Jump to content
CM108.com ซีเอ็มร้อยแปดดอทคอม
Sign in to follow this  
ผู้สื่อข่าว CM108 (3)

สมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย จัดสัมมนาสัญจร “มองต่างมุม มาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์”


แชร์เลย

1 post in this topic

สมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย จัดสัมมนาสัญจร “มองต่างมุม มาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” นําร่องเมืองท่องเที่ยวเชียงใหม่ หวังการบังคับใช้กฎหมายที่ชัดเจนและเป็นธรรม

IMG_0131.jpg.35bce8ff078e4ec59459d30466782cfa.jpg

     วันที่ 6 ธันวาคม 2561 - สมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย หรือ TABBA จัดกิจกรรม สัมมนาสัญจร ณ จังหวัดเชียงใหม่ พบปะผู้ประกอบการร้านอาหาร ผู้ค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผู้เชี่ยวชาญ ด้านกฎหมายในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับกฎหมายและมาตรการ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เกี่ยวข้อง สร้างความเข้าใจร่วมกัน และสามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างชัดเจน และมีประสิทธิภาพ

     นายธนากร คุปตจิตต์ นายกสมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย หรือ TABBA กล่าวว่า “กิจกรรมสัมมนาสัญจรในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกคนได้แลกเปลี่ยนความเห็นหรือประสบการณ์ที่ เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ แล้วนํามาปรึกษาหารือกันเพื่อเรียนรู้ เข้าใจกฎหมายที่มีอยู่ และสามารถนําไปปฏิบัติได้ จริง โดยกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่สมาคมฯ จัดขึ้นในพื้นที่ต่างจังหวัด โดยเลือกจังหวัดเชียงใหม่นําร่อง เป็นที่แรก เนื่องจากเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สําคัญของประเทศ และมิอาจปฏิเสธได้ว่าการดื่มและซื้อขาย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยผู้บริโภคและนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลรื่นเริงที่กําลังจะมาถึงนั้นมี ความสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจในพื้นที่และบรรยากาศของการท่องเที่ยว

      ในส่วนของเนื้อหาที่นํามาแลกเปลี่ยนเกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 อาทิ มาตรา 32 การโฆษณา ซึ่งยังมีความคลุมเครือในบางประเด็น และพึ่งพิงการใช้ดุลยพินิจของเจ้า พนักงานมากเกินไป จึงขาดแนวทางในการปฏิบัติที่แน่นอน ทั้งยังเอื้อให้เกิดผลประโยชน์ที่อาจสร้าง แรงจูงใจทางอ้อมให้เกิดการตีความอย่างไม่เป็นธรรม อันเนื่องมาจากเงินสินบนรางวัล ในขณะเดียวกันภาค ประชาชนได้ให้ความเห็นว่า พ.ร.บ. ดังกล่าวมีเนื้อหารสาระที่ดี แต่ขาดความชัดเจนในการปฏิบัติให้เป็น มาตรฐานเดียวกัน สร้างความสับสนให้กับประชาชนและผู้ประกอบการ และส่งผลกระทบต่อเนื่องต่อภาค ธุรกิจและท่องเที่ยว ทั้งนี้ยังมีความเห็นที่จะให้เกิดความยุติในประเด็นความขัดแย้งของการตีความตาม กฎหมาย ก็ควรที่จะได้มีองค์กรกฎหมายคนกลางมาให้แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการโฆษณา เช่น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยลดปัญหาความคลุมเครือและไม่ชัดเจนได้ นอกจากนี้ สมาคมฯ มองว่าการพิจารณาเวลาการขายที่เหมาะสมโดยไม่เป็นอุปสรรคสําหรับเมืองท่องเที่ยวในบางพื้นที่ อาทิ เชียงใหม่ ภายใต้การควบคุมและความร่วมมือจากผู้ประกอบธุรกิจที่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เป็นธรรมและ ชัดเจน จะเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างการเติบโตของภาคธุรกิจอีกด้วย”

      นายแพทย์วรพงษ์ สําราญทิวาวัลย์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ร่วมให้ ความเห็นในการสัมมนาครั้งนี้ว่า “แอลกอฮอล์ถือเป็นอาหารอย่างหนึ่ง ซึ่งอยู่กับสังคมมานาน จะกําจัด ออกไปจากสังคม 100% คงเป็นไปได้ยาก การทําให้คนในสังคมมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องผลกระทบจากการ ดื่มหากเลือกที่จะดื่ม หรือเมื่อไรที่ไม่ควรดื่มเลยนั้น เชื่อว่าเป็นการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพในระยะยาว ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายขององค์การอนามัยโลก ในการลดจํานวนการดื่มอย่างเป็นอันตราย ซึ่งหมายถึงเรา แล้วขับ เยาวชนดื่มก่อนวัยอันควร ที่ร้อยละ 10 ภายในปี พ.ศ. 2568”

     และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ลดปัญหาที่เกิดขึ้นอย่า ประเด็น รวมถึงไม่สร้างภาระให้กับผู้ประกอบการร้านค้า ภาครัฐจึงควรรับฟังความคิดเห็น ประชาชน เพื่อสร้างมาตรฐานและความเข้าใจร่วมกัน และส่งเสริมให้เกิดการบังคับใช้ก กับสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน จึงควรรับฟังความคิดเห็นของภาคธุรกิจและ มให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายที่สอดคล้อง

     สมาคมฯ จัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อต้องการสร้างความเข้าใจและมาตร ผู้เกี่ยวข้องในธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมายที่มีอยู่ และมีความรับผิดชอบในการ นอกจากนี้ สมาคมฯ อยากขอให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้พิจารณาปพ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ให้มีความชัดเจน ทันส สอดคล้องกับหลักสากล พร้อมทั้งร่วมกันแสวงหาความกระจ่างชัดในการตีความ ของกฎหมาย และขอให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม อย่างสร้างสรรค์เกี่ยวกับโทษของการดื่มอย่างเป็นอันตราย ที่จะช่วยควบคุมเครื่อง ครอบคลุมต่อไป” นายธนากร กล่าวสรุป

 

 

IMG_0130.jpg

IMG_0135.jpg

IMG_0138.jpg

IMG_0139.jpg

 

IMG_0117.jpg

 

IMG_2612.JPG

IMG_2648.JPG

IMG_2677.JPG

IMG_2689.JPG

Share this post


Link to post
Share on other sites

ตอบด้วยสมาชิก Facebook

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×