Jump to content
CM108.com ซีเอ็มร้อยแปดดอทคอม
Sign in to follow this  
คำตาล

(มีคลิป)งานสัมมนา SACICT CRAFT TREND TALK ณ Four Seasons Resort


แชร์เลย

1 post in this topic

 

           เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 59 ได้จัดการสัมมนาเรื่อง SACICT CRAFT TREND TALK โดยมีนาย ธนเวทย์ สิริวัฒน์ธนกุล ,นางแสงระวี  สิงหวิบูลย์    ผู้จัดการสายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตศิลป์ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) นางสุพัตรา ศรีสุข ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการพัฒนานวัตศิลป์ไทย ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ,นายเจรมัย  พิทักษ์วงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ,Mr.Ito Kish-Interior&Product Designer From PHILIPPINES และนางพันธิตา แสนกุลศิริศักดิ์งานจัดที่  Four Seasons Resort (ห้อง Rachawadee Residence)
      

            ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT ที่ได้ริเริ่ม การรวบรวม สังเคราะห์ แนวโน้ม ทิศทางของงาน “นวัตศิลป์” หรือนวัตกรรมในงานศิลปหัตถกรรมไทย โดยเริ่มในปี 2557 จากผลิตภัณฑ์ต้นแบบของ   SACICT  ที่ได้มีการพัฒนาภูมิปัญญาไทย  ผสมผสานดีไซน์แบบร่วมสมัย   ออกมาในแนวคิดต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับแนวโน้มหลักในตลาดโลก   รวมทั้งข้อมูล  และความเคลื่อนไหวของงานหัตถศิลป์ที่สร้างสรรค์โดยนักออกแบบ และนักสร้างสรรค์ที่เป็นช่างผู้มีทักษะทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำมาเผยแพร่แก่ช่าง และชุมชนได้เป็นแนวโน้มในการพัฒนาตนเอง และเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของงานหัตถกรรมไทยสู่สายตาผู้บริโภคทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ
             นางอัมพวัน  พิชาลัย  ผู้อำนวยการส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ กล่าวว่า SACICT CRAFT TREND เป็นเหมือนการวางแนวโน้มของงานศิลปหัตถกรรม    ถึงแม้ว่ามีภูมิปัญญาดั้งเดิมเป็นองค์ประกอบสำคัญ   แต่ว่าภูมิปัญญาที่ไม่มีการพัฒนา ก็เหมือนมีการหยุดนิ่ง  Craft Trend   ก็เป็นการวางทิศทางของงานศิลปหัตถกรรม   ว่าปัจจุบันนี้ทิศทางจะไปทางไหน ในปี 2557 เริ่มทำ Craft Trend เป็นปีแรก โดยการรวบรวมผลงานของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งหลายของ SACICT ปี 2558 ก็มีการพัฒนามากขึ้น โดยเพิ่มความเข้มข้นของเนื้อหา ผ่านกิจกรรม Trend Inspiration Workshop โดยรวบรวมแนวความคิด มุมมองเทรนด์จากนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่   กลุ่มผู้ผลิตงานหัตถกรรมร่วมสมัย สร้างการมีส่วนร่วม และก่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาของเทรนด์ และทำให้เกิดการนำไปทดลองใช้มากขึ้น
               สำหรับในปี 2559 ทาง SACIC ได้มีการสร้างสรรค์เทรนด์ขึ้นอีกครั้ง โดยได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงมุมมองและทิศทางในเรื่องของงาน   Craft  จากหลากหลายมุมมอง   ไม่ว่าจะเป็น    นักออกแบบ สื่อมวลชน นักสร้างแบรนด์แถวหน้าของเมืองไทย เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดทำข้อมูล และให้เห็นทิศทาง Craft Trend ที่ชัดเจนขึ้น และสามารถทำให้โดดเด่น  มีความชัดเจนในตลาดโลก และพัฒนาต่อยอดได้อย่างยั่งยืน   และกิจกรรมที่ดำเนินตามยุทธศาสตร์โดยการส่งเสริมให้เกิดการนำเทรนด์ไปใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงวิชาการ และเชิงพาณิชย์
สำหรับแนวคิด Cultural Blends  มองในแง่ของวิวัฒนาการของโลก เทคโนโลยีทำให้ใกล้ชิดกันมากขึ้น การสื่อสาร ทำให้เราเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของประเทศอื่นๆ  รู้ถึงความเหมือน ความต่าง ในแง่ของการผลิตสินค้า การที่เรามีวัฒนธรรมของเรา จำเป็นจะต้องให้มีการปรับให้สอดคล้องกับผู้ใช้ด้วย  เพราะฉะนั้น Cultural Blends  คือการผสมผสานในเรื่องของวัฒนธรรม    การดัดแปลงไปใช้งาน   รังสรรค์ให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีความน่าสนใจ อันก่อให้เกิดเทคนิคการผลิตชิ้นงานที่ยอดเยี่ยม เปี่ยมด้วยความสวยงาม เพียบพร้อมด้วยประโยชน์ใช้สอย และเต็มเปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ที่ชวนให้หลงใหลได้ไม่ยาก
คุณแสงระวี  สิงหวิบูลย์ ผู้จัดการสายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตศิลป์ เปิดเผยว่า SACICT ได้ศึกษาแนวโน้มการออกแบบงานหัตถศิลป์ในตลาดนานาชาติ หรือที่เรียกกันว่าเทรนด์โลก ประกอบกับการศึกษากระแสการพัฒนาและศักยภาพของหัตถกรรมไทย  เพื่อตั้งเป็นโจทย์หรือตัวกำหนดแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรา SACICT  เป็นองค์กรแรกในประเทศที่นำเสนอด้านเทรนด์ของงานหัตถกรรมร่วมสมัย   เทรนด์จึงมีประโยชน์กับงานหัตถกรรมของประเทศไทย เป็นสิ่งนำทางเพื่อบอกสู่ทิศทางความนิยมที่กำลังจะเกิดขึ้น ในระยะเวลาอันใกล้ หรือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากเหล่าผู้นำเทรนด์  เมื่อพวกเขามุ่งเน้นให้ความสนใจกับสิ่งใดแล้ว จากกระแสที่เกิดขึ้นจากกลุ่มเล็กๆ      ก็จะค่อยๆ แผ่ขยายนำไปสู่ความนิยมในวงกว้างตามมา     ในการจัดทำ SACICT Craft Trend ขึ้น มีเป้าหมาย 2 กลุ่ม คือ เราต้องการข้อมูลความเคลื่อนไหวของวงการหัตถกรรม เพื่อส่งต่อไปยังสมาชิก หรือนักสร้างสรรค์ที่เป็นช่าง   ชุมชน นักออกแบบ    ส่วนอีกกลุ่มคือผู้ซื้อ ซึ่ง SACICT Craft Trend ก็จะเป็นข้อมูลให้ผู้ซื้อทราบถึงศักยภาพ ดังนั้น การจัดทำ SACICT Craft Trend จึงตอบโจทย์ให้แก่กลุ่มเป้าหมายทั้ง 2 กลุ่มนี้ 
สำหรับหนังสือ   Craft Trend Book 2017    เป็นการรวบรวมเนื้อหา    และข้อมูลอันเข้มข้นในด้านความเคลื่อนไหวของงานหัตถศิลป์    เพื่อขยายความรู้เรื่องทิศทางของตลาดโลกในเรื่องงานหัตถกรรมให้ได้รับรู้ในวงกว้าง และยังเป็นแหล่งข้อมูลเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการในปัจจุบันและอนาคต

              เทรนด์เป็นทิศทางหรือแนวโน้มในการออกแบบ Craft Trend จึงไม่ใช่กระแสที่เพียงผ่านมาและผ่านไป แต่เป็นสิ่งที่ควรเรียนรู้และสืบทอดไว้ให้ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาต่อในทิศทางใหม่ สอดคล้องต่อความต้องการของกลุ่มผู้ซื้อ และผู้บริโภคได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ความเชื่อมโยงของงานหัตถกรรมและการตลาดเป็นสิ่งที่มีความข้องเกี่ยวกันในทางตรง เพราะการตลาดในยุคนี้ไม่ใช่แค่ภาพภายนอก แต่เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าที่อยู่ภายใน จึงเกิดเป็นการเล่าเรื่องส่งต่อความมีคุณค่านั้นๆ (Story Telling) เพื่อมาเติมเต็มให้กับผลงานที่มีแนวโน้มของงานหัตถกรรมร่วมสมัย เป็นเรื่องของการพัฒนาและนวัตกรรมใหม่ หรือ ในแง่ของเทคนิค รูปแบบ ทักษะและการออกแบบ ให้ต่อยอดไปกับการขายหรือส่งเสริมการขายได้ในลำดับต่อไป
สัมผัสเนื้อหา และทิศทางงาน Craft ที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจนำไปใช้ต่อยอดในอนาคต
CULTURAL BLENDS - วัฒนธรรมผสมผสาน
               เสน่ห์ของงานออกแบบในกลุ่มนี้คือ ทำให้เกิดความสงสัยถึงที่มาที่ไป ความสวยงามของวัสดุที่อยู่ในภูมิภาค ทักษะชั้นเลิศทางเชิงช่างในการผลิตผลงาน
COMMUNI CRAFT - ชุมชนบันดาลใจ 
งานหัตถกรรมยังเป็นหัวใจหลักให้ชุมชนเข้มแข็ง และพึ่งพาตัวเองได้ นี่คือการเล่าเรื่องที่มาที่ไปและการมีส่วนร่วมของชุมชนได้เป็นอย่างดี
HAN TO HAND - สืบสานงานช่าง
              หน้าที่ของนักออกแบบ หัตถกรรมร่วมสมัยคือการศึกษาวิถีดั้งเดิมและอนุรักษ์ ไว้ให้เป็นแบบอย่างสำหรับนักออกแบบรุ่นต่อไป

 

111.jpg

11112.jpg

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

ตอบด้วยสมาชิก Facebook

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×