Jump to content
CM108.com ซีเอ็มร้อยแปดดอทคอม
Sign in to follow this  
นักข่าวออนไลน์ CM108

กำหนดการอย่างละเอียด นายกฯ ตู่ สัญจรเชียงใหม่-ลำปาง


แชร์เลย

1 post in this topic

       14-15 ม.ค. นายกฯ พร้อมคณะรัฐมนตรี ขึ้นเหนือ เพื่อประชุม ครม.สัญจร "ลำปาง-เชียงใหม่" ลงเครื่องบิน 09.15 น.ไปสักการะอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย พระธาตุศรีจอมทอง ไปอำเภอแม่แจ่ม ชมแม่แจ่มโมเดล 

จากนั้นไปลำปาง แวะพระธาตุลำปางหลวง/พิธีบายศรีสู่ขวัญ สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

----------------
      นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่-ลำปาง และเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดลำปาง

       ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผย นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่-ลำปาง และเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2562 ณ จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 14 - 15 มกราคม 2562

     พันเอก อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยแก่สื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีกำหนดการตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำปาง และจะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2562 ณ จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 14 - 15 มกราคม 2562 โดยมีกำหนดการดังนี้
 
     วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 ช่วงเช้า นายกรัฐมนตรีจะเดินทางออกจากท่าอากาศยานทหาร  กองบิน 6  ดอนเมือง ไปยังท่าอากาศยาน กองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่ และเดินทางต่อไปยังพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เพื่อสักการะพระธาตุศรีจอมทอง จากนั้น เดินทางไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เพื่อพบปะประชาชน รวมทั้งเยี่ยมชมผลงานการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลเรื่องการบูรณาการแก้ปัญหาหมอกควันและไฟป่าอย่างยั่งยืนและครบวงจร ด้วยกลไกประชารัฐ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการที่ดิน การลดการปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว การพัฒนาส่งเสริมอาชีพ การป้องกันรักษาป่า รวมทั้งเป็นสักขีพยานในโอกาสที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบหนังสือแสดงสิทธิโครงการป่าชุมชนให้แก่ผู้แทนชุมชน และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบสมุดประจำตัวผู้ที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะแปลงรวมให้แก่ประชาชน และชมนิทรรศการแม่แจ่มโมเดล จากนั้นเดินทางไปยังโครงการธรรมชาติปลอดภัย บ้านแม่ปาน อ.แม่แจ่ม เยี่ยมชมโครงการธรรมชาติปลอดภัย ศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตร ซึ่งใช้ระบบเกษตรผสมผสานตามศาสตร์พระราชาลดการปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว
 
       ในช่วงบ่าย นายกรัฐมนตรีเดินทางต่อไปยังจังหวัดลำปาง เพื่อพบปะประชาชน ณ ลานตลาดชุมชนบ้านหลุก อ.แม่ทะ จ.ลำปาง รวมทั้งเป็นสักขีพยานในโอกาสที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบหนังสืออนุญาตให้ทำประโยชน์หรือที่อยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ มอบหนังสือป่าชุมชนและหนังสือประจำตัวผู้ที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน จากนั้นจะเปิดศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก เสร็จแล้วออกเดินทางไปยังโรงงานอินทราเซรามิก พบผู้นำภาคเอกชน ผู้ประกอบการการผลิตเซรามิก และเดินทางไปยังบริเวณริมแม่น้ำวังเพื่อชม Street Art และร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง และประชาสัมพันธ์ Creative tourism ของรัฐบาล
 
     วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 07.15 น. ณ อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งแรกของปี 2562 นายกรัฐมนตรีจะพบปะนักเรียนนักศึกษา และเยี่ยมชมนิทรรศการการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการเด็กเยาวชนจังหวัดลำปาง เวลา 10.30 น. นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน และการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมนารีอินทนนท์ ชั้น 5 อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 
   ในช่วงบ่าย จะเดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ เพื่อเยี่ยมชมการเรียนการสอนของโรงเรียนซึ่งได้รับคัดเลือกในโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ จากนั้นจะเดินทางไปสักการะพระธาตุลำปางหลวง และพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร
 
      ทั้งนี้ สืบเนื่องจากนายกรัฐมนตรีได้รับทราบความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานกรณ์ปัญหาหมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่มีความรุนแรง และส่งผลกระทบในหลายด้าน จึงได้กำหนดเป้าหมายการตรวจราชการที่ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า อย่างบูรณาการ อย่างยั่งยืนและครบวงจร ด้วยแนวทาง “แม่แจ่มโมเดลพลัส” โดยใช้กลไกประชารัฐ และนโยบายของรัฐบาลผสมผสาน เพื่อพลิกฟื้นผืนป่าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ทำให้คนอยู่กับป่า นอกจากนี้ ยังเน้นความสำคัญของโครงการธรรมชาติปลอดภัยบ้านแม่ปาน ที่ใช้ระบบเกษตรผสมผสานตามศาสตร์พระราชามาแทนข้าวโพด ปัจจุบันทำให้เกิดกลุ่มวิสาหกิจที่เข้มแข็ง ทั้งเกษตรแปลงใหญ่และเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรของอำเภอแม่แจ่ม
 
สำหรับการตรวจราชการจังหวัดลำปาง จะได้เน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง การยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry) การพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา
 
ทั้งนี้ การตรวจราชการต่างจังหวัดได้ให้ความสำคัญในการลงพื้นที่คู่ขนาน ตามแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยทั้งเมืองหลักและเมืองรอง และติดตามการทำงานตามนโยบายของรัฐบาลทุกด้าน เพื่อกระจายการพัฒนา สร้างความเจริญอย่างยั่งยืนในทุกพื้นที่อีกด้วย

ไม่อยากพลาดเรื่องใน CM108

อย่าลืม‼️ กดติดดาว หรือ See First เห็นโพสต์ก่อน เพื่อไม่พลาดเรื่องราว ข่าวสารจากเพจนี้

----------------

💪🏾เว็บไซต์ CM108 >> https://www.cm108.com/

📌กลุ่มเฟซบุ๊ก CM108 >> https://www.facebook.com/groups/cm108/

กลุ่มไลน์@ CM108 >> https://line.me/R/ti/p/%40cm108.com

📍 IG www.instagram.com/chiangmai108/‎

1FD7C75E-0C7E-4A9F-BA0D-1FB9963F1D36.jpeg

5807371D-9A6F-47D6-BB8D-1397BD744F6A.jpeg

50192535_2147282041984681_721154828956336128_o.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

ตอบด้วยสมาชิก Facebook

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×