Jump to content
CM108.com ซีเอ็มร้อยแปดดอทคอม
Sign in to follow this  
ผู้สื่อข่าว CM108 (3)

"บิ๊กตู่" ลงพื้นที่ จอมทอง-แม่แจ่ม 14 ม.ค. นี้


แชร์เลย

1 post in this topic

"บิ๊กตู่" ลงพื้นที่ตรวจราชการ พื้นที่ อ.จอมทอง และ อ.แม่แจ่ม 14 ม.ค. นี้

2079123520_NewBanner2.jpg.e409e28f4b9eb744f6bd0574845f83bc.jpg

     ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผย นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่-ลำปาง และเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2562 ณ จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 14 - 15 มกราคม 2562

     พันเอก อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยแก่สื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีกำหนดการตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำปาง และจะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2562 ณ จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 14 - 15 มกราคม 2562 โดยมีกำหนดการดังนี้
 
     วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 ช่วงเช้า นายกรัฐมนตรีจะเดินทางออกจากท่าอากาศยานทหาร  กองบิน 6  ดอนเมือง ไปยังท่าอากาศยาน กองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่ และเดินทางต่อไปยังพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เพื่อสักการะพระธาตุศรีจอมทอง จากนั้น เดินทางไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เพื่อพบปะประชาชน รวมทั้งเยี่ยมชมผลงานการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลเรื่องการบูรณาการแก้ปัญหาหมอกควันและไฟป่าอย่างยั่งยืนและครบวงจร ด้วยกลไกประชารัฐ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการที่ดิน การลดการปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว การพัฒนาส่งเสริมอาชีพ การป้องกันรักษาป่า รวมทั้งเป็นสักขีพยานในโอกาสที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบหนังสือแสดงสิทธิโครงการป่าชุมชนให้แก่ผู้แทนชุมชน และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบสมุดประจำตัวผู้ที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะแปลงรวมให้แก่ประชาชน และชมนิทรรศการแม่แจ่มโมเดล จากนั้นเดินทางไปยังโครงการธรรมชาติปลอดภัย บ้านแม่ปาน อ.แม่แจ่ม เยี่ยมชมโครงการธรรมชาติปลอดภัย ศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตร ซึ่งใช้ระบบเกษตรผสมผสานตามศาสตร์พระราชาลดการปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว
 
     ในช่วงบ่าย นายกรัฐมนตรีเดินทางต่อไปยังจังหวัดลำปาง เพื่อพบปะประชาชน ณ ลานตลาดชุมชนบ้านหลุก อ.แม่ทะ จ.ลำปาง รวมทั้งเป็นสักขีพยานในโอกาสที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบหนังสืออนุญาตให้ทำประโยชน์หรือที่อยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ มอบหนังสือป่าชุมชนและหนังสือประจำตัวผู้ที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน จากนั้นจะเปิดศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก เสร็จแล้วออกเดินทางไปยังโรงงานอินทราเซรามิก พบผู้นำภาคเอกชน ผู้ประกอบการการผลิตเซรามิก และเดินทางไปยังบริเวณริมแม่น้ำวังเพื่อชม Street Art และร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง และประชาสัมพันธ์ Creative tourism ของรัฐบาล
 
     วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 07.15 น. ณ อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งแรกของปี 2562 นายกรัฐมนตรีจะพบปะนักเรียนนักศึกษา และเยี่ยมชมนิทรรศการการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการเด็กเยาวชนจังหวัดลำปาง เวลา 10.30 น. นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน และการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมนารีอินทนนท์ ชั้น 5 อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 
     ในช่วงบ่าย จะเดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ เพื่อเยี่ยมชมการเรียนการสอนของโรงเรียนซึ่งได้รับคัดเลือกในโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ จากนั้นจะเดินทางไปสักการะพระธาตุลำปางหลวง และพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร
 
     ทั้งนี้ สืบเนื่องจากนายกรัฐมนตรีได้รับทราบความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานกรณ์ปัญหาหมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่มีความรุนแรง และส่งผลกระทบในหลายด้าน จึงได้กำหนดเป้าหมายการตรวจราชการที่ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า อย่างบูรณาการ อย่างยั่งยืนและครบวงจร ด้วยแนวทาง “แม่แจ่มโมเดลพลัส” โดยใช้กลไกประชารัฐ และนโยบายของรัฐบาลผสมผสาน เพื่อพลิกฟื้นผืนป่าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ทำให้คนอยู่กับป่า นอกจากนี้ ยังเน้นความสำคัญของโครงการธรรมชาติปลอดภัยบ้านแม่ปาน ที่ใช้ระบบเกษตรผสมผสานตามศาสตร์พระราชามาแทนข้าวโพด ปัจจุบันทำให้เกิดกลุ่มวิสาหกิจที่เข้มแข็ง ทั้งเกษตรแปลงใหญ่และเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรของอำเภอแม่แจ่ม
 
     สำหรับการตรวจราชการจังหวัดลำปาง จะได้เน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง การยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry) การพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา
 
     ทั้งนี้ การตรวจราชการต่างจังหวัดได้ให้ความสำคัญในการลงพื้นที่คู่ขนาน ตามแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยทั้งเมืองหลักและเมืองรอง และติดตามการทำงานตามนโยบายของรัฐบาลทุกด้าน เพื่อกระจายการพัฒนา สร้างความเจริญอย่างยั่งยืนในทุกพื้นที่อีกด้วย

Share this post


Link to post
Share on other sites

ตอบด้วยสมาชิก Facebook

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×