Jump to content
CM108.com ซีเอ็มร้อยแปดดอทคอม
Sign in to follow this  
ผู้สื่อข่าว CM108 (2)

เปิดโครงการรณรงค์ “สังคมไทย ห่วงใย คนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน”


แชร์เลย

2 posts in this topic

พม.บูรณาการจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศเจตนารมณ์ “สังคมไทย ห่วงใย คนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน”
          วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 18.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดโครงการรณรงค์ “สังคมไทย ห่วงใย คนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน” เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชน สร้างการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง ให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับการคุ้มครอง ตลอดจนสร้างความเป็นระเบียบและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

4294.jpg.92071ae66cdf2c912ece1774cba093f9.jpg


          พลเอก อนันตพร กล่าวว่า พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดีการ เล็งเห็นคุณค่าของคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานควรได้รับการดูแลคุณภาพชีวิตและได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม จึงดำเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพและช่วยเหลือ ภายใต้มาตรการ 3 ด้าน ดังนี้ 1) มาตรการป้องกัน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และและความเข้าใจเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือและการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและผู้ทำการขอทาน 2) มาตรการคุ้มครอง ให้บริการสวัสดิการสังคมใช้กระบวนการทางสังคมสงเคราะห์ พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตก่อนส่งคืนครอบครัวชุมชน ดำเนินการโดยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและสถาบันคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 3) มาตรการส่งเสริมการมีส่วนร่วม บูรณาการกับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายต่างๆในการเสริมสร้างศักยภาพให้คนไร้ที่พึ่ง และคนขอทานให้ตระหนักในคุณค่าของตนเอง ภาคภูมิใจในศักยภาพของตนเองรวมถึงให้สังคมตระหนัก ยอมรับ สร้างการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือแบ่งปัน ให้กำลังใจ ให้คำแนะนำ จนสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในสังคมอย่างปกติสุข
          พลเอก อนันตพร กล่าวต่อว่า กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557 และพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 อาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ร่วมแก้ไขปัญหา ซึ่งทุกฝ่ายตระหนักร่วมกันว่า “การขอทานเชื่อมโยงไปสู่กระบวนการค้ามนุษย์” ดังนั้น พส.จึงจัดโครงการรณรงค์ “สังคมไทย ห่วงใย คนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน” ภายใต้นโยบาย DSDW CANNON 2018 ขึ้น ครั้งแรกที่จังหวัดภูเก็ต ต่อมาได้มีการขยายผลไปยังจังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดเชียงใหม่ ตามลำดับ เนื่องจากเล็งเห็นว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจและการต่างประเทศที่สำคัญด้วยเป็นที่ตั้งสถานกงสุลใหญ่ในหลายประเทศ และเป็นเมืองท่องเที่ยว อันดับต้นๆของประเทศไทย มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจ อาทิ พระธาตุดอยสุเทพ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ดอยอ่างขาง เทศกาลสงกรานต์เชียงใหม่ตามวิถีวัฒนธรรมล้านนา เป็นต้น ซึ่งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ให้ความสนใจ ก่อให้เกิดการสร้างรายได้ ให้แก่จังหวัดและประเทศไทยเป็นจำนวนมาก
          การจัดโครงการรณรงค์ “สังคมไทย ห่วงใย คนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน” ในครั้งนี้ ประกอบด้วยการแสดงซอพื้นเมืองโดยกลุ่มศิลปินพื้นบ้าน การฟ้อนดาบรำดาบ ของกลุ่มเด็กและเยาวชน การแสดงเหล่านี้ล้วนแสดงถึงอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของชาวล้านนานอกจากนี้ยังมีการแสดงที่ผสมผสานวัฒนธรรมด้านต่างๆ อาทิ Benjo-Musical JUNGLE DANCED เป็นต้นและหนึ่งในกิจกรรมที่สำคัญ คือประกาศเจตนารมณ์ “สังคมไทย ห่วงใย คนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน” การเดินรณรงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ปรับเปลี่ยนทัศนคติจากการให้เงิน มาให้โอกาส ให้งานทำแก่กลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้ หากพบเห็นคนไร้ที่พึ่ง ผู้ทำการขอทานหรือผู้ประสบปัญหาทางสังคมสามารถแจ้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม โทร.1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

4295.jpg.cdb4accd0c2440fb69300060affdd207.jpg

4296.jpg.0e30ecb0c190b73898d174b652411cf0.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

ตอบด้วยสมาชิก Facebook

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×