Jump to content
CM108.com ซีเอ็มร้อยแปดดอทคอม
Sign in to follow this  
ผู้สื่อข่าว CM108 (1)

ประกาศแล้ว เรื่องหลักเกณฑ์-เงื่อนไข รถ นทท.ต่างชาตินำเข้ามาใช้ในไทย


แชร์เลย

1 post in this topic

     13173325_1747785778777915_2246539054999401478_o.jpg  

       กรมการขนส่งทางบก เผย!!! ประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขการอนุญาตให้รถต่างประเทศเข้ามาใช้ในประเทศไทยเพื่อการท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราว ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ทันทีในวันที่ 27 มิถุนายน 2559 นี้ ระบุ!!! รถทุกคันต้องได้รับอนุญาต ผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับรถ ที่ใช้ได้ในประเทศไทยและต้องผ่านการอบรมกฎหมายและกฎจราจรของไทย เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนของนักท่องเที่ยวและคนไทยทุกคน
.
       นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่าขณะนี้ประกาศกรมการขนส่งทางบก กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาตระยะเวลาในการใช้รถและเครื่องหมายแสดงการใช้รถที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เพื่อใช้ในการท่องเที่ยวหรือการอื่นใด ที่มีความจำเป็นเฉพาะกรณี พ.ศ.2559 ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา มีผลบังคับใช้ทันทีเมื่อพ้นกำหนด 60 วันนับแต่วันลงประกาศ ซึ่งจะทำให้สามารถเริ่มดำเนินตามมาตรการพิจารณาอนุญาตรถต่างประเทศที่จะเข้ามาใช้ในประเทศไทยได้ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป โดยประกาศดังกล่าวครอบคลุมรถของประเทศที่ยังไม่มีความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยทุกประเทศ (ซึ่งยกเว้นรถตามความร่วมมือระหว่างรัฐบาล รถตามความตกลงด้านการขนส่งทางถนน และรถประจำถิ่น)
.
       อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับประกาศดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบกับการท่องเที่ยว เนื่องจากไม่ได้ห้าม การนำรถเข้ามาแต่เป็นการกำหนดเงื่อนไขการขออนุญาตของรถและผู้ขับรถให้มีความชัดเจน และเพิ่มมาตรการเพื่อดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่จะนำรถเข้ามาใช้ในประเทศไทยและความปลอดภัยบนท้องถนนของประชาชนคนไทยทุกคน ด้วยความร่วมมือจากทั้งภาครัฐซึ่งมีอำนาจในการอนุญาตทั้งรถและคน เจ้าหน้าที่ตำรวจในการควบคุมรักษาระเบียบบนท้องถนนผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวซึ่งต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแลนักท่องเที่ยวให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขเพื่อความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดโดยนักท่องเที่ยวที่นำรถเข้ามาในประเทศต้องแจ้งขออนุญาตล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันทำการต่อสำนักงานขนส่งจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของด่านพรมแดนศุลกากรที่จะนำรถเข้ามา โดยยื่นขออนุญาตผ่านผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่ได้รับการรับรองเท่านั้น ซึ่งจะได้รับอนุญาตให้เข้ามาได้ครั้งละไม่เกิน 30 วัน รวมแล้วต้องไม่เกิน 60 วัน ในรอบปีปฏิทิน โดยมีค่าธรรมเนียมการขออนุญาตคันละ 500 บาท และค่าเครื่องหมายแสดงการใช้รถแผ่นละ 500 บาท ทั้งนี้ จะอนุญาตให้นำมาใช้ได้เฉพาะในพื้นที่จังหวัดที่ผ่านด่านพรมแดนศุลกากรเท่านั้น โดยหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการยื่นขออนุญาต ได้แก่ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ขออนุญาตใช้รถและผู้ขับรถที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน, สำเนาใบอนุญาตขับรถตรงตามประเภทของรถที่ยื่นขออนุญาตและต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน, สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถ, ภาพถ่ายตัวรถ, หนังสือรับรองการตรวจสภาพรถ, รายละเอียดการเดินทาง, สำเนาหลักฐานการเอาประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและหลักฐานการเอาประกันภัยประเภท 3 ซึ่งมีความคุ้มครองความเสียหายต่อชีวิตและร่างกายของบุคคลภายนอกไม่ต่ำกว่า 1,000,000 บาท/คน/ครั้ง และมีความคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินไม่ต่ำกว่า 1,000,000 บาท/ครั้ง และหลักฐานของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว
.
       อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้รถในประเทศไทยอย่างเคร่งครัด ต้องมีใบอนุญาตขับรถที่กฎหมายไทยให้การรับรอง และต้องผ่านการอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรและการขับขี่อย่างปลอดภัยบนท้องถนนของประเทศไทย หากผู้ขับรถไม่มีใบอนุญาตขับรถที่สามารถใช้ได้ในประเทศไทย ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้องดำเนินการให้ผู้ขับรถมาขอรับใบอนุญาตขับรถในวันแรกที่เข้ามา ต้องติดเครื่องหมายแสดงการใช้รถไว้ในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ใช้รถในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต นำรถเข้าและออกภายในเวลาและด่านพรมแดนศุลกากรที่ที่กำหนดไว้ และต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทยอย่างเคร่งครัด หากนักท่องเที่ยวฝ่าฝืนเงื่อนการใช้รถที่กำหนดรวมถึงผู้ประกอบการธุรกิจที่ไม่กำกับดูแลนักท่องเที่ยวให้ปฏิบัติตามเงื่อนไข จะถูกบันทึกประวัติการกระทำความผิด ซึ่งมีผลให้ไม่สามารถยื่นขออนุญาตนำรถเข้ามาในประเทศได้อีกจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 1 ปีไปแล้ว อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด

Share this post


Link to post
Share on other sites

ตอบด้วยสมาชิก Facebook

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×