Jump to content
CM108.com ซีเอ็มร้อยแปดดอทคอม
Sign in to follow this  
Guggig

ขอเชิญร่วมการประชุม เรื่อง นวัตกรรมในโลกอนาคตกับการดูแลสุขภาพ


แชร์เลย

1 post in this topic

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉลองครบ 6 ทศวรรษ
จัดประชุมวิชาการ"นวัตกรรมในโลกอนาคตกับการดูแลสุขภาพ" และ งานคืนสู่เหย้าสุดยิ่งใหญ่


ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า "วิสัยทัศน์เชิงนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม กลุ่มงานด้านสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายของการพัฒนาตามนโยบายดังกล่าว เพราะในปัจจุบันแนวโน้มปัญหาด้านการเจ็บป่วยของผู้ใช้บริการด้านสุขภาพมีความซับซ้อนสูง ส่งผลให้มีการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งผู้ใช้บริการมีความต้องการและความคาดหวังสูงต่อบริการสุขภาพที่พึงจะได้รับ ทำให้ผู้ให้บริการด้านสุขภาพจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปที่จะสามารถเผชิญกับความท้าทายด้านการเข้าถึงข้อมูล การทำงานร่วมกับนวัตกรรมหรือเครื่องมือเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ แต่ในขณะเดียวกันการให้บริการด้านสุขภาพที่มีแนวโน้มเปลี่ยนไปอย่างมากจากการปฏิวัติเทคโนโลยีการรักษาดูแลสุขภาพจำเป็นต้องให้ความสำคัญด้านคุณธรรมและจริยธรรมของการให้บริการเช่นเดียวกัน

คณะพยาบาลศาสตร์ หนึ่งในคณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เริ่มต้นดำเนินการจัดการศึกษาพยาบาลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2502 โดยในปี พ.ศ. 2562 ถือว่าก้าวสู่ปีที่ 60 ของการจัดการศึกษาพยาบาล ซึ่งการดำเนินงานของคณะฯ ในปัจจุบันภายใต้วิสัยทัศน์ว่า  “คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถาบันชั้นนำระดับสากลด้านการศึกษาและการวิจัย” พันธกิจหลักของคณะฯ ประกอบด้วย มุ่งจัดการศึกษาทางการพยาบาลระดับอุดมศึกษา เน้นผลิตผลงานวิจัยทางด้านสุขภาพ ให้บริการวิชาการแก่สังคม และ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและพัฒนาสิ่งแวดล้อม  การดำเนินการตามพันธกิจดังกล่าวต้องสอดคล้องกับปัญหาของสังคมและประเทศชาติ ตลอดจนนโยบายประเทศที่ต้องการการพัฒนาวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการวิจัยและพัฒนาเพื่อการดูแลสุขภาพ"

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เตรียมจัดการประชุมวิชาการครั้งใหญ่ในวาระก้าวสู่ปีที่ 60 ของการศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง "นวัตกรรมในโลกอนาคตกับการดูแลสุขภาพ" ในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 – 16.00 น. และ วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิด เป้าหมายเพื่อให้อาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้สนใจทั่วไปทุกท่านได้รับทราบถึงทิศทางการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพในอนาคต พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมในการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้เป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และความรู้ด้านการวิจัยทางสุขภาพเพื่อหาแนวทางในการรับมือกับการดูแลสุขภาพในอนาคตอีกด้วย 

ภายในงานพบกับการเสวนา เรื่อง "สมดุลโลก สมดุลธรรม สมดุลสุขภาพ" วิทยากรโดย  พระครูธีรสุตพจน์ ดร. (พระมหาสง่า ธีรสังวโร) เจ้าอาวาสวัดผาลาด จังหวัดเชียงใหม่ และ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่  ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง การเสวนาพิเศษ เรื่อง "เส้นทางสู่ความสำเร็จศิษย์เก่าพยาบาล" โดย คุณแสงจันทร์  รุ่งเรืองกลกิจ จาก University of Washington at Seattle, USA  คุณพรหมพร เอี่ยมจิตเมตตา จาก Gassan Khuntan Golf Resort และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาดา ลัคนหทัย จาก Johns Hopkins University, USA  การบรรยาย เรื่อง "แรงบันดาลใจสู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ" โดย คุณสราวุฒิ สินสำเนา  ประธานเครือข่ายหน่วยงานบริการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคเหนือ การบรรยาย เรื่อง "นวัตกรรมโรบอทกับการดูแลสุขภาพในอนาคต" โดย คุณเฉลิมพล ปุณโณทก  ผู้ก่อตั้งและกรรมการบริหารบริษัท CT Asia บริษัทผู้พัฒนาซอฟท์แวร์ Call Center และบริษัท CT Asia Robotics ผู้ก่อตั้งและนายกสมาคมส่งเสริมการส่งออกซอฟท์แวร์ไทย (TSEP) กรรมการบริหารและรักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์แห่งชาติ (SIPA) เป็นต้น และในโอกาสนี้ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับชมบูธนำเสนอโปสเตอร์และนิทรรศการด้านนวัตกรรมทางสุขภาพจากสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านการพยาบาลทั่วประเทศ ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมการประชุมหรือชมรายละเอียดเพิ่มติม ได้ที่ www.nurse.cmu.ac.th/conference2019 หรือ สอบถามทางโทรศัพท์ 053-935033 , 949138 (ในวันเวลาราชการ)

และเนื่องในวาระพิเศษนี้ในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป  คณะฯ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานราตรีคืนสู่เหย้า..บ้านสีแสด เพื่อปะสังสรรค์รวมรุ่นศิษย์เก่าทุกหลักสูตรของคณะฯ เป็นการสร้างเครือข่ายที่ดีที่สำคัญได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานจากศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จในด้านต่าง ๆ อย่างอบอุ่น โดยภายในงานจัดให้มีพิธีมอบโล่รางวัลเพชรดี ศรีพยาบาลมช. เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่ศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงและคุณงามความดีให้แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีการแสดงพิเศษจากศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันหลายชุด ณ ห้องบ้านล้านตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ สนใจซื้อบัตรได้ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี โทรศัพท์ 089-7556477

poster8-9Feb2019.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

ตอบด้วยสมาชิก Facebook

Guest
You are commenting as a guest. If you have an account, please sign in.
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×