Jump to content
CM108.com ซีเอ็มร้อยแปดดอทคอม
Sign in to follow this  
ผู้สื่อข่าว CM108 (2)

การประชุมสภาวาย.เอ็ม.ซี.เอ.โลก ครั้งที่ 19


แชร์เลย

2 posts in this topic

  วันนี้ มร.โยฮัน วิลเฮล์ม เอลท์วิค เลขาธิการใหญ่สหพันธ์ วาย.เอ็ม.ซี.เอ.โลก ได้เปิดเผยข้อมูลด้วยความปิติยินดีว่าเวลานี้ผู้แทนจาก วาย.เอ็ม.ซี.เอ. ทั่วโลกกำลังอยู่ในระหว่างการเดินทางมาเพื่อร่วมประชุมสภา วาย.เอ็ม.ซี.เอ.โลก ครั้งที่สำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้  การประชุมสภา วาย.เอ็ม.ซี.เอ.โลก มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายสูงสุดร่วมกันตามโครงสร้างของสหพันธ์ วาย.เอ็ม.ซี.เอ.โลก มีผู้แทนจากประเทศต่างๆเดินทางมาร่วมประชุม
     จาก 1,000,000 คน ครั้งนี้จะมีจำนวน 1,300 คน จาก 120 ประเทศ จังหวัดเชียงใหม่เป็นสถานที่ยอดเยี่ยมแห่งหนึ่งในโลกที่เห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะใช้เป็นสถานที่ประชุมครั้งนี้ สมาคม วาย.เอ็ม.ซี.เอ. เชียงใหม่ และ กรุงเทพ มีการทำงานเป็นที่ประจักษ์ ยอมรับแก่ชุมชน สังคมในประเทศและต่างประเทศ จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองหน้าอยู่ สดชื่น มีชีวิตชีวา เป็นสิ่งที่ดึงดูดให้คนทั่วโลกอยากมาเยือน
     ทุกครั้งที่ วาย.เอ็ม.ซี.เอ.โลก เดินทางมาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำพาผู้แทนเข้ามาร่วมประชุมมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจับแต่การจัดประชุมครั้งแรกของสหพันธ์ เลขาธิการ วาย.เอ็ม.ซี.เอ.โลก เมื่อปี 2558 มีจำนวนผู้เข้าร่วม 50 คน หลังจากนั้นปีถัดไปได้นำเยาวชนจากทั่วโลกเดินทางมาร่วมประชุมจำนวน 250 คน ในปี 2559 และครั้งนี้ 2561 มีจำนวนกว่า 1,300 คน จากทั่วโลก
     การจัดประชุมสภาฯ ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2398 มีจำนวนผู้แทนเข้าร่วม 99 คน จาก 9 ประเทศ ในวันที่ 8 กรกฎาคม นี้ จะมีผู้แทนจากทั่วโลกมาร่วมประชุมอีกครั้งหนึ่ง เป็นการร่วมกันกำหนดนโยบายและทิศทางการทำงานของ สหพันธ์ วาย.เอ็ม.ซี.เอ.โลก มีการเลือกตั้งเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการบริหารชุดใหม่เพื่อบริหารงาน ประเมินผลการดำเนินงานในช่วง ปี ที่ผ่านไป และคัดเลือกกลั่นกรองความสำคัญเร่งด่วนของการทำงานในอีก 4 ปีข้างหน้า
     ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านไปนี้ เราได้มีการทำงานก้าวหน้าอย่างมากด้านการมุ่งเน้นความสำคัญไปที่การเสริมสร้างพลังเยาวชน ด้วยการพัฒนาผู้นำเยาวชนทั่วโลกกว่า 700 คน เพื่อเป็น “ผู้นำการเปลี่ยนแปลงพัฒนา”ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับโลก เพื่อให้มั่นใจว่าเยาวชนจะได้รับความเป็นธรรม และได้รับการสร้างเสริมพัฒนาพลังความสามารถให้มีความเข็มแข็งยิ่งขึ้น
     รูปแบบการทำงานของเราคือ การสร้างเสริมพลังความสามารถให้เยาวชน เพื่อที่เขาจะสามารถเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาสังคมโลกในอนาคต เราต้องการที่จะทำงานให้บรรลุเป้าหมายในการเพิ่มจำนวนเยาวชน 90 ล้านคน ให้มีพลัง ความสามารถ ดังนั้นการกำหนดหัวข้อสาระสำคัญในการประชุมที่เชียงใหม่ครั้งนี้ จึงมุ่งเน้นไปที่วิสัยทัศน์ในระยะยาวในการเพิ่มพลังความสามารถให้แก่เยาวชนเพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาในอนาคตต่อไป
     การกำหนดหัวข้อสาระสำคัญของการประชุมสภา วาย.เอ็ม.ซี.เอ.โลกครั้งนี้ ได้คำนึงถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของ วาย.เอ็ม.ซี.เอ. แล้วเพิ่มเติมประเด็นการทำงานในอนาคตต่อไปอีก  หัวข้อสาระสำคัญดังกล่าวคือ “การเพิ่มพลังเยาวชนใน 4 ด้านที่ดี” การเพิ่มพลังแก่เยาวชนเป็นหัวใจหลัก ของ วาย.เอ็ม.ซี.เอ.ทั่วโลก และจะเป็นเช่นนี้เสมอตลอดไป เป็นความมุ่งมั่นในการทำงานของเราอย่างต่อเนื่อง ในการกำหนดกลยุทธ์การทำงานระยาวใน4 ด้าน โดยมุ่งเน้นไปที่ การมีงานทำ สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของสังคม สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เยาวชนทั่วโลกจำเป็นและต้องการมากที่สุด เพื่อมุ่งให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีโดยรวมต่อไป
     กำหนดประชุมสภาวาย.เอ็ม.ซี.เอ.โลก มีองค์ประกอบหลัก 5 ประการด้วยกัน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้แทนทุกคนที่เข้าร่วมประชุมได้มีส่วนสร้างและกระชับความเป็นผู้นำที่มีศักยภาพของ วาย.เอ็ม.ซี.เอ.โลก ดังนี้
1.    การพิจารณาพันธกิจและการปกครอง
2.    การเรียนรู้ในแต่ละประเด็นการทำงานด้านต่างๆ และการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ในปี 2561-2565
3.    การสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายการทำงานผ่านกระบวนการทำงานกลุ่ม
4.    กลยุทธ์การพบปะสนทนาเพื่อสร้างความคิดในการวางแผนกลยุทธ์ในระยะยาว
5.    การกำหนดจุดยืนร่วมกันและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานเพื่อเผยแพร่การทำงานของ วาย.เอ็ม.ซี.เอ.ทั่วโลก

DSC00810.JPG.7c83ee840efd3aa12dacf3c479c4c356.JPG

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

ตอบด้วยสมาชิก Facebook

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×