Jump to content
CM108.com ซีเอ็มร้อยแปดดอทคอม

Guggig

สมาชิกทั่วไป
  • Content Count

    4
  • Joined

  • Last visited

  1. ศาสตราจารย์ คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อดีตปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะประธานบริหารแผนงานการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเชิงรุกให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ในฐานะผู้อำนวยการแผนงานวิจัยฯ และ ผู้บริหารสถานประกอบการสปาและกิจการด้านผลิตภัณฑ์สปาเพื่อสุขภาพ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 7 แห่ง ประกอบด้วย เฮลท์ ล้านนา สปา โรงเรียนเชียงใหม่สปา โอเอซิส สปา ประเทศไทย ฟ้าล้านนา สปา ศิรา สปา โรงเรียน ไอ ที เอ็ม นวดไทยโบราณ บริษัท ออร์แกนิก ไวต้า จำกัด ร่วมลงนามบันทึกความข้าใจแผนงานวิจัย เรื่อง การร่วมมือ ส่งเสริม Wellness Tourism ในพื้นที่ภาคเหนือ ภายใต้ทุนสนับสนุนแผนงานวิจัย Spearhead ด้านเศรษฐกิจจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และ ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ตามแผนงานวิจัยและนวัตกรรม ในโอกาสนี้มีคณะนักวิจัยโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยเดียวกันจากมหาวิทยาลัยต่างๆ อาทิ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต เข้าร่วมพิธีการและศึกษาดูงานการติดตามแผนงานฯ ในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐให้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพการบริการสปาเพื่อสุขภาพ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549 เป้าหมายในการพัฒนาองค์ความรู้ ศักยภาพ รวมทั้งการให้บริการที่ได้คุณภาพและมาตรฐาน ซึ่งได้ดำเนินงานจัดการอบรมให้ความรู้ด้านการบริการสปา การบริหารจัดการสปามาเป็นระยะเวลา 15 ปี และดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน จึงได้รับโอกาสสำคัญในการเข้าร่วมเป็นแกนนำในโครงการวิจัยดังกล่าวเพื่อพัฒนาสปาล้านนาสำหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ พัฒนารูปแบบสปาล้านนา เกณฑ์การรับรองสปาแบบล้านนา ตลอดจน พัฒนาผลิตภัณฑ์ล้านนาในการให้บริการสปา เพื่อสามารถนำผลวิจัยไปใช้ในการให้บริการสปาล้านนาให้เป็นที่ยอมรับและมีความน่าเชื่อถือในระดับสากล อีกทั้งสามารถใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาการให้บริการสปาในท้องถิ่น ภายในประเทศและต่างประเทศได้ต่อไป นอกจากนี้เป็นการรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าและรายได้ให้กับประเทศ ในครั้งนี้คณะพยาบาลศาสตร์ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้เป็นผู้ดำเนินการ "แผนงานการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเชิงรุกให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ" โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นผู้อำนวยการแผนงานฯ และ ได้รับการสนับสนุนให้ดำเนินการชุดโครงการวิจัย เรื่อง "การพัฒนาสปาล้านนาสำหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ" โครงการวิจัยดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการให้บริการสปาล้านนาทุกช่วงวัยสำหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อพัฒนาเกณฑ์การรับรองความเป็นสปาล้านนาสำหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ล้านนาในการให้บริการสปาสำหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และเพื่อพัฒนาหลักสูตรสำหรับพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสปาและผู้ให้บริการสปาแบบล้านนาเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสำหรับกลุ่มทุกวัย โครงการดังกล่าวดำเนินงานในปี พ.ศ. 2562 – 2564
  2. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉลองครบ 6 ทศวรรษ จัดประชุมวิชาการ"นวัตกรรมในโลกอนาคตกับการดูแลสุขภาพ" และ งานคืนสู่เหย้าสุดยิ่งใหญ่ ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า "วิสัยทัศน์เชิงนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม กลุ่มงานด้านสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายของการพัฒนาตามนโยบายดังกล่าว เพราะในปัจจุบันแนวโน้มปัญหาด้านการเจ็บป่วยของผู้ใช้บริการด้านสุขภาพมีความซับซ้อนสูง ส่งผลให้มีการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งผู้ใช้บริการมีความต้องการและความคาดหวังสูงต่อบริการสุขภาพที่พึงจะได้รับ ทำให้ผู้ให้บริการด้านสุขภาพจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปที่จะสามารถเผชิญกับความท้าทายด้านการเข้าถึงข้อมูล การทำงานร่วมกับนวัตกรรมหรือเครื่องมือเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ แต่ในขณะเดียวกันการให้บริการด้านสุขภาพที่มีแนวโน้มเปลี่ยนไปอย่างมากจากการปฏิวัติเทคโนโลยีการรักษาดูแลสุขภาพจำเป็นต้องให้ความสำคัญด้านคุณธรรมและจริยธรรมของการให้บริการเช่นเดียวกัน คณะพยาบาลศาสตร์ หนึ่งในคณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เริ่มต้นดำเนินการจัดการศึกษาพยาบาลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2502 โดยในปี พ.ศ. 2562 ถือว่าก้าวสู่ปีที่ 60 ของการจัดการศึกษาพยาบาล ซึ่งการดำเนินงานของคณะฯ ในปัจจุบันภายใต้วิสัยทัศน์ว่า “คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถาบันชั้นนำระดับสากลด้านการศึกษาและการวิจัย” พันธกิจหลักของคณะฯ ประกอบด้วย มุ่งจัดการศึกษาทางการพยาบาลระดับอุดมศึกษา เน้นผลิตผลงานวิจัยทางด้านสุขภาพ ให้บริการวิชาการแก่สังคม และ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและพัฒนาสิ่งแวดล้อม การดำเนินการตามพันธกิจดังกล่าวต้องสอดคล้องกับปัญหาของสังคมและประเทศชาติ ตลอดจนนโยบายประเทศที่ต้องการการพัฒนาวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการวิจัยและพัฒนาเพื่อการดูแลสุขภาพ" คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เตรียมจัดการประชุมวิชาการครั้งใหญ่ในวาระก้าวสู่ปีที่ 60 ของการศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง "นวัตกรรมในโลกอนาคตกับการดูแลสุขภาพ" ในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 – 16.00 น. และ วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิด เป้าหมายเพื่อให้อาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้สนใจทั่วไปทุกท่านได้รับทราบถึงทิศทางการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพในอนาคต พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมในการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้เป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และความรู้ด้านการวิจัยทางสุขภาพเพื่อหาแนวทางในการรับมือกับการดูแลสุขภาพในอนาคตอีกด้วย ภายในงานพบกับการเสวนา เรื่อง "สมดุลโลก สมดุลธรรม สมดุลสุขภาพ" วิทยากรโดย พระครูธีรสุตพจน์ ดร. (พระมหาสง่า ธีรสังวโร) เจ้าอาวาสวัดผาลาด จังหวัดเชียงใหม่ และ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง การเสวนาพิเศษ เรื่อง "เส้นทางสู่ความสำเร็จศิษย์เก่าพยาบาล" โดย คุณแสงจันทร์ รุ่งเรืองกลกิจ จาก University of Washington at Seattle, USA คุณพรหมพร เอี่ยมจิตเมตตา จาก Gassan Khuntan Golf Resort และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาดา ลัคนหทัย จาก Johns Hopkins University, USA การบรรยาย เรื่อง "แรงบันดาลใจสู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ" โดย คุณสราวุฒิ สินสำเนา ประธานเครือข่ายหน่วยงานบริการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคเหนือ การบรรยาย เรื่อง "นวัตกรรมโรบอทกับการดูแลสุขภาพในอนาคต" โดย คุณเฉลิมพล ปุณโณทก ผู้ก่อตั้งและกรรมการบริหารบริษัท CT Asia บริษัทผู้พัฒนาซอฟท์แวร์ Call Center และบริษัท CT Asia Robotics ผู้ก่อตั้งและนายกสมาคมส่งเสริมการส่งออกซอฟท์แวร์ไทย (TSEP) กรรมการบริหารและรักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์แห่งชาติ (SIPA) เป็นต้น และในโอกาสนี้ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับชมบูธนำเสนอโปสเตอร์และนิทรรศการด้านนวัตกรรมทางสุขภาพจากสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านการพยาบาลทั่วประเทศ ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมการประชุมหรือชมรายละเอียดเพิ่มติม ได้ที่ www.nurse.cmu.ac.th/conference2019 หรือ สอบถามทางโทรศัพท์ 053-935033 , 949138 (ในวันเวลาราชการ) และเนื่องในวาระพิเศษนี้ในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป คณะฯ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานราตรีคืนสู่เหย้า..บ้านสีแสด เพื่อปะสังสรรค์รวมรุ่นศิษย์เก่าทุกหลักสูตรของคณะฯ เป็นการสร้างเครือข่ายที่ดีที่สำคัญได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานจากศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จในด้านต่าง ๆ อย่างอบอุ่น โดยภายในงานจัดให้มีพิธีมอบโล่รางวัลเพชรดี ศรีพยาบาลมช. เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่ศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงและคุณงามความดีให้แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีการแสดงพิเศษจากศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันหลายชุด ณ ห้องบ้านล้านตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ สนใจซื้อบัตรได้ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรียาพรรณ สุภามณี โทรศัพท์ 089-7556477
  3. สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จัดฟรีคอนเสิร์ตปลอดบุหรี่ "รวมดาวรุ่ง ลูกทุ่งอินดี้" และ พิธีเปิดตัวสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี คุณปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน ในวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.00 – 22.00 น. ณ ลานกิจกรรมข่วงประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ภายในงานพบกับศิลปินดาวรุ่งลุกทุ่งอินดี้ อาทิ นิ้ง ทิพย์ปภา / บอส ธีรพงษ์ / น้ำอ้อย สมใจรักษ์ / พี ทองพูน / จีน่า นฏพร / แคท อาทิติยา / เชอรี่ จีออล / เน็ค นฤพล แกรมมี่โกลด์ / หมอกเมืองหนาว / ปรางค์ ศิภาพร และ วงดนตรีลูกทุ่งแชมป์ชิงช้าสวรรค์ พิธีกร ดีเจเจนนี่ และ ดีเจหมู คลื่น 95 MHz. (ลูกทุ่งมหานคร) พร้อม หางเครื่อง แสงสีเสียง อลังการกว่า 100 ชีวิต หลังจากนั้นเป็นพิธีเปิดตัวสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จังหวัดเชียงใหม่ อย่างเป็นทางการ สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เป็นองค์กรที่มีสมาชิกประกอบด้วย บุคลากรหลายฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ องค์กรวิชาชีพแพทย์ พยาบาล องค์กรวิชาชีพสุขภาพ องค์กรด้านการศึกษา ด้านแรงงาน เครือข่ายพระสงฆ์ สื่อสารมวลชน ศิลปินดารา มูลนิธิ ราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ภาคประชาสังคม และองค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวม 834 แห่ง ช่วยกันรณรงค์คุ้มครองสุขภาพของประชาชนให้ปลอดภัยจากโรคที่เกิดจากบุหรี่ หน้าที่สำคัญของสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ในดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ในเชิงรุก คือ การขยายฐานภาคีเครือข่าย พัฒนาเพิ่มศักยภาพ รณรงค์เผยแพร่ความรู้ และ สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ในการรณรงค์ควบคุมการบริโภคยาสูบ ให้กับภาคีเครือข่ายเพื่อเกิดความตระหนักถึงพิษภัยปัญหาการเสพยาสูบ และ ที่สำคัญคือ การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ทุกกิจกรรมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อันจะก่อให้เกิดแรงขับเคลื่อนอย่างมหาศาลของทุกภาคี ในภาคการสาธารณสุข ภาคการศึกษา ภาคแรงและภาคประชาชน ในโอกาสนี้จึงอยากขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมรับชมฟรีคอนเสิร์ตปลอดบุหรี่ และ พิธีเปิดตัวสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จังหวัดเชียงใหม่ ในวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว
  4. ขอเชิญร่วมการแข่งขัน Nurse CMU Run 2017 ในปีพุทธศักราช 2560 เป็นวาระพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปี แห่งการสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ครบรอบปีที่ 58 ของการจัดการศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ มูลนิธิพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการแข่งขัน Nurse CMU Run 2017 (วิ่งกับพยาบาล....เพื่อสุขภาพที่ดี) ในวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560 เวลา 05.00 – 10.00 น. เส้นทางภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมใส่ใจสุขภาพเห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย โดยเฉพาะการวิ่งเพื่อเสริมสร้างสุขภาพทำให้เกิดความสามัคคี เพิ่มความสัมพันธ์อันดีกับสังคมและชุมชน รวมทั้งได้มีโอกาสร่วมสมทบทุนในการพัฒนากิจการด้านต่าง ๆ ของคณะฯ ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการศึกษา ส่งเสริมวิจัย และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาพยาบาลที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์อีกด้วย โดยการแข่งขันแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภท Mini Marathon ระยะทาง 11 กิโลเมตร รับจำนวน 1,717 คนราคาบัตรละ 350 บาท (รับ BIB / เหรียญ / เสื้อ) และ ประเภท Fun Run ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร รับจำนวน 300 คน ราคาบัตรละ 200 บาท (รับ BIB / เหรียญ) กำหนดการ วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00-18.00 น. ลงทะเบียนพร้อมรับอุปกรณ์การวิ่ง ณ ศาลาอ่างแก้ว วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560 เวลา 05.00 น. นักวิ่งมินิมาราธอน สามารถเข้าไปเตรียมตัวในช่องปล่อยตัว ตามเวฟของตัวเอง เวลา 05.30 น. พิธีเปิด เวลา 05.50 น. ปิดช่องปล่อยตัว เวลา 06.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่งมินิมาราธอน เวลา 06.15 น. ปล่อยตัวนักวิ่งฟันรัน เวลา 06.40 น. นักวิ่งเริ่มทยอยเข้าสู่เส้นชัย เวลา 07.00 น. นักวิ่งที่เข้าเส้นชัยในแต่ละอันดับ ทยอยรายงานตัวรับรางวัล เวลา 08.00 น. พิธีมอบถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันแต่ละประเภท เวลา 10.00 น. ปิดการแข่งขัน ท่านที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 063-624-2262 (คุณโอ) ผ่าน Line : @nursecmurun เว็บไซต์ www.nurse.cmu.ac.th/nursecmurun และ Facebook : NURSE CMU RUN เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนครบจำนวนที่ต้องการ ขอเชิญทุกท่านมาออกกำลังกายวิ่งกับพยาบาล....เพื่อสุขภาพที่ดี
×