากเกิน ขีดความสามารถของ
หน่วยประจำพื้นที่ บก.ควบคุมสถานการณ์ฯ จะเป็นผู้วางแผนเข้าควบคุมการปฏิบัติเพิ่มเติมให้

5. ประสานแผนการปฏิบัติกับ ทอ. ในการใช้ บ.ทอ. โปรยละอองน้ำในอากาศ ตลอดจนหน่วยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น หน่วยฝนหลวงภาคเหนือ เพื่อทำฝนเทียมในพื้นที่ตามความเหมาะสม
6. การติดตามสถานการณ์ และวิเคราะห์พื้นที่เป้าหมาย (จุด Hotspot) เพื่อกำหนดแผนการปฏิบัติให้ ฮ.ท.17 เข้าปฏิบัติในการทิ้งน้ำ และส่งลง ชป.ทพ. ควบคุมพื้นที่
7. การปฏิบัติในภาพรวม ดำเนินการควบคุม รวมการ โดย บก.ควบคุมสถานการณ์ฯ และปฏิบัติแยกการเป็นพื้นที่ระดับจังหวัด ทั้งนี้ ในห้วงแรกมุ่งเน้น พื้นที่ จว.ช.ม. และ จว.ล.ป.

ทั้งนี้ภายหลังการประชุมแถลงแนวความคิดฯ ทุกภาคส่วนได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ ค่าสภาพอากาศในพื้นที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กอยู่ในเกณฑ์ดี ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ได้ดำเนินการใช้ ฮ.ท.17 จำนวน 1 เครื่อง ดำเนินการทิ้งน้ำ จำนวน ๒ เที่ยวบิน ในพื้นที่ดอยพระบาท อ.เมือง จว.ลำปาง พร้อมทั้งศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ จัดอากาศยานสนับสนุนอีก 2 ลำ ขึ้นบินทำฝนหลวงในพื้นที่ จว.ลำปาง และ จว.แพร่ ส่งผลให้มีฝนตกเล็กน้อยในพื้นที่

     สำหรับแผนการปฏิบัติในวันนี้เตรียมการสนับสนุนการปฏิบัติของ ฮ.ท.17 ทิ้งน้ำในพื้นที่ดอยพระบาท เป็นวันที่ 2 และส่งชุดปฏิบัติการทหารพราน ลงเพื่อดับไฟป่า และควบคุมสถานการณ์ นอกจากนี้อากาศยานของกองทัพอากาศ จะมาสนับสนุน จำนวน 1 เครื่อง เพื่อโปรยละอองน้ำในอากาศ ในพื้นที่ จว.เชียงใหม่ และ จว.ลำพูน
     กองทัพภาคที่ 3 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังคงติดตามสถานการณ์ และวิเคราะห์สภาพอากาศ ในห้วงเวลาแต่ละพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถปฏิบัติภารกิจตามแผน ACTION PLAN เกิดผลเป็นรูปธรรม ส่งผลให้แนวโน้มของสถานการณ์ เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นตามลำดับ

S__70877235.thumb.jpg.28ae9b4b704747aca243e291f3e18578.jpg

S__70877204.jpg

S__70877213.jpg

S__70877214.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

ตอบด้วยสมาชิก Facebook

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×