Jump to content
CM108.com ซีเอ็มร้อยแปดดอทคอม
Sign in to follow this  
ผู้สื่อข่าว CM108 (2)

แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินไตรมาส 2 ปี 2560


แชร์เลย

1 post in this topic

เรื่อง แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินไตรมาส2ปี2560

    ภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือไตรมาส2ปี2560 ปรับดีขึ้จากไตรมาสก่อน โดยภาคเศรษฐกิจที่ปรับดีขึ้นได้แก่ ภาคเกษตรกรรมโดยเฉพาะผลผลิตข้าวนาปรังเพิ่มขึ้นมากและอ้อยโรงงานเลื่อนการเก็บเกี่ยวในไตรมาสนี้ผลผลิตอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเช่นกันจากวัตถุดิบการเกษตรเพิ่มขึ้นข้างต้นทำให้ปริมาณการสีข้าวและผลผลิตน้ำตาลเพิ่มขึ้นรวมถึงการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขยายตัวได้ต่อเนื่องตามความต้องการของตลาดเอเชียและเยอรมนีภาคการท่องเที่ยวขยายตัวจากจำนวนนักท่องเที่ยวจีนเพิ่มต่อเนื่องด้านการลงทุนภาคเอกชนแม้ปรับดีขึ้นแต่ยังไม่ชัดเจน โดยในส่วนที่เพิ่มขึ้นเป็นการนำเข้าเครื่องจักของธุรกิจผลิตเพื่อส่งออกเป็นสำคัญด้านการใช้จ่ายภาคเอกชนยังไม่เข้มแข็งแม้มีการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงทนจากยอดจดทะเบียนยานพาหนะเพิ่มขึ้นแต่ยอดขายสินค้าในชีวิตประจำวันยังฟื้นตัวช้าอย่างไรก็ดีในส่วนของการใช้จ่ายลงทุนภาครัฐยังต่ำกว่าเป้าหมายและการส่งออกหลักของภาคเหนือ ได้แก่การค้าผ่านด่านชายแดนไปสหภาพเมียนมา และสปป.ลาว หดตัว

    สำหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไปของภาคเหนือยังอยู่ในเกณฑ์ดีพิจารณาจากอัตราการว่างงานอยู่ในระดับต่ำเงินเฟ้อลดลงจากราคาผักผลไม้ เนื้อสัตว์ ข้าวและแป้งลดลง รวมถึงราคาน้ำมันเชื้อเพลิงชะลอตัวยอดคงค้างเงินให้สินเชื่อของสาขาธนาคารพาณิชย์ในภาคเหนือหดตัวเล็กน้อยขณะที่ยอดคงค้างเงินฝากชะลอตัว

รายละเอียดของภาวะเศรศฐกิจภาคเหนือ มีดังนี้

    รายได้เกษตรกร เพิ่มขึ้นมากร้อยละ 64.0จากระยะเดียวกันปีก่อนส่วนสำคัญมากจากผลผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 72.9เนื่องจากผลผลิตข้าวนาปรังเพิ่มขึ้นกลับสู่ระดับปรกติจากฐานต่ำในปีก่อนและอ้อยโรงงานส่วนหนึ่งเลื่อนเก็บเกี่ยวช่วงปลายฤดูมาช่วงไตรมาสนี้รวมถึงผลผลิตปศุสัตว์ทั้งไก่เนื้อและไข่ไก่เพิ่มขึ้นอย่างไรก็ดีราคาสินค้าเกษตรส่วนใหญ่ต่ำกว่าปีก่อนทำให้ดัชนีราคสินค้าเกษตรหดตัวร้อยละ 5.3ตามราคาข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง และลำไย ปรับลดลงจากผลผลิตเพิ่มขึ้นยกเว้นราคาอ้อยปรับสูงขึ้นตามราคาน้ำตาลในตลาดโลก

    ผลผลิตอุตสาหกรรม ขยายตัวร้อยละ 10.9 จากระยะเดียวกันปีก่อนโดยเป็นการเพิ่มของผลผลิตหมวดอาหารเป็นสำคัญได้แก่ผลผลิตการสีข้าวและสินค้าเกษตรแปรรูปสอดคล้องกับผลผลิตเกษตรที่ใช้เป็นวัตถุดิบเพิ่มขึ้นผลผลิตน้ำตาลเพิ่มขึ้นจากปีนี้โรงงานเปิดหีบล่าช้าทำให้ผลผลิตบางส่วนเลื่อนมาผลิตในไตรมาสนี้ในส่วนของผลผลิตอุตสาหกรรมอื่น ได้แก่ผลผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และเลนส์เพื่อส่งออกปรับตัวดีขึ้นโดยเฉพาะประเภทแผงวงจรรวมที่ใช้ในsmartphoneชิ้นส่วนอุปกรณ์เซ็นเซอร์ในรถยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านโดยได้อานิสงค์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจคู่ค้าสำคัญ อย่างไรก็ตามในส่วนของการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเซรามิกยังปรับตัวลดลง

    ภาคการท่องเที่ยว ขยายตัวดีกว่าที่คาดไว้แม้อยู่นอกฤดูกาลท่องเที่ยวส่วนสำคัญจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนและภูมิภาคอื่นเพิ่มขึ้นโดยเครื่องชี้การท่องเที่ยวสำคัญสูงกว่าระยะเดียวกันปีก่อนได้แก่ จำนวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยานในภาคเหนือ จำนวนเที่ยวบินตรงสู่ท่าอากาศภาคเหนือจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหมอัตราการเข้าพักของที่พักแรมภาษีมูลค่าเพิ่มหมวดโรงแรมและภัตตาคาร สอดคล้องกับยอดสินเชื่อที่ให้แก่ธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารเพิ่มขึ้น

    การลงทุนภาคเอกชน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5โดยปรับดีขึ้นในบางกลุ่มธุรกิจได้แก่การลงทุนในภาคการผลิตเพิ่มขึ้นพิจารณาจากการนำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และแปรรูปเกษตรเพื่อส่งออกยอดจดทะเบียนรถยนต์เชิงพาณิชย์เพื่อใช้ในธุรกิจขนส่งและการค้าขณะที่เครื่องชี้นำภาคการก่อสร้างขยายตัวในหมวดพื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างประเภทอพาร์ทเม้นท์ อาคารพาณิชย์และโรงแรมอย่างไรก็ตามเครื่องชี้ภาวะอสังหาริมทรัพย์ยังซบเซา โดยยอดคงค้างสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ที่ให้แก่ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ยังหดตัวสะท้อนจากการเปิดโครงการอสังหาริมทรัพย์ใหม่มีน้อยลงขณะที่ยอดคงค้างสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยชะลอลงจากไตรมาสก่อน

    การบริโภคภาคเอกชน เพิ่อขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 0.8จากระยะเดียวกันปีก่อนส่วนส าคัญมาจากการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงทนโดยเฉพาะในหมวดยานพาหนะที่ผู้จำหน่ายเร่งส่งเสริมการขายในกลุ่มหลักๆ ได้แก่ผู้มีรายได้ประจำและภาคธุรกิจขณะที่ยอดขายสินค้าในชีวิตประจ าวันยังหดตัวโดยเฉพาะหมวดเครื่องดื่มหดตัวต่อเนื่องอย่างไรก็ดีสินค้าหมวดของใช้ในครัวเรือนเครื่องใช้ส่วนตัว และขนมขบเคี้ยวปรับดีขึ้นเล็กน้อยในช่วงปลายไตรมาสทั้งนี้การบริโภคโดยรวมยังฟื้นตัวช้าสะท้อนถึงกำลังซื้อครัวเรือนยังมีไม่ต่อเนื่องผลของรายได้ภาคเกษตรแม้ดีขึ้นแต่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากค่าใช้จ่ายในครัวเรือนทั้งด้านกาศึกษาบุตรและภาระการชำระหนี้ยังสูงรวมถึงสินเชื่อในหมวดอุปโภคทั่วไปจากสถาบันการเงินมีความระมัดระวังขึ้น

    การใช้จ่ายของภาครัฐแผ่วลงกว่าคาดโดยการใช้จ่ายงบลงทุนภาครัฐลดลงร้อยละ 25.5จากค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนให้กับท้องถิ่นลดลง รวมถึงโครงการก่อสร้างระบบถนนของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทเบิกจ่ายน้อยลหลังจากเร่งเบิกจ่ายไปมากในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ นอกจากนี้ โครงการของกลุ่มจังหวัดส่วนใหญ่อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

    มูลค่าการส่งออก ลดลงร้อยละ1.1จากระยะเดียวกันปีก่อนโดยมูลค่าหลักๆมาจากการลดลงของยอดส่งออกสินค้าชายแดนไปสหภาพเมียนมาในหมวดสินค้าประเภทโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ เครื่องจักรกลการเกษตรและน้ำตาลทรายประกอบกับการส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคสุกรมีชีวิตและรถยนต์บรรทุกไป สปป.ลาวก็ลดลงเช่นกันเนื่องจากทางการจีนเข้มงวดการน าเข้าสินค้าผ่านช่องทางนี้มากขึ้นอย่างไรก็ดี การส่งออกชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไปตลาดเอเชียและเยอรมนีขยายตัวดีจากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าสำคัญปรับดีขึ้นด้านมูลค่าการนำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ30.1จากการนำเข้ากระแสไฟฟ้าจากสปป.ลาว และการนำเข้าวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลางเพิ่มขึ้นเพื่อนำไปผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ส่งออก

    เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ โดยทั่วไปยังอยู่ในเกณฑ์ดีอัตราการว่างงานขยับขึ้นเล็กน้อยแต่ยังอยู่ในระดับต่เพียงร้อยละ 1.14อัตราเงินเฟ้อทั่วไปลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.3จากราคาผักผลไม้ เนื้อสัตว์ ข้าวและแป้งปรับลดลงจากภาวะอากาศเอื้ออำนวยทำให้ปริมาณผลผลิตเกษตรเพิ่มขึ้น ประกอบกับผลของฐานสูงจากภาวะแล้งในปีก่อนรวมถึงราคาน้ำมันเชื้อเพลิงชะลอตัว

    ภาคการเงิน ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2560สาขาธนาคารพาณิชย์ในภาคเหนือมียอดคงค้างเงินให้สินเชื่อ579,822ล้านบาทหดตัวร้อยละ 0.2 โดยมากหดตัวในภาคเหนือตอนล่างภาคธุรกิจที่สิเชื่อหดตัวได้แก่ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ขนส่ง ธุรกิจการเงินและภาคเกษตรกรรมขณะที่สินเชื่อค้าปลีกค้าส่ง ก่อสร้าง อุตสาหกรรม และสินเชื่อส่วนบุคคลขยายตัวเล็กน้อยอย่างไรก็ดีสินเชื่อธุรกิจโรงแรมและบริการสุขภาพขยายตัวดีใกล้เคียงไตรมาสก่อนสอดคล้องกับกิจกรรมท่องเที่ยวที่ยังขยายตัวดีด้านยอดคงค้างเงินฝากมี 647,452ล้านบาทชะลอลงเหลือร้อยละ1.2ทั้งนี้ สัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากเท่ากับร้อยละ 88.6ใกล้เคียงกับไตรมาสก่อน

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

2สิงหาคม2560

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจภาค

โทร. 0 5393 1164 e-mail:Kusolc@bot.or.th

 

IMG_5853.JPG.38baee343fe50bab6aa8f556b4a81630.JPG

5sCxMx.JPG

hyXO7d.JPG

owNPSd.JPG

WjAxWy.JPG

Z1gfiW.JPG

 

 

--
++ เว็บประจำจังหวัด ที่มี "ยอดจำนวน" คนชมและใช้งานมากที่สุด
ค้นหาใน Google.com คำว่า "เชียงใหม่" ติดหน้าแรกชัวร์
http://www.cm108.com
สังคมบนอินเตอร์เน็ตจังหวัดเชียงใหม่ (ทุกเรื่องในเชียงใหม่) รวมเรื่องราว ข่าวสารในเชียงใหม่-ลำพูน

++ แฟนเพจ (ใน facebook) สมาชิกติดตาม 4.5  แสน (450,000 คน)  (ว๊าวๆๆ) มากที่สุดในเว็บภูมิภาค
https://www.facebook.com/chiangmai108

แวะหากันหน่อย

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

ตอบด้วยสมาชิก Facebook

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×