Jump to content
CM108.com ซีเอ็มร้อยแปดดอทคอม
Sign in to follow this  
ผู้สื่อข่าว CM108 (2)

พิธีเปิด งาน Thailand STEM Festival 2018


แชร์เลย

1 post in this topic

งาน Thailand STEM Festival 2018
วันที่ 13 กันยายน 2561
ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

นายอัมพร  พินะสา  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในการเปิด Thailand STEM Festival 2018 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยในวันนี้
     การขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาและการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ นับเป็นนโยบายหลักที่สำคัญประการหนึ่งในยุทธศาสตร์การปฏิรูประบบการเรียนรู้ของกระทรวงศึกษาธิการโดยกระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้สะเต็มศึกษาในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาจึงได้มีการกำหนดแนวทางการปฏิรูปการศึกษาไว้ใน แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ได้มีการระบุให้ใช้ระบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) เพื่อยกระดับการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ รวมทั้งพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระวิชาให้มีความเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น ไว้ในแนวทางการปฏิรูปแนวทางที่ 2 นอกจากนี้ ยังได้กำหนดแผนงานสำคัญที่จะต้องผลักดัน ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมไว้อีกจำนวน 11 แผนงาน และในแผนงานที่ 5 ได้ระบุไว้ว่าภายใน 5 ปี ให้มีการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาครบทุกโรงเรียน โดย
     พัฒนาหลักสูตร ขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอน กำหนดเป้าหมายและจัดทำคู่มือกิจกรรม STEM ศึกษาสำหรับครูและนักเรียนชั้น ป.1 - ม.6 รวมทั้งให้มีมหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงทางด้านสะเต็มศึกษาสำหรับโรงเรียนต่างๆ อีกด้วย

     ดังนั้น การจัดกิจกรรม Thailand STEM Festival 2018 ในวันนี้ จึงนับว่าเป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยและโรงเรียนเครือข่าย ตลอดจนองค์กรพันธมิตรทางวิชาการทุกหน่วยงาน มีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนนโยบายสะเต็มศึกษาเพื่อยกระดับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งจะเป็นการพัฒนาเยาวชนให้ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและเกิดทักษะต่างๆ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีคุณภาพ อันเป็นการขับเคลื่อนนโยบายหลักของกระทรวงศึกษาธิการและเป็นจุดเน้นสำคัญในการจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในปัจจุบัน
ผมขอแสดงความชื่นชมที่ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยที่ได้จัดกิจกรรม Thailand STEM Festival 2018 ขึ้นในวันนี้ เนื่องจากกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในงานถือเป็นการกระตุ้นส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ เป็นเวทีในการส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางวิชาการให้แก่นักเรียน และเป็นการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาในโรงเรียนต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายการพัฒนาทางวิชาการระหว่างโรงเรียน หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรม
ผมขอขอบคุณโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นๆ ทุกเขต โรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษาทุกโรงเรียน สถาบันการศึกษาตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ทุกหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ผมขออวยพรให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ทุกประการ ขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้

 

99943.jpg.f40b513dd441cb14eb99f08f44fe12fb.jpg

100542.jpg.7da15c378775ef3ff7c2596848fc8d91.jpg

100543.jpg.f84dd5298ff07408836f25940631af31.jpg

S__20611118.jpg.833467871c871d3994c09c27389cff49.jpg

S__20611119.jpg.1382a9b492b5d2245f3712c93d2312c7.jpg

S__20602953.jpg.c884b910c7e08d4c6e24b57b7a279b0f.jpg

S__20611116.jpg.46884ed5afc6539f8accda25e933b3c2.jpg

S__20611117.jpg.f114c275d16c461ec8354114ad63e30f.jpg

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

ตอบด้วยสมาชิก Facebook

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×