Jump to content
CM108.com ซีเอ็มร้อยแปดดอทคอม
Sign in to follow this  
ผู้สื่อข่าว CM108 (1)

ขนส่งยืนยัน ไม่มีการประกาศเพิ่มอัตราภาษีรถเก่าเกิน 7ปี


แชร์เลย

1 post in this topic

      กรมการขนส่งทางบก ยืนยัน!!! ไม่มีการประกาศเพิ่มอัตราภาษีรถเก่าใช้งานแล้วแต่อย่างใด ยังคงใช้อัตราภาษีรถประจำปีเท่าเดิม ตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของสภาพรถ มุ่งตอบโจทย์ความปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อมตามนโยบายของรัฐบาล ด้วยระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
.
      นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่มีการแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราภาษีรถประจำปีสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี นั้น จากการตรวจสอบพบว่าเป็นเพียงข้อเสนอส่วนบุคคลที่เผยแพร่เมื่อปี 2559 โดยไม่ใช่นโยบายหรือมาตรการที่มีผลในทางปฏิบัติจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ในส่วนของกรมการขนส่งทางบกได้มีการชี้แจงข้อเท็จจริงไปแล้ว พร้อมยืนยันยังคงจัดเก็บภาษีรถประจำปีในอัตราคงเดิมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และไม่มีแนวคิดที่จะปรับอัตราการจัดเก็บภาษีประจำปีรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปีหรือรถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี แต่อย่างใด โดยหากเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน จะเรียกเก็บตามขนาดความจุกระบอกสูบของรถยนต์ ส่วนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รย.2) และรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3 หรือ รถปิกอัพ) จะคิดอัตราภาษีรถตามน้ำหนักรถ นอกจากนี้ ปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกยังได้มีมาตรการส่งเสริมการใช้รถที่ใช้พลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้า หรือใช้พลังงานทดแทน พลังงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือพลังงานอย่างประหยัด ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง โดยจัดเก็บภาษีประจำปีในอัตรากึ่งหนึ่งของอัตราตามที่กำหนดไว้ (พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2550) และกรมการขนส่งทางบก ยังได้ออกประกาศกรมฯ กำหนดมาตรฐานรถยนต์ไฟฟ้า พ.ศ.2559 เพื่อสนับสนุนนวัตกรรมยานยนต์ เพิ่มทางเลือกให้ประชาชน ใช้รถในราคาที่ถูกลงพร้อมเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
.
      อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจว่ารถทุกคันที่ใช้งานบนท้องถนนมีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยและไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามนโยบายของรัฐบาล กรมการขนส่งทางบกมีมาตรการเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและมาตรฐานการตรวจสภาพรถสำหรับรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี และรถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี ต้องเข้ารับการตรวจสภาพรถก่อนชำระภาษีรถประจำปี โดยได้ดำเนินการยกระดับมาตรฐานสถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ มีการรายงานผลตรวจสภาพรถผ่านระบบสารสนเทศแบบออนไลน์ (ตรอ. Online) เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม กำกับ การทำงานของสถานตรวจสภาพรถ ภายใต้การกำกับดูแลโดยกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ อีกทั้งกรมการขนส่งทางบก ยังได้ประกาศข้อกำหนด เงื่อนไขสำหรับการบำรุงรักษารถ สำหรับรถบรรทุกและรถโดยสารสาธารณะไว้ในใบอนุญาตประกอบการ (ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้วเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 และประกาศ คสช.ที่ 15/2560) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพและประสิทธิภาพของรถบนท้องถนนทุกคันในภาพรวมตลอดจนเป็นการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมด้วย 
.
      อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวต่อไปว่า กรมการขนส่งทางบก ยังได้ดำเนินโครงการ “มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS” โดยประกาศกำหนดให้รถโดยสารสาธารณะทุกคัน ทุกหมวด ทุกเส้นทาง ติดตั้งระบบ GPS Tracking เพื่อเป็นเครื่องมือบริหารจัดการการขนส่งทางถนน นอกจากการป้องกันอุบัติเหตุจากการควบคุมพฤติกรรมการเดินรถ และลดต้นทุนโลจิสติกส์แล้ว ยังเป็นการสนับสนุนการประหยัดเชื้อเพลิงจากการควบคุมความเร็วรถ การไม่วิ่งรถเที่ยวเปล่า การไม่เดินรถนอกเส้นทาง ฯลฯ ยังสามารถประเมินระยะทางรวมของรถในระบบขนส่ง ซึ่งจะประมาณการใช้ CO2 ของรถทุกคัน ทำให้ใช้ประโยชน์เพื่อบริหารการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมตลอดจนเป็นแนวทางการพัฒนานวัตกรรมด้านวิศวกรรมยานยนต์ได้ต่อไป และมีแนวทางการพิจารณาอัตราด้านภาษีรถยนต์ กรมการขนส่งทางบก ยังมีแนวคิดที่จะลดอัตราภาษีในระบบระบบรถสาธารณะตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติการขนส่ง พ.ศ. 2522 เพื่อจูงใจในการสร้างมาตรฐานคุณภาพการให้บริการประชาชน และลดต้นทุนการเดินรถ ลดต้นทุนโลจิสติกส์ เอื้อต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยรวม โดยได้เสนอแก้ไขสาระสำคัญในพระราชบัญญัติแล้วในการรวมกฎหมาย ซึ่งปัจจุบันผ่านการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว เพื่อเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ต่อไป
.
      อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวทิ้งท้ายว่า ประเด็นอัตราภาษีรถประจำปีเป็นเรื่องละเอียดอ่อน และส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นจำนวนมาก การดำเนินการใดๆ จึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ รอบด้าน ประกอบกับเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน ฯลฯ ซึ่งต้องศึกษารายละเอียดผลกระทบทุกด้านเช่นกัน ดังนั้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน หากกรมการขนส่งทางบกมีข้อมูลข่าวสารใดที่ต้องการจะประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้รับทราบ จะดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อมวลชนต่างๆโดยตรง รวมถึงประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของกรมการขนส่งทางบกได้จากเว็บไซต์www.dlt.go.th อีกทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูล รวมทั้งแหล่งที่มาของข้อมูล ก่อนโพสต์ข้อความใดๆ ในสื่อสังคมออนไลน์เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดจากการโพสต์ข้อความที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจสร้างความเสียหายให้กับประชาชนเจ้าของรถหรือกรมการขนส่งทางบก 
----------------------------------

18954925_1917181381838353_5828273234790288857_o.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

ตอบด้วยสมาชิก Facebook

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×