Jump to content
CM108.com ซีเอ็มร้อยแปดดอทคอม
Sign in to follow this  
ผู้สื่อข่าว CM108 (3)

เตือนข้าราชการ!! ห้ามเล่นการพนัน ฝ่าฝืนมีโทษวินัยหนักถึงไล่ออก 


แชร์เลย

1 post in this topic

เตือนข้าราชการ!! ห้ามเล่นการพนัน ฝ่าฝืนมีโทษวินัยหนักถึงไล่ออก 

1493163366_NewBanner1.jpg.0e9afe124121a7e3ebcf49563a701ca9.jpg

บทบัญญัติในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 พบว่า มาตราที่สามารถนำมาใช้ลงโทษทางวินัยสำหรับข้าราชการที่เล่นการพนันได้นั้น ได้แก่

มาตรา 82 (10) “ต้องรักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย” อันถือเป็นการกระทา ผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง

มาตรา 85(4) “กระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง” อันถือเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง

สำหรับองค์ประกอบความผิดของทั้งสองมาตรานี้ยังคงเหมือนในมาตรา 98 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 กล่าวคือ

1.เป็นการกระทำ ที่ทำใหเ้สื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำ แหน่งหน้าที่ราชการ
2.เป็นการกระทำที่สังคมรู้สึกรังเกียจ
3.เป็นการกระทำโดยเจตนาชั่ว

ซึ่งถ้าพฤติกรรมดงักล่าวมีความร้ายแรงมากกว่าถึงขนาดทำให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการอย่างร้ายแรงก็จะเป็นความผิดฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

ดังนั้นข้าราชการพลเรือนที่เล่นการพนัน จึงอาจมีความผิดวินัยตามมาตราดังกล่าวข้างต้นได้

ทั้งนี้จะผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือไม่ เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงเป็นเรื่องๆ ไป

นอกจากนี้ ยังมีมติคณะรัฐมนตรี (ปรับปรุงเมื่อ 6 พ.ค.46) ที่ระบุว่า การพนันประเภทที่กฎหมายห้ามขาด ถ้าข้าราชการผู้ใดเล่น ควรวางโทษถึงปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ”

ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

Share this post


Link to post
Share on other sites

ตอบด้วยสมาชิก Facebook

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×