Jump to content
CM108.com ซีเอ็มร้อยแปดดอทคอม
Sign in to follow this  
ผู้สื่อข่าว CM108 (2)

เชียงใหม่ เร่งขับเคลื่อนแนวทางแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชน


แชร์เลย

1 post in this topic

จังหวัดเชียงใหม่ เร่งขับเคลื่อนแนวทางแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชน “จังหวัดสะอาด” เพื่อดำเนินการลดปริมาณขยะตามแนวทางของรัฐบาล โดยเริ่มรณรงค์งดใช้โฟม-พลาสติกในเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่

IMG_7941.JPG.c7ea6a46e6b9ec80dd0c83a6b49479ba.JPG

     นายสมชาย เกตะมะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ตามแนวทางประชารัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561 เพื่อขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนให้เกิดความต่อเนื่องและเป็นตามแบบแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ โดยพบว่าต้นเหตุของปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชน เกิดจากการไม่ได้คัดแยกตั้งแต่ต้นทาง การบริหารจัดการของหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบยังขาดประสิทธิภาพ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ลดปริมาณขยะ ตามหลักการ “3 ช ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่” หรือ 3Rs ได้แก่ คิดก่อนใช้ (Reduce) ใช้ซ้ำ (Reuse) นำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) รวมทั้งได้ขอความร่วมมือข้าราชการในสังกัด พนักงานส่วนท้องถิ่น สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ดำเนินการจัดทำ “ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน” ในครัวเรือนของตน ซึ่งเป็นการสนับสนุนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหาขยะ ตลอดจน จัดตั้งจุดรวมขยะอันตรายจากชุมชนครบทุกหมู่บ้าน/ชุมชนอย่างน้อยหมู่บ้าน/ชุมชนละ 1 จุด และดำเนินการปรับปรุงแก้ไขบ่อขยะ หรือ บำบัดฟื้นฟูบ่อขยะที่ไม่ได้รับอนุญาต และอยู่ในพื้นที่ที่มีระบบการกำจัดไม่ถูกต้อง

IMG_7960.JPG.0d32fcf7c0fef84df79123cdb83420bc.JPG

     ด้าน นายอัศนี บูรณุปกรณ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เทศบาลนครเชียงใหม่ได้นำยุทธศาสตร์การลดปริมาณขยะของรัฐบาล และนโยบายของจังหวัดเชียงใหม่มาขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทำโครงการ “เชียงใหม่ต้องการคุณ” เพื่อลดปริมาณขยะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยเริ่มจากนโยบายสำหรับหน่วยงานภายในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ทุกหน่วยงาน ประกอบด้วย การรณรงค์ให้ใช้กระดาษสองหน้าสำหรับหนังสือราชการภายในองค์กร , การเปลี่ยนจากการใช้ขวดน้ำพลาสติกมาเป็นขวดแก้ว และ การเปลี่ยนขวดน้ำสำหรับการปฏิบัติงานภายนอกสำนักงานจากเดิมที่เป็นขวด 500 ซีซี มาเป็นขวด 350 ซีซี

41124512_1111611329004642_4326384668237627392_n.jpg.65a16ebc6b15f72496b2a5b65b38e70e.jpg

     นอกจากนี้ เทศบาลนครเชียงใหม่ ยังได้ขยายผลโครงการไปสู่การรณรงค์ให้ร้านค้า ร้านอาหาร สถานประกอบการ ให้เลิกการใช้กล่องโฟมบรรจุอาหาร และ ลดการใช้ถุงพลาสติก โดยให้เปลี่ยนไปใช้ภาชนะอื่นทดแทน เช่น ถุงผ้า ปิ่นโต กล่องใส่อาหาร หรือ ถุงพลาสติกชนิดย่อยสลายได้ ซึ่งนำร่องดำเนินการในตลาดสด และพื้นที่ผ่อนผันให้ขายสินค้าในเขตเทศบาลฯ เป็นอันดับแรก ก่อนจะขยายผลไปสู่ภาคส่วนอื่นๆ อาทิ โรงแรม สถานศึกษา ห้างค้าปลีก รวมทั้งร้านสะดวกซื้อต่อไป ซึ่งผลตอบรับของโครงการเป็นไปด้วยดี ผู้ประกอบการร้านค้าในเขตเทศบาลฯ จำนวนมากเลิกใช้โฟมบรรจุอาหาร เป็นการเปลี่ยนประเภทจากขยะย่อยสลายยาก ให้เป็นขยะที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ และไม่มีสารพิษที่เป็นอันตรายกับร่างกาย

     อย่างไรก็ตาม จังหวัดเชียงใหม่ ได้ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการลดราคาสินค้าให้กับผู้ซื้อที่ปฏิเสธการรับถุงพลาสติกใบละ 1 บาท เพื่อเป็นการจูงใจให้ผู้ซื้อเกิดจิตสำนึกในการลดปริมาณขยะ โดยนโยบายดังกล่าวเป็นการขอความร่วมมือตามความสมัครใจ และผู้ค้าที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับสติกเกอร์สำหรับติดที่ร้านค้าเป็นสัญลักษณ์ ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของการงดใช้โฟมและลดใช้พลาสติกอย่างยั่งยืนต่อไป
//////////////////////////////
อภิชาติ เฮงพลอย  /  ส.ปชส.เชียงใหม่
25 กันยายน 2561

Share this post


Link to post
Share on other sites

ตอบด้วยสมาชิก Facebook

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×