Jump to content
CM108.com ซีเอ็มร้อยแปดดอทคอม

นักข่าวออนไลน์ CM108

Administrators
 • Content Count

  1,798
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  3

Reputation Activity

 1. Like
  นักข่าวออนไลน์ CM108 reacted to Getty Sirirat in เปิดงานเสวนา “รื้อฟื้นของดี วิถีพวกแต้ม”   
  เปิดงานเสวนา “รื้อฟื้นของดี วิถีพวกแต้ม” ฟื้นฟูศิลปหัตถกรรมของเมืองเชียงใหม่ สู่เป้าหมายของการเป็นเมืองมรดกโลก 
  27 สิงหาคม 2560 - จ.เชียงใหม่: สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่, คณะวิจิตรศิลป์ และคณะสถาปัตย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, บุญถาวร เชียงใหม่ และบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ผู้จัดรายการ “ช่างมันส์” ทาง FM 106 วิทยุครอบครัวข่าว 3 ร่วมจัดกิจกรรม “รื้อฟื้นของดี วิถีพวกแต้ม” ในวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560 เวลา 16.00 - 20.00 น. ณ วัดพวกแต้ม ต.พระสิงห์
   โครงการ การพัฒนาตัวอาคารพิพิธภัณฑ์ “พวกแต้มคัวตอง” อาคารทางศาสนา และพื้นที่โดยรอบภายในของวัดพวกแต้ม จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการและมีส่วนร่วมตอบสนองต่อการพัฒนาและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นกิจกรรมสุดท้ายของโครงการการพัฒนาตัวอาคารพิพิธภัณฑ์ “พวกแต้มคัวตอง” ที่มีการจัดกิจกรรมมาก่อนหน้านี้ทั้งส้ิน 4 กิจกรรม อาทิ  
   กิจกรรม 1  : สืบซ่อม ฮอมแฮง แปงสร้าง 
   กิจกรรม 2  : คนแต้ม คัวตอง 
   กิจกรรม 3  : เตียวล่องกอง ผ่อของงาม 
   กิจกรรม 4  : ช่างฟ้อน กลองชุม 
   และกิจกรรม 5  : รื้อฟื้นของดี วิถีพวกแต้ม
  ซึ่งกิจกรรมทั้ง 5 มุ่งเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเน้นกระบวนการดำเนินงาoระหว่าง วัด บ้าน และชุมชน ร่วมถึงหน่วยงานจากทางภาครัฐ  สถาบันการศึกษา เอกชน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนทางความคิดทางความช่วยเหลือ อันจะส่งผลไปสู่เป้าหมายในการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม และ มรดกทางวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูศิลปหัตถกรรมของเมืองเชียงใหม่ สู่เป้าหมายของการเป็นเมืองมรดกโลก
   การจัดกิจกรรม “รื้อฟื้นของดี วิถีพวกแต้ม” ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดให้มีกิจกรรมทางด้านการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของภาคประชาชนต่อการอนุรักษ์สืบสานชุมชนวัดพวกแต้ม และเพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทางในการดำเนินงานทางด้านการอนุรักษ์สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนพวกแต้ม และพื้นที่ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อีกทั้งเพื่อเป็นการกระตุ้นและเกิดการตระหนักรู้ของภาคประชาชน ภาคเครือข่าย ในการพัฒนาชุมชนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์สืบสานมรดกทางวัฒนธรรม 
   และยังได้จัดให้มีงานเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในแนวทางด้านการอนุรักษ์ สืบสาน มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนพวกแต้ม และ ของเมืองเชียงใหม่ การแสดงความคิดเห็นเป็นแนวทางในการได้มาซึ่งข้อมูล วิธีการ ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้ร่วมกัน มองมุมมองทาง

   ด้านการพัฒนาต่อยอดของชุมชนในอนาคต เพื่อให้ชุมชนพวกแต้มเป็นชุมชนตัวอย่างทางด้านการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรม ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของเมือง ตลอดจนนำไปสู่การสร้างเศรษฐกิจของชุมชน ทั้งในด้านด้านการท่องเที่ยว การพักอาศัย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของโครงการ การพัฒนาตัวอาคารพิพิธภัณฑ์ “พวกแต้มคัวตอง” อาคารทางศาสนา และพื้นที่โดยรอบภายในของวัดพวกแต้ม จังหวัดเชียงใหม่ และ เพื่อเมืองเชียงใหม่ในอนาคต
  ทั้งนี้ภายในงานได้จัดโซนนิทรรศการเพื่อให้ความรู้มากมาย อาทิ 
  นิทรรศการ “สืบซ่อม ฮอมแฮง แปงสร้าง” นิทรรศการนี้จะแสดงถึงสถาปัตยกรรมหอไตรของวัดพวกแต้ม และ ลวดลายศิลปกรรมไม้ประกับคัมภีร์ พร้อมจารึกบนใบลาน รูปแบบศิลปกรรมหีบธรรมของวัดพวกแต้ม พร้อมทั้งวีดีโอสำหรับการอนุรักษ์ใบลาน และ หีบธรรม 
  นิทรรศการ “คนแต้ม คัวตอง” ภายในนิทรรศการจะรวบรวมรูปภาพเก่าของชุมชนวัดพวกแต้ม มาจัดทำเป็นอัลบัมรูปขนาดใหญ่ สามารถติดตั้งได้ภายในพิพิธภัณฑ์ เพื่อให้ผู้สนใจหรือคนในชุมชนสามารถมาดูรูปเก่าในอดีตได้
   นิทรรศการ “เตียวล่องกอง ผ่อของงาม” จะมีการรวบรวมแผนที่ทางวัฒนธรรมของชุมชนพวกแต้ม ที่ปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงไปภายในชุมชนพวกแต้ม ภายในนิทรรศการจะมีข้อมูลความรู้ในเรื่องของความเชื่อในชุมชน และ ภูมิทัศน์วัฒนธรรม ของชุมชนพวกแต้มคัวตอง
   นิทรรศการ “ช่างฟ้อน กลองชุม” การให้ความรู้ในเรื่องของการแต่งกายสำหรับช่างฟ้อน และ กลองชุมของชุมชนพวกแต้ม และ ความสำคัญในเรื่องของการแสดงว่ามีความสำคัญอย่างไร

       โดยภายในงานได้จัดให้มีงานเปิดกิจกรรม “รื้อฟื้นของดี วิถีพวกแต้ม” ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายปวิณ  ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย พระครูปฏิภาณธรรมพิศิษฏ์ เจ้าอาวาสวัดพวกแต้ม, รศ.ดร. วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ผศ.ดร. ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ คณบดีคณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, นายอาณัติ  คลังวิเชียร  ประธานชุมชนพวกแต้ม, นายสมคิด ปัญญาดี ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม, ดร.พงศ์ธร ธาราไชย รองประธานกรรมการบริหาร  บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และนายสรศักดิ์ คันธวงศ์ ผู้จัดการบริหารทั่วไป บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด ร่วมพิธีเปิดงานและร่วมงานเสวนาอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2560 ณ วัดพวกแต้ม ต.พระสิงห์ จ.เชียงใหม่
       พวกแต้มจะพัฒนาชุมชนต้นแบบ ในการรักษาคุณค่า ทางอาคารสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์ เพื่อผลักดันเมืองเชียงใหม่ไปสู่เมืองมรดกโลก
 2. Sad
  นักข่าวออนไลน์ CM108 got a reaction from คุณนายตัวแม่ Tik in แม่ค้าหัวใส มะระยัดไส้หมู เจอแบบนี้   
  เตือนภัย แม่ค้าหัวใส มะระยัดไส้หมู เจอแบบนี้ งง เหมือนกันค่ะ@ สอบถามแล้วเป็นร้านตามตลาดนัด ขายแล้วก็ไป เปลื่ยนไปเรื่อยๆ
  Cr.กลุ่ม อาหารทำเอง คนรักครัว2
  By สิงห์

 3. Like
 4. Like
 5. Like
 6. Like
  นักข่าวออนไลน์ CM108 got a reaction from Chataporn Masanong in (มีคลิป)อุบัติเหตุรถเก๋ง มีผู้เสียชีวิต 2 ราย กู้ภัยต้องช่วยกันตัดถ่าง   
  ราวเวลา 19.50 น. วันที่ 28 ก.ย. 2559  อุบัติเหตุรถยนต์เก๋ง มีผู้เสียชีวิตด กู้ภัยต้องช่วยกันตัดถ่าง เหตุเกิดที่ แม่ริม-แม่โจ้ 
  07:44 เครือข่าย191เชียงใหม 
  เมื่อวันที่ 28 ก.ย.2559 เวลาประมาณ 18.55 น. พงส.สภ.แม่ริม ได้รับแจ้งอุบัติเหตุจราจร บริเวณถนนสายแม่ริม -แม่โจ้ มีผู้ได้บาดเจ็บ จึงได้เดินทางไปตรวจที่เกิดเหตุ เมื่อไปถึงพบรถยนต์เก๋ง ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลขทะเบียน ขห-249 เชียงใหม่ ชนอัดก๊อบปี้อยู่กับเสาไฟฟ้ากิ่งรูปตัววายอยู่ริมถนนแม่ริม-แม่โจ้ ทิศทางขาไปแม่โจ้ มีผู้ขับขี่เสียชีวิตภายในรถยนต์ฯ จำนวน 1 ราย คือ นายชิดวิภู  ไชยวุฒิ  อายุ 19 ปี       อยู่บ้านเลขที่ 295 หมู่ 13 ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ส่วนผู้โดยสารมากับรถ จำนวน 3 ราย ถูกนำตัวส่งรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลสันทราย จำนวน 2 ราย คือ นายพงศกร  ใจลังกา อายุ 19 ปี ที่อยู่ 49/41 หมู่ 9 ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา (เสียชีวิตในเวลาต่อมา) และนายปณชัย  หน่อรัตน์ อายุ 18 ปี ที่อยู่ 90 หมู่ 7 ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ได้รับบาดเจ็บ ส่วนที่โรงพยาบาลนครพิงค์ เป็นหญิง จำนวน 1 ราย อยู่ระหว่างหารายละเอียด 
  - เหตุเกิด บริเวณหน้าร้านอำนวยมอเตอร์ ถ.แม่ริม-แม่โจ้ ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เ ชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 ก.ย.2559 เวลาประมาณ 18.50 น.


  ภาพโดย คุณ Jack Garage
 7. Like
  นักข่าวออนไลน์ CM108 got a reaction from Thanap Pps in ตร.จราจร ทดลองจัดเดินรถ ให้รถไปกลับรถอีก 1 ช่วงคูเมือง ประตูมาเลเรีย   
  กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ โดย พ.ต.อ.ฐาปนพงศ์ ชัยรังษี ผกก.กลุ่มงานจราจรฯ ได้ออกตรวจสภาพการจราจรบริเวณรอบคู่เมือง ประตูสวนดอกบนถนนบุญเรืองฤทธิ์บรรจบถนนสุเทพ เลียบผ่านบริเวณคูเมืองด้านนอกมุ่งตรงสู่ถนนมณีนพรัตน์ ผ่านโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม เนื่องจากมีประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนร้องเรียนมาว่ามีรถติดสะสมเคลื่อนตัวได้ช้า สาเหตุหนึ่งเนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการ(โรงพยาบาลสวนดอก) ถนนสุเทพ มาบรรจบกับถนนบุญเรืองฤทธิ ซึ่งเป็นถนนที่เป็นที่ตั้งของสถานศึกษาโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพและเป็นเส้นทางกระแสรถจากถนนมหิดล-บุญเรืองฤทธิ์ต่อเนื่องเข้าเมือง พบว่ามีการเคลื่อนตัวของรถบริเวณดังกล่าวช้าเนื่องจากมีรถตัดกระแสรถทางตรงเพื่อจะเข้าที่กลับรถเพื่อเข้าสู่ถนนอารักษ์ ทำให้รถกระแสตรงชะลอตัวทำให้รถติดสะสมเป็นคอขวดติดต่อเนื่อง 
         ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวกลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ จะได้ทำการทดลองจัดระเบียบระบบการเดินรถบริเวณดังกล่าว(เฉพาะเวลาเร่งด่วนเช้า 06.00 น-09.00 น ช่วงเย็น 15.00-18.00 น.)ใหม่ดังนี้ เพื่อไม่ให้มีรถตัดกระแสรถทางตรง จึงขอความร่วมมือ จนท.รพ.สวนดวกหรือ ผู้ใช้รถใช้ถนนที่ขับรถออกมาจากประตูมาลาเรียให้เลี้ยวซ้ายและให้ขับตรงไปกลับรถบริเวณจุดกลับรถที่ 2 เพื่อไม่ให้รถติดสะสมและเป็นการระบายรถจากถนนบุญเรืองฤทธิ์ และ สุเทพ โดยการทดลองนี้ กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ จะได้จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรไปกำกับการดูแลดำเนินการดังกล่าวประชาสัมพันธ์เพื่อไม่ให้มีการฝ่าฝืน โดยจะได้มีการดำเนินการตั้งวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป หากเป็นผลดีสามารถระบายรถได้ดีการจราจรคล่องตัวจะได้จัดทำเป็นรูปแบบเดินรถแบบถาวรต่อไป 
         อนึ่งกลุ่มงานจราจรฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่ นี้ กับ จนท.รพ สวนดอก และผู้ใช้รถใช้ถนนที่เข้าออกบริเวณประตูเวชศาสตร์ครอบครัว รพ.สวนดอกมา ณ ที่นี้เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้รถใช้ถนนส่วนใหญ่ ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือจากงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่


 8. Like
  นักข่าวออนไลน์ CM108 got a reaction from Ton Supathep in กลิ่นฉี่ริมน้ำปิง ใกล้กาดหลวง มีมานานนับสิบปี ท่านคิดว่าจะแก้ไขยังไง   
  กลิ่นฉี่ริมน้ำปิง ใกล้กาดหลวง มีมานาน "หลายสิบ" ปี ท่านคิดว่าจะแก้ไขยังไง?
  เดินผ่านฉุนมาก
  ผ่านมากี่ยุค กี่สมัย ไม่เคยมีใครแก้...หรือจะให้คงอยู่ไปอีก 100 ปี เป็นเอกลักษณ์กันต่อไป

 9. Like
  นักข่าวออนไลน์ CM108 reacted to Dusit Khamwongpin in เจียงของ.... จีวิตสะโลไลฟ์...   
  อยากไปแอ่ว...แต่คนบางคนบ่ายอมจวนไปแอ่ว  อิอิ
 10. Like
  นักข่าวออนไลน์ CM108 reacted to ลุงแดง แผลงฤทธิ์ in เจียงของ.... จีวิตสะโลไลฟ์...   
  ยังมีเวลาและโอกาส เดินทางไปพบโลก ก็นับว่า เป็นเรื่องน่ายินดีครับ
 11. Like
  นักข่าวออนไลน์ CM108 reacted to Tou Chorunchun in เจียงของ.... จีวิตสะโลไลฟ์...   
  วันคืนหมุนเวียน..
  จอมยุทธยังคงเดินทางผ่านกาลเวลา..
  บางที อาจได้เวลากลับบ้านแล้ว.. 
 12. Like
  นักข่าวออนไลน์ CM108 reacted to loongtri in เจียงของ.... จีวิตสะโลไลฟ์...   
  เวียงหน้อยๆ อยู่ฮิมแม่โขง สายน้ำของไหลรินบ่าขาดสาย... ณ ตี่แห่งนี้

 13. Like
  นักข่าวออนไลน์ CM108 reacted to loongtri in เจียงของ.... จีวิตสะโลไลฟ์...   
  เมินนานไหนได้ไปแว่เวียงเจียงของ บรรยากาศก่ายังสโลไลฟ์ สบายๆ น่าฮักเหมือนเดิม

 14. Like
  นักข่าวออนไลน์ CM108 reacted to Gai Sathaporn in รองเท้าผ้าใบกับใจถึงๆพาขี่รถเที่ยวดอยไตรแลงรัฐฉาน พม่า   
  ขนมจีนน้ำยาพี่เล็กชั้น G เซ็นทรัลแอร์พอร์ต โดยเฮียเจริญ มงคล สมพงษ์ เทเลคอมจอมทอง รับติดตั้งจานดาวเทียวทุกชนิด หจก.เบสท์โกลด์รีฟายนิ่ง เป็ดย่างเทวดาอร่อยที่สุด ใครสนใจจะไปเที่ยวด้วยกันเชิญได้นะครับ ติดต่อผมได้เลยครับ    สถาพร ปรีชาชาญ 081-6814267 เมล์ เฟส ไลน์ gaitopgear@hotmail.com ขอบคุณทุกท่านนะครับ


 15. Like
  นักข่าวออนไลน์ CM108 reacted to Gai Sathaporn in รองเท้าผ้าใบกับใจถึงๆพาขี่รถเที่ยวดอยไตรแลงรัฐฉาน พม่า   
  ทริบหน้าเดือน พฤษภา หลวงพระบางลาว ซาปาเวียดนาม ใครจะไปเชิญครับ 16. Like
  นักข่าวออนไลน์ CM108 got a reaction from ผู้สื่อข่าว CM108 (1) in (ภาพจากโดรน) ทะเลจังหวัดตราด สวยไม่แพ้ที่ใด ที่เห็นชัดคือเงียบ คนไม่เยอะ   
  ทะเลจังหวัดตราด สวยไม่แพ้ที่ใด ที่เห็นชัดคือเงียบ คนไม่เยอะ
  ภาพถ่ายโดยโดรน
  ในภาพคือ  เกาะหมาก จังหวัดตราด
   

 17. Like
  นักข่าวออนไลน์ CM108 got a reaction from ผู้สื่อข่าว CM108 (1) in พม่า หรือเมียร์มา ต้องรีบไปตั้งแต่ตอนนี้ ก่อนจะสาย   
  พม่า หรือเมียร์มา 2559 ต้องรีบไปตั้งแต่ตอนนี้ ก่อนจะสาย
  ตอนนี้ฟรีวีซ่า สำหรับการเดินทางทางเครื่องบิน 

 18. Like
 19. Like
 20. Like
  นักข่าวออนไลน์ CM108 reacted to ผู้สื่อข่าว CM108 (1) in เวียดนาม น่าไปมาก   
  เวียดนาม สวยงาม น่าไปเที่ยว ไปแอ่ว


×