Jump to content
CM108.com ซีเอ็มร้อยแปดดอทคอม
Sign in to follow this  
นักข่าวออนไลน์ CM108

ชี้แจงด่วน!! ใบขับขี่ทางมือถือยังต้องใช้ควบคู่กับในขับขี่ตัวจริงใบเดิม


แชร์เลย

1 post in this topic

      ชี้แจงด่วน!! ใบขับขี่ทางมือถือยังต้องใช้ควบคู่กับในขับขี่ตัวจริงใบเดิมก่อน รอขั้นตอนทางกฎหมายเสร็จเรียบร้อย จึงสามารถใช้ได้อย่างเต็มตัว
.
     นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกได้มีการพัฒนาระบบการแสดงใบอนุญาตขับรถเสมือนจริงทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Driving License) ผ่านทางแอปพลิเคชัน DLT QR Licence ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2562 เป็นต้นไป เพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นทางเลือกเพิ่มเติมให้แก่ประชาชนโดยกำหนดแนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับระบบการแสดงใบอนุญาตขับรถเสมือนจริงทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ และแนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการแสดงใบอนุญาตขับรถเสมือนจริงทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2562

     ทั้งนี้ ประกาศกรมการขนส่งทางบกฯ ดังกล่าวเป็นไปตามมาตรา 8 มาตรา 10 และมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2553 ซึ่งมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยคำนึงถึงหลักการพื้นฐานของการรักษาความลับ การรักษาความถูกต้องของข้อความตั้งแต่การสร้างข้อความเสร็จสมบูรณ์และสามารถแสดงข้อความนั้นได้อย่างถูกต้อง และการรักษาสภาพพร้อมใช้งานซึ่งมีความน่าเชื่อถือและสามารถยอมรับในระบบการแสดงใบอนุญาตขับรถเสมือนจริงทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะประชาชนสามารถใช้ใบอนุญาตขับรถเสมือนจริงทางอิเล็กทรอนิกส์ในการแสดงเป็นหลักฐานเพื่อดำเนินการด้านต่างๆ กับสำนักงานขนส่งได้ทุกแห่ง รวมถึงหน่วยงานต่างๆ สามารถยอมรับใบอนุญาตขับรถเสมือนจริงทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประโยชน์และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ภายใต้กฎหมายที่แต่ละหน่วยงานถือปฏิบัติ ในส่วนของแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนยังคงต้องปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด

      กรณีที่มีการกระทำความผิดตามกฎหมายจราจร ยังจำเป็นต้องแสดงใบอนุญาตขับรถที่เป็นตัวบัตรต่อตำรวจ ซึ่งทางกรมการขนส่งทางบกได้ประชาสัมพันธ์ให้ใช้ใบอนุญาตขับรถเสมือนจริงทางอิเล็กทรอนิกส์ควบคู่กับใบอนุญาตขับรถที่เป็นตัวบัตร ส่วนแนวทางในการพัฒนารูปแบบการใช้งานให้ตอบโจทย์ประชาชนยิ่งขึ้น กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะหารือร่วมกันอย่างใกล้ชิด

กรมการขนส่งทางบก

 

50103906_1958379034457668_3845766175568953344_n.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

ตอบด้วยสมาชิก Facebook

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×