Jump to content
CM108.com ซีเอ็มร้อยแปดดอทคอม
Sign in to follow this  
ผู้สื่อข่าว CM108 (2)

งานแถลงข่าว หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบ


แชร์เลย

1 post in this topic

โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบ
กิจกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

 

          สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบ โดยรัฐบาลกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ.2557-2560) โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบ ในยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรและชนบท โดยมีนโยบายจะขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยปรับเปลี่ยนการดำเนินงานของโครงการเศรษกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน ให้ขยายวัตถุประสงค์ไปดำเนินงานสนับสนุนโครงการตามแนวพระราชดำริเพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ ด้วยวิธีการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์การเกษตร และภาคประชาชน


         เชียงใหม่ กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร การขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบ จึงได้กำหนดให้มีการจัดเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขึ้น


วัตถุประสงค์
-  เพื่อส่งเสริมการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านและคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านให้ดียิ่งขึ้น
-  เพื่อนประชาสัมพันธ์และเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยวในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
-  เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจ เดินทางไปท่องเที่ยวในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบ

โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบ
-  สืบเนื่องจากการริเริ่มนำเสนอเส้นทางการท่องเที่ยว 10 หมู่บ้าน 10 อำเภอ การที่จะสามารถสร้างความสนใจและผลักดันให้เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้นั้น ต้องอาศัยหลากหลายปัจจัย การนี้ได้จึงนำเสนอแนวคิดในการจัดกิจกรรมภายในหมู่บ้านทั้ง 10 แห่งนี้  ดังนี้
-  ผลักดันการสร้าง(จำลอง/ทดลอง)ศูนย์กลางในการเรียนรู้ของแต่ละหมูบ้าน เพื่อเป็นสถานที่แรกในการจะประชาสัมพันธ์หมู่บ้านของตนเอง
-  ผลักดันในแต่ละหมู่บ้าน ให้ร่วมมือกันในการปรับแต่งทัศนียภาพ เพื่อความสวยงาม ดึงดูด และเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว(ตามสภาพความเป็นอยู่เดิม และตามแนวคิดแบบเศรษฐกิจพอเพียง)
-  ผลักดันให้เกิดกิจกรรมทางวัฒนธรรม เพื่อเป็นการร่วมกันอนุรักษ์ สืบสาน ฟื้นฟูประเพณีศิลปวัฒนธรรมของตนเอง
- ผลักดันให้เกิดการประสานงานระหว่างองค์กร หน่วยงาน และภาคเอกชนที่สามารถสื่อและนำนักท่องเที่ยวเข้ามาได้อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน
- ผลักดันให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในทุกๆกิจกรรม เพื่อสร้างความภาคภูมิใจและเห็นถึงความสำคัญของตนเองเป็นการพัฒนาชุมชนได้อย่างยั่งยืน

ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 10 อำเภอ รวม 10 หมู่บ้าน ดังนี้
1. บ้านโป่งสามัคคี หมู่ที่ 6 ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด
2. บ้านพระบาทสี่รอย หมู่ที่ 6 ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม
3. บ้านป่าแดด หมู่ที่ 4 ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม
4. บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 14 ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว
5. บ้านสันทรายต้นกอก หมู่ที่ 7 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่
6. บ้านโป่งกว๋าว หมู่ทที่ 3 ตำบลสะเมิง อำเภอสะเมิง
7. บ้านแม่เลา หมู่ที่ 5 ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง
8. บ้านวัดจันทร์ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยานิวัฒนา
9. บ้านดอนเปา หมู่ที่ 4 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง
10. บ้านสันติสุข หมู่ที่ 9 ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ

อย่างไรก็ตาม คาดว่าการจัดโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบครั้งนี้จะทำให้เกิดการสร้างความสนใจและผลักดันให้เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้และให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในทุกๆกิจกรรมเพื่อสร้างความภาคภูมิใจและเห็นถึงความสำคัญของตนเองเพื่อเป็นการพัฒนาชุมชน

 

DSC05961.JPG.2ee96564ceb368260c737bf65f3c9a69.JPG

 

 

 

--

++ เว็บประจำจังหวัด ที่มี "ยอดจำนวน" คนชมและใช้งานมากที่สุด 
ค้นหาใน Google.com คำว่า "เชียงใหม่" ติดหน้าแรกชัวร์
http://www.cm108.com
สังคมบนอินเตอร์เน็ตจังหวัดเชียงใหม่ (ทุกเรื่องในเชียงใหม่) รวมเรื่องราว ข่าวสารในเชียงใหม่-ลำพูน
 
++ แฟนเพจ (ใน facebook) สมาชิกติดตาม 4.5  แสน (450,000 คน)  (ว๊าวๆๆ) มากที่สุดในเว็บภูมิภาค 
 
แวะหากันหน่อย

Share this post


Link to post
Share on other sites

ตอบด้วยสมาชิก Facebook

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×