Jump to content
CM108.com ซีเอ็มร้อยแปดดอทคอม
Sign in to follow this  
ผู้สื่อข่าว CM108 (3)

คุณแม่วัยใสตั้งครรภ์ ไม่ต้องลาออก สามารถหยุดเรียนได้


แชร์เลย

1 post in this topic

ประกาศ! คุณแม่วัยใสตั้งครรภ์ ไม่ต้องลาออก สามารถหยุดเรียนได้

1037677222_NewBanner1.jpg.f7d481e0ebb405c1f216692eaacb17e7.jpg

ปัญหาคุณแม่วัยใส หรือหญิงที่ตั้งครรภ์ในช่วงวัยเรียน ถือเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องแก้ไข เพราะเด็กและเยาวชนเหล่านี้อาจขาดความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ วุฒิภาวะ และเศรษฐกิจ หลายคนต้องหยุดเรียนกลางคัน หรือออกจากโรงเรียน บางคนตัดสินใจทำแท้ง เป็นปัญหาสังคมและผิดศีลธรรม ที่ผ่านมาหลายฝ่ายได้ยื่นมือเข้ามาแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะรัฐบาลได้ผลักดัน พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 เพื่อบังคับใช้กับเรื่องนี้อย่างจริงจัง เรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับประเทศ เพื่อให้วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์แบบไม่พร้อมได้รับบริการด้านสุขภาพ รวมทั้งป้องกันไม่ให้ตั้งครรภ์ซ้ำอีก และให้สามารถเรียนต่อจนจบได้ เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข

และเมื่อเร็ว ๆ นี้ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่กฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2561 เพื่อลงลึกถึงวิธีการแก้ไขปัญหา โดยมีสาระสำคัญ คือ

1. สถานศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ ปวช.

ต้องสอนเรื่องเพศศึกษาและทักษะชีวิตให้เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียน เน้นให้เข้าใจถึงพัฒนาการแต่ละช่วงวัย การมีสัมพันธ์กับผู้อื่น การพัฒนาทักษะของตัวเอง พฤติกรรมทางเพศ สุขภาวะทางเพศ เรื่องทางสังคมและวัฒนธรรมที่ส่งผลกระทบต่อเรื่องเพศ และสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความหลากหลายและความเสมอภาคทางเพศ

2. สถานศึกษาระดับ ปวส. และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ

ต้องสอนเรื่องเพศศึกษาและทักษะชีวิตให้เหมาะสมกับช่วงวัยของนักศึกษา และติดตามประเมินผลการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ

3. สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา

ต้องพัฒนาการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ หรือคณะ/สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้และสามารถสอนเพศศึกษา ทักษะชีวิต และให้คำปรึกษาเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นได้

ตรงนี้สำคัญ...กฎหมายได้กำหนดให้สถานศึกษาห้ามให้นักเรียนหรือนักศึกษาที่ตั้งครรภ์ออกจากสถานศึกษา ยกเว้นย้ายสถานศึกษา และต้องจัดให้มีระบบการดูแล ช่วยเหลือ และคุ้มครองนักเรียนหรือนักศึกษาที่ตั้งครรภ์ให้ได้รับการศึกษาด้วยวิธีการที่เหมาะสมและต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ยังอนุญาตให้นักเรียนหรือนักศึกษาที่ตั้งครรภ์ สามารถหยุดพักการเรียนในระหว่างที่ตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอด เพื่อดูแลบุตรตามความเหมาะสม และจัดการเรียนการสอนแบบยืดหยุ่นให้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีผู้ให้คำปรึกษาร่วมกับพ่อแม่ผู้ปกครอง เพื่อให้คำแนะนำช่วยเหลือและสร้างความเข้าใจเรื่องการอยู่ร่วมกับสังคม สถานศึกษาต้องจัดกิจกรรม หรือมีช่องทาง/วิธีการที่หลากหลาย ในการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนที่ตั้งครรภ์ โดยทำงานร่วมกับแพทย์ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการยุติธรรม ด้วย ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดนี้ กระทรวงศึกษาธิการจะจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติให้แก่โรงเรียนและสถานศึกษาทุกแห่ง โดยประกาศฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ภายในเดือนเมษายน 2562

นับเป็นข่าวดีที่ผู้ใหญ่ให้ความสำคัญต่ออนาคตของเด็กและเยาวชนที่อาจผิดพลาดพลั้งไป โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เพื่อให้เด็กเหล่านี้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมต่อไปได้อย่างเหมาะสม

คลิกดูรายละเอียดเต็ม
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/P…/2561/A/081/T_0013.PDF

Share this post


Link to post
Share on other sites

ตอบด้วยสมาชิก Facebook

Guest
You are commenting as a guest. If you have an account, please sign in.
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×