Jump to content
CM108.com ซีเอ็มร้อยแปดดอทคอม
Sign in to follow this  
ผู้สื่อข่าว CM108 (3)

(มีคลิป)"ไพบูลย์" ยื่น กกต. สั่ง ทษช.ถอดพระนาม "ทูลกระหม่อมหญิงฯ" จากแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี


แชร์เลย

1 post in this topic

"ไพบูลย์" ยื่น กกต. สั่ง ทษช.ถอดพระนาม "ทูลกระหม่อมหญิงฯ" จากแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี


Cr.คลิป Kannikar Petchkaew

     นายไพบูลย์ นิติตะวัน หัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูป ได้ยืนหนังสือต่อ กกต. เรื่อง ขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาและวินิจฉัยการกระทําของพรรคไทยรักษาชาติ ว่าเข้าข่ายขัดต่อระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้าม ในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ ลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง ข้อ 17  ความว่า...

     ..."กราบเรียน ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ข้าพเจ้านายไพบูลย์ นิติตะวัน หัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูป ได้ทราบข่าวจากสื่อสาธารณะ ว่า พรรคไทยรักษาชาติ โดยกรรมการบริหารพรรคมีมติเสนอชื่อทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในบัญชีนายกรัฐมนตรีของพรรคไทยรักษาชาติ และมีการแถลงข่าวประชาสัมพันธ์ต่อ สื่อมวลชนนั้น

     ข้าพเจ้าเห็นว่า แม้นทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จะทรงลาออก จากฐานันดรศักดิ์แล้ว ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๑๕ แต่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณ วดี ทรงเป็นเจ้าฟ้าชั้นทูลกระหม่อม ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และทรงเป็นพระเชษฐภคินีพระองค์เดียว ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร ดังนั้น ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จึงทรงเป็นส่วนหนึ่ง ของสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามประเพณีการปกครอง ประเทศไทย ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข ดังที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอณาจักร ไทย มาตรา ๕ บัญญัติไว้

     ดังนั้น การที่พรรคไทยรักษาชาติได้ยื่นเสนอพระนามของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในบัญชีนายกรัฐมนตรีของพรรคไทยรักษาชาติต่อคณะกรรมการการ เลือกตั้ง ย่อมต้องมีการนําพระนามของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ไปใช้ ประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้งของพรรคไทยรักษาชาติ อันเป็นการเข้าข่ายลักษณะต้องห้ามในการหา เสียงเลือกตั้ง ตามระเบียบคณะกรรมการารเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหา เสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ ลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง ข้อ ๑๗. “ห้ามผู้สมัคร พรรคการเมือง หรือ ผู้ใดนําสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการหาเสียง เลือกตั้ง”

     ข้าพเจ้ามีความประสงค์ให้มีการรักษาหลักการแห่งรัฐธรรมนูญ กฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการดําเนินการของพรรคการเมือง เพื่อให้เป็นบรรทัดฐาน จึงขอเสนอความเห็นมายัง คณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณาและวินิจฉัยการกระทําของพรรคไทยรักษาชาติว่าเข้าข่ายขัดต่อ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้นหรือไม่ หากมีปัญหาขัดต่อระเบียบดังกล่าว ข้าพเจ้า ขอให้คณะกรรมการเลือกตั้งสั่งให้พรรคไทยรักษาชาติระงับการเสนอพระนามทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีของพรรคไทยรักษาชาติ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและวินิจฉัย ขอแสดงความนับถือ นายไพบูลย์ นิติตะวัน หัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูป"

     โดยหลังจากนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งมีหน้าที่ในการวินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ และเบื้องต้นคาดว่าจะมีการออกมาแถลงถึงความชัดเจนในเรื่องนี้เวลาประมาณ 15.00 น. 

Cr.คลิป Kannikar Petchkaew

2038185657_NewBanner4.jpg.e3b098e745f677db085b3eec0633e7ae.jpg

Dy3MEAtUwAAd9cz.jpg.64605be8ac140560038dbaf58a8b5685.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

ตอบด้วยสมาชิก Facebook

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×