Jump to content
CM108.com ซีเอ็มร้อยแปดดอทคอม

Getty Sirirat

สมาชิกทั่วไป
 • Content Count

  184
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  2

Everything posted by Getty Sirirat

 1. สถาบันวิจัย มช.จัดงานปั่นจักรยานตามเส้นทางท่องเที่ยว "ปั่นม่วน จวนแอ่วเวียง" เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ลานหน้าสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดร.เอกชัย มหาเอก ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานงานปั่นจักรยานตามเส้นทางท่องเที่ยว “ปั่นม่วน จวนแอ่วเวียง” และ เผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการงบบูรณาการด้านการท่องเที่ยวของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2561 โดยโครงการ “การถ่ายทอดความรู้จากมหาวิทยาลัยสู่ชุมชนผ่านเส้นทางท่องเที่ยวต้นแบบ” โครงการ “หน้าต่างการท่องเที่ยวสู่ล้านนา” และโครงการ “ล้านนาเล่าว่า...” โครงการตามยุทธศาสตร์เชิงรุกด้าน ล้านนาสร้างสรรค์ ของแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) พร้อมด้วย รศ.ดร.นริศรา เอี่ยมคณิตชาติ หัวหน้าโครงการ การถ่ายทอดความรู้จากมหาวิทยาลัยสู่ชุมชนฯ และหัวหน้าศูนย์วิจัยด้านล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนักปั่น ร่วมงาน โดยรศ.ดร.นริศรา เผยว่ากิจกรรม “ปั่นม่วน จวนแอ่วเวียง” เป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยประยุกต์องค์ความรู้ด้านสารเทศในการพัฒนาแอปพลิเคชันเส้นทางท่องเที่ยวในชื่อ CMStory เป็นการใช้เทคโนโลยีด้าน Computer vision ความรู้เชิงพัฒนาสังคม และการท่องเที่ยว ประยุกต์เข้าด้วยกัน เพื่อบริการความรู้จากมหาวิทยาลัยสู่ชุมชน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวดำเนินงานภายใต้งานโครงการ การถ่ายทอดความรู้จากมหาวิทยาลัยสู่ชุมชนผ่านเส้นทางท่องเที่ยวต้นแบบ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นริศรา เอี่ยมคณิตชาติ รองผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หัวหน้าศูนย์วิจัยด้านล้านนา สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหัวหน้าโครงการ เส้นทางปั่นที่จำลองขึ้น ในกิจกรรม “ปั่นม่วน จวนแอ่วเวียง” เป็นเพียงระยะสั้นๆ โดยเริ่มต้นจาก อนุสารีย์สามกษัตริย์-วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร-วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร-วัดสวนดอก พระอารามหลวง และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถือเป็นการเปิดตัวแอปพลิเคชัน สื่อวีดิทัศน์ และเว็ปไซต์ http://innotrans.sri.ac.th นอกจากเส้นทางจำลองที่ได้เปิดตัวในวันนี้ ยังมีอีก 3 เส้นทาง คือ เส้นทางที่ 1 แอ่วม่วน จวนผ่อความฮ่วมใจ๋ ท่องเที่ยวนย่านฝั่งปิง และย่านเศรษฐกิจที่สำคัญของเชียงใหม่ รวมถึงเรื่องราวของพระราชชายาเจ้าดารารัศมีกับการย้ายกู่พระอิฐ เส้นทางที่ 2 คือ แอ่วม่วน จวนผ่อมรดกทางวัฒนธรรมล้านนา เส้นทางนี้จะเห็นร่องรอยมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาความผูกพันทางศาสนากับวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมด้านการสร้างที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งของเจ้าผู้ครองนครในเมืองเชียงใหม่ และการเปลี่ยนแปลงของสถานที่สำคัญในอดีตสู่พิพิธภัณฑ์ คลังความรู้แก่คนรุ่นใหม่ เส้นทางที่ 3 แอ่วม่วนผ่อพลังศรัทธา นักพัฒนาเมืองเจียงใหม่ ทางโครงการ ฯ ขอร่วมรำลึกถึงครูบาศรีวิชัยและพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ที่เป็นนักพัฒนาเมืองเชียงใหม่ในอดีต งานเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการงบูรณาการด้านการท่องเที่ยวของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2561 ของสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นงานเผยแพร่ผลสำเร็จของโครงการ การถ่ายทอดความรู้จากมหาวิทยาลัยสู่ชุมชนผ่านเส้นทางท่องเที่ยวต้นแบบ ศูนย์วิจัยด้านล้านนา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นริศรา เอี่ยมคณิตชาติ หัวหน้าโครงการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา และแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านต่างๆที่สำคัญในแต่ละแหล่งท่องเที่ยว ประยุกต์องค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยต่อยอดภูมิปัญญาด้านล้านนา มุ่งเน้นการดำเนินงาน เพื่อศึกษา วิจัย พัฒนาและบริการความรู้สู่ชุมชน ด้วย รศ.ดร.นริศรา เอี่ยมคณิตชาติ กล่าวทิ้งท้ายว่า งานเผยแพร่ผลการดำเนินงาน ฯ นี้เป็นการนำเสนอความสำเร็จของโครงการ และผลกระทบต่อสังคมเชิงสร้างสรรค์ โดยผลสำเร็จของกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นนั้น เป็นการบูรณาการร่วมกันของหลายหน่วยงานและนำองค์ความรู้หลายด้านมาประยุกต์เข้าด้วยกัน อีกทั้งยังเป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์เชิงรุกด้านล้านนาสร้างสรรค์ของแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 ( 2561-2564 ) เพื่อตอบวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ รับผิดชอบต่อสังคมและการสร้างการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
 2. จังหวัดลำพูน ร่วมกับประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “คนสื่อสร้างสรรค์-รู้เท่าทันสื่อ” จังหวัดลำพูน ร่วมกับประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “คนสื่อสร้างสรรค์-รู้เท่าทันสื่อ” การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับคนสื่อ เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อ เมื่อวันที่ 13 - 14 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมรอยัลแพนนิซูล่า เชียงใหม่ ภายใต้โครงการ “ประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลำพูน” เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้แก่ทุกภาคส่วน โดยมีหน่วยงานที่สนใจทั้งหน่วยงานราชการและเอกชน ร่วมถึงสื่อมวลชนในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน เข้าร่วมกว่า 60 คน ซึ่งในยุคปัจจุบันมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่หน่วยงานจะต้องมีการเรียนรู้เรื่องการจัดทำสื่อ เพื่อการประชาสัมพันธ์ และเรียนรู้การรับสื่ออย่างมีวิจารณญาณ และสามารถถ่ายทอดเครื่องมือกระบวนการ การผลิตสื่อสมัยใหม่ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยท่ามกลางการเติบโตของสื่อออนไลน์ และสื่อมวลชนที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ของบุคคลทั่วไปเป็นอย่างมาก ซึ่งการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ เพื่อการพัฒนาหน่วยงานและชุมชนนั้น เป็นสิ่งจำเป็นต่อการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อให้ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง นำไปไปใช้ประโยชน์ต่อได้ในฐานะพลเมือง และชุมชนที่อยู่ ที่อาศัย เพื่อสร้างความเข้มแข็งที่ยั่งยืนของสังคมต่อไป
 3. เปิดแล้วอย่างยิ่งใหญ่ “กิจกรรม Roadshow งานแสดงสินค้า CHIANGRAI GMS & ASEAN+6 FAIR 2018” ณ พระราม 2 ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจากท่านพิมล ปงกองแก้ว พาณิชย์จังหวัดเชียงราย, ท่านวนิดา ทิพย์ศักดิ์ พาณิชย์จังหวัดพะเยา, ท่านดรุณี รักษ์วงศ์ พาณิชย์จังหวัดแพร่, นายเงียบ แสงจำปา พาณิชย์จังหวัดน่าน และท่านสมเกียรติ วิทยาศิริกุล ผู้อำนวยการ - ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ร่วมเปิดงานอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา “CHIANGRAI GMS & ASEAN+6 FAIR 2018” นี้ จัดขึ้นโดยสำนักงานพาณิชย์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบไปด้วย จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน ซึ่งได้รวบรวมเอาผลิตภัณฑ์ OTOP SMEs และผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าในกล่มภาคเหนือตอนบน 2 สินค้าในประเทศและกลุ่มประเทศ GMS และ AEC มาจัดแสดงและจำหน่ายในงานนี้ อาทิ ผ้าฝ้ายผ้าทอมือ เครื่องเงินอัญมณี สมุนไพรเพื่อความงาม เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก หินและหยกแกะสลัก ผลไม้อบแห้ง ข้าว Organic น้ำผึ้งและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผึ้ง ลำไย สับปะรดนางแล ภูแล ผลิตภัณฑ์ชากาแฟ ลำไยไส่ทุเรียนอบแห้ง ยาสมุนไพร น้ำพริกหนุ่ม แคบหมู ไส้อั่ว อาหารพื้นเมือง และชมตลาดประชารัฐต้องชม 4 จังหวัด ซึ่งครั้งที่ 1 จะเป็นการจัดงานในรูปแบบ Roadshow ระหว่างวันที่ 7 - 11 กันยายน 2561 ณ พระราม 2 ฮออล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 กรุงเทพมหานคร และอีกหนึ่งครั้งแบบเต็มรูปแบบ ระหว่างวันที่ 26 - 30 กันยายน ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงราย (หลังสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย)
 4. พร้อมเปิดให้บริการแล้ววันนี้สำหรับสาวกมือถือ Xiaomi - เสี่ยวมี่ ถือว่าเป็นครั้งแรกในการบุกตลาดเมืองเชียงใหม่ อย่างเต็มตัว หวังให้เป็น Flagship Store ศูนย์รวมที่ครบที่สุดแห่งแรกในภาคเหนือ ณ Dimi Shop ชั้น 1 อาคาร B ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ พิเศษสุดสำหรับเปิดร้าน Dimi Shop ใหม่ ยังได้มอบสิทธิ์พิเศษสำหรับลูกค้าทุกท่าน เมื่อซื้อสินค้าครบ 5,000 บาท รับ Free ทันที Gift Voucher 200 บาท หรือ เมื่อซื้อสินค้าครบ 10,000 บาท รับ Free ทันที Gift Voucher มูลค่า 500 บาท (คูปองสามารถใช้เป็นส่วนลดได้ในรอบบิลถัดไป) เฉพาะวันเสาร์ที่ 8 และวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 เท่านั้น อาทิ -ซื้อ Mi8รุ่น Ram 6GB + Rom 128GB รับ Free 10000 mAh Power Bank หรือ Mi Pocket Speaker 2 กับ In-Ear Purchase of Mi8 - ซื้อ Mi A2รุ่น ( 6+128 GB ) รับ Free 10000 mAh Power Bank หรือ Mi Pocket Speaker 2 และ In-Ear -ซื้อ Redmi Note 5(4+64GB) รับ Free In-Ear Headphone Basic และ Mi Wifi Repeater 2 -ซื้อ Redmi 5plus(4+64GB) รับ Free In-Ear Headphone Basic และ Mi Wifi Repeater 2 -ซื้อ Redmi 6รับ Free In-Ear Headphone Basic -ซื้อมือถือภายในงานรับ Free ฟิล์มกระจก สำหรับรุ่น Mi8/Mix 2S/Mi A2/ Redmi 5/ Redmi 5plus/ Redmi Note5/ Redmi 6 - ซื้อสินค้า Eco systemทุกรุ่นภายในงาน ชิ้นที่2 ลดทันที 10% ชิ้นที่3 ลด 20% อีกทั้งยังมีกิจกรรมลุ้นโชค ชิงรางวัล สำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในงาน “Grand Opening MI Store” (วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 เท่านั้น)อาทิ - ทุกๆ ใบเสร็จลุ้นชิงรางวัลกับทางร้าน รางวัลที่ 1 Redmi 6A จำนวน 1 รางวัล / รางวัลที่ 2 Mi Band 3 จำนวน 1 รางวัล / รางวัลที่ 3 Mi 5000 mAh Power Bank + Coupon 100 THB จำนวน 10 รางวัล - ประมูลมือถือ (เวลา 16.00 น.)ประมูลมือถือ Mi A2 จำนวน 2 เครื่อง เริ่มต้นการประมูลที่ 5,500 บาท โดยจะทำการประมูลครั้งละ 200 บาท / ประมูล Mi Robot Vacuum จำนวน 1 เครื่อง โดยที่เริ่มการประมูลที่ราคา 8,500 บาท โดยจะทำการประมูลครั้งละ 200 บาท - นาทีทอง (เวลา 17.30 น.)Redmi S2 ราคา พิเศษ ขายเพียง 4,500 บาท จำนวน 2 เครื่อง
 5. ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ ชวนน้องๆ หนูๆ ทยานสู่ห้วงอวกาศ เพื่อไปปฎิบัติภารกิจสุดเร้าใจในงาน “SPACE MISSION : ภารกิจพิชิตอวกาศ” ระหว่างวันท่ี 5 – 9 กันยายน 2561 เวลา 11.00 –19.00 น. ณ ลานกิจกรรมอาคาร บี ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ พร้อมตะลุยกิจกรรมมากมาย อาทิ จำลองสถานีอวกาศ จรวดสูงกว่า 5 เมตร และชุดนักบินอวกาศจำลองสูงกว่า 3 เมตร, ฐานจำลองภารกิจพิชิตอวกาศ (Space Mission), การประดิษฐ์หน้ากากมนุษย์อวกาศ(Astronaut Helmet), เรียนรู้ตำแหน่งต่างๆ ในระบบสุริยะจักรวาล (Solar System) ฟรี! เก็บภาพที่ระลึกเสมือนประทับรอยเท้าบนดวงจันทร์ (Foot Print on The Moon) น้องๆ สะสมคะแนนจากกิจกรรม Space Mission ครบ 7-8 คะแนน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมสุด Exclusive ในโดมใส (Space Dome) ลงทะเบียนก่อนมีสิทธิ์รับคูปองเล่นฐานกิจกรรมฟรี! (ในฐานกิจกรรมที่กำหนดเท่านั้น) ลงทะเบียนได้ที่: https://goo.gl/ZXwupH ลงก่อนมีสิทธิ์ก่อน รับจำนวนจำกัดต่อวัน
 6. แสดงความยินดี เปิดบูธโครงการ MALADA นางสาวสมปรารถนา พรหมลังกา ผู้อำนวยการศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารศูนย์การค้าฯ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีให้กับ คุณนที อินต๊ะรักษา Senior Sale MALADA เนื่องในการเปิดบูธแนะนำโครงการบ้านในเครือของมาลาดาทุกโครงการ ร่วมถึงโครงการใหม่ล่าสุด “มาลาดา แกรนด์ คูลี่” บน ถ.เชียงใหม่-สันกำแพงสายใหม่ พร้อมเปิดให้บริการลูกค้าทุกท่านแล้ววันนี้ ที่ชั้น 1 อาคาร A ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่
 7. “Greenie Wednesday พุธนี้ไม่มีถุง” ริมปิง ซุปเปอร์มาเก็ต สาขาศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ ชวนลูกค้าทุกท่านร่วมกิจกรรม “Greenie Wednesday พุธนี้ไม่มีถุง” งดใช้ถุงพลาสติกทุกวันพุธของทุกสัปดาห์ โดยทางริมปิงฯ แนะให้ลูกค้านำถุงผ้ามาจากบ้าน หรือหากไม่ได้นำมาริมปิงฯ ได้เตรียมกล่องกระดาษไว้ให้ฟรี หรือจะเป็นการยืมถุงผ้า มัดจำเพียง 50 บาทเท่านั้น แล้วมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อโลกกันนะคะ เริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป ที่ ริมปิง ซุปเปอร์มาเก็ต ชั้น 1 อาคาร A ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ LINE@ : http://line.me/ti/p/~promenada
 8. เจ้าพงศ์เดช ณ ลำพูน คณะกรรมการมูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือ พร้อมด้วย เจ้าดรุณี ณ น่าน ประธานภูมิภาคที่ 4 สโมสรไลออนส์ภาค ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “บอกรักแม่ให้ก้องโลก ปีที่ 1”เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2561 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคาร A ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมวันแม่ กับการแข่งขันแต่งกายคู่แม่ลูก และชมแฟชั่นโชว์ผ้าไทยจากคู่แม่ลูกกิตติมาศักดิ์ จัดโดยบ้านนาฏยคีตศิลป อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก อาจารย์อนันต์ สุคันธรส ผู้บริหารศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ ผ้าไหมสันกำแพง และนางสาวสมปรารถนา พรมลังกา ผู้อำนวยการศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีเปิดครั้งนี้ด้วย
 9. ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ ชวนคุณแม่ และคุณลูก ร่วมกิจกรรมวันแม่ในงาน "บอกรักแม่ให้ก้องโลก ปีที่ 1” สนุกกับการแข่งขันแต่งกายเหมือนในสไตล์ผ้าไทยและพื้นเมือง จากคู่แม่ลูกสุดชิค และร่วมชมแฟชั่นโชว์ผ้าไทยจากคู่แม่ลูกกิตติมาศักดิ์ พร้อมเพลิดเพลินไปกับการแสดงสวยๆ และ กิจกรรมมากมาย ในวันที่ 11 ส.ค. 61 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคาร A ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่
 10. สเก็ตเชียงใหม่ เจ้าถิ่นคว้าแชมป์ “ซับซีโร่ ไอซ์สเก็ต เชียงใหม่ ซีรีส์ 2018” นางชัญญ์ญาณ์ ธำรงวินิจฉัย ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เมเจอร์ โบว์ล กรุ๊ป จำกัด ประธานในพิธี พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ เชิดชิด ผู้จัดการทั่วไป ซับซีโร่ ไอซ์สเก็ต คลับ ร่วมปิดการแข่งขันและมอบรางวัล “ซับซีโร่ เชียงใหม่ ไอซ์สเก็ต ซีรีส์ 2018” ณ ซับซีโร่ ไอซ์สเก็ต คลับ ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ การแข่งขันครั้งนี้มีสโมสรเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 3 สโมสร ประกอบด้วย Open Ice Imperial, The Rink Ice Arena Rama9 และ Sub Zero Ice Skate Club Chiangmai มีนักกีฬากว่า 150 คน ซึ่งผลการแข่งขันปรากฎว่า ทีมชนะเลิศเป็นของ ซับซีโร่ ไอซ์สเก็ต คลับ เชียงใหม่ ทำคะแนน รวมได้ 398.0 คะแนน รองชนะเลิศอันดับ 5 เดอะริ้งค์ ไอซ์ อารีน่า 60 คะแนน รองชนะเลิศอันดับ 4 ซับซีโร่ ไอซ์สเก็ตคลับ แคราย 61 คะแนน รองชนะเลิศอันดับ 3 โอเพ่น ไอซ์ อิมพีเรียล 90 คะแนน รองชนะเลิศอันดับ 2 ซับซีโร่ ไอซ์สเก็ต คลับ เมกะบางนา 289.0 คะแนน รองชนะเลิศอันดับ 1 เป็นของ ซับซีโร่ ไอซ์สเก็ตคลับ สุขุมวิท 316.0 คะแนน สำหรับการจัดการแข่งขันรายการต่อไปของ บริษัท เมเจอร์ โบว์ล กรุ๊ป จำกัด จะเป็นรายการใหญ่ที่สุดของประเทศไทยซึ่งเป็นการแข่งขันระดับนานาชาติ ซึ่งจะมีสโมสรต่างชาติเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ไอซ์สเก็ต บางกอกนานาชาติ 2018 ซึ่งจะมีขึ้นในเดือนธันวาคม นี้
 11. พรอมเมนาดา เชียงใหม่ ชวนมาสนุกกับกิจกรรมสุดสร้างสรรค์ "LEGO CREATIVE CARNIVAL" ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ ร่วมกับ LEGO และ TOYS R US จัดกิจกรรม “LEGO CREATIVE CARNIVAL” ที่เลโก้จะชวนน้องๆ หนูๆ มาสนุกกับพาเหรดกิจกรรมสุดสร้างสรรค์ ตั้งแต่วันที่ 8 - 20 สิงหาคม 2561 ณ ชั้น 1 อาคาร บี ภายในงานน้องๆ หนูๆ จะได้สนุกพร้อมกับเพิ่มทักษะการเรียนรู้ด้วยการต่อเลโก้หลากรุ่น หลายแบบ และกิจกรรมมากมาย อาทิ กิจกรรมร่วมจับเหล่าวายร้ายกับ LEGO CITY, การแข่งขันประลองกำลังกับ LEGO NINJA GO SPINTJITZU, การแข่งขันต่อตามจินตนาการกับ LEGO COMPETIITION พร้อมพบกับสินค้าราคาพิเศษจาก LEGO และ TOYS R US มากมาย พิเศษสุด...รับฟรี LEGO DUCK* ตามเงื่อนไขที่กำหนด (ตรวจสอบเงื่อนไขโปรโมชั่นและกิจกรรมได้ที่หน้างาน) แล้วมาสนุกกันให้ได้ในงาน “LEGO CREATIVE CARNIVAL” ตั้งแต่วันที่ 8 - 20 สิงหาคม 2561 ณ ชั้น 1 อาคาร บี ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ ติดตามกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ www.facebook.com/promenadachiangmai
 12. เตรียมพบกับ สนามแทรมโพลีน “50fly Trampoline Club” ใหญ่และทันสมัยที่สุดในภาคเหนือ “50fly Trampoline Club” บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกสอนการเล่นแทรมโพลีน จับมือกับ ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ เนรมิตสนามแทรมโพลีนที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในภาคเหนือ บนพื้นที่กว่า 970 ตรม. พร้อมเปิดให้บริการกลางเดือนพฤศจิกายน 251 นี้ ณ ชั้น 1 อาคารบี (ข้างร้านสปอร์ตเวิล์ด) ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ ทั้งนี้ นางจูเลีย วิโนกราโดวา ผู้บริหาร 50fly Trampoline Club กล่าวว่า “การเปิด 50fly Trampoline Club ในครั้งนี้ตั้งใจเปิดให้เป็นแหล่งออกกำลังกายที่เน้นความสนุกสนานแห่งใหม่สำหรับทุกคนในครอบครัว ของทั้งชาวจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง โดยสาขานี้เป็นสาขาที่ 2 หลังจากที่ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีจนประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากจากสาขาแรกที่ จังหวัดภูเก็ต” สำหรับ นายเอเดรียน เจ เฮย์แมนส์ ประธานกรรมการ บริษัท อีซีซี เชียงใหม่ โครงการ 1 จำกัด ผู้บริหารศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ กล่าวว่า “รู้สึกมีความยินดีต้อนรับ 50fly สู่ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ ซึ่งถือเป็นการเปิดให้บริการเป็นแห่งแรกในภาคเหนือ โดย 50fly มีแนวคิดที่ชัดเจนในการผสมผสานระหว่างกีฬา และความบันเทิงอย่างครบวงจร ซึ่งศูนย์การค้าฯ มีความพร้อมด้านการบริการสถานที่ และที่จอดรถในร่มสำหรับผู้ที่มาใช้บริการทุกท่าน" โดย “50fly Trampoline Club” เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการปล่อยพลัง ไปกระโดดเด้งแบบสร้างสรรค์ และมีหลักการ ช่วยเพิ่มทักษะและความแข็งแกร่งให้ร่างกาย ไม่ว่าจะมาเดี่ยว มาเป็นกลุ่ม หรือ มากับเล็กเด็ก ก็สนุกได้กับอุปกรณ์การเล่นแทรมโพลีนที่ได้มาตรฐานสากล มีครูช่วยสอนตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงขั้นสูง ซึ่งจะเริ่มด้วยการกระโดดที่ถูกวิธี การจัดระเบียบร่างกาย กระโดดแล้วใส่ลูกเล่นใส่ท่าทางต่างๆ อย่างไร ซึ่งเป็นทักษะที่สามารถต่อยอดในการเล่นกีฬา หรือทำกิจกรรมอื่นๆ ได้อีกหลายชนิด นอกจากแทรมโพลีนแล้วนั้น ยังมีสนามเล่น dodgeball มีหลุมที่เต็มไปด้วยฟองน้ำนุ่มๆ พร้อมรองรับการกระโดดแบบอิสระ ทุกมุมบุด้วยวัสดุกันกระแทกอย่างดี ซึ่งที่นี่มีเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกฝนให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดถึงกฎ ข้อห้าม และการปฏิบัติตัวต่างๆ ก่อนเล่น เพื่อให้สนุกกับการเล่นอย่างถูกวิธี ทำให้ร่างกายได้ออกกำลังกายทุกส่วน ติดตามข้อมูลข่าวสาร “50fly Trampoline Club” ได้ทาง www.facebook.com/promenadachiangmai
 13. วีระพล บุญชูดวง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี, จารุณี ไชยชนะ หัวหน้างานวิจัย รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการศึกษา (สวนสัตว์เชียงใหม่) พร้อมด้วย สมปรารถนา พรหมลังกา ผู้อำนวยการศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานร่วมในพิธีเปิดงาน “Animal Tales” ตะลุยดินแดนสัตว์แปลก ภายในงานได้จัดให้มีสัตว์แปลกนานาชนิด พร้อมเรียนรู้วิถีชีวิตของสัตว์แต่ละประเภท โดยงานจัดตั้งแต่วันนี้ถึง 22 ก.ค. 61 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคาร B ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่
 14. ตะลุยดินแดนสัตว์แปลก “Animal Tales” ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ ชวนหนูๆ มาร่วมเติมเต็มจินตนาการ ในงาน “Animal Tales” ตะลุยดินแดนสัตว์แปลก พร้อมสนุกไปกับกิจกรรมสนุก อาทิ แต่งกายตามตัวการ์ตูนดังจากนิยายเรื่องโปรด, แต่งเต้มเติมสีวาดภาพระบายสีสัตว์น้อยน่ารัก และร่วมสัมผัส Touching เหล่าบรรดาสัตว์แปลกนานาชนิดพร้อมเรียนรู้วิถีชีวิตของสัตว์ หรือสนุกง่ายๆ เพียงแต่งตัวให้เข้าธีมงาน แล้วมาสนุก ไปด้วยกันในงาน “Animal Tales” ตะลุยดินแดนสัตว์แปลก ระหว่างวันที่ 21 – 22 ก.ค. 61 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคาร B ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ งานนี้เข้าชมฟรี...
 15. บริษัท เมเจอร์ โบว์ล กรุ้ป จำกัด จัดศึกประชันไอซ์สเก็ตใหญ่ที่สุดของภาคเหนือ ซับซีโร่ เชียงใหม่ ไอซ์สเก็ต ซีรีย์ 2018 มี 3 สโมสรชื่อดัง นักกีฬากว่า 150 คนตบเท้าประชัน ระหว่างวันที่ 13-15 ก.ค. 61 ที่ ซับซีโร่ ไอซ์สเก็ต คลับ เชียงใหม่ ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 61 ที่ซับซีโร่ ไอซ์สเก็ต คลับ ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ได้รับเกียรติจาก นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดการแข่งขัน “Sub Zero Chiangmai Ice Skating Series 2018 - ซับซีโร่ เชียงใหม่ ไอซ์สเก็ต ซีรีย์ 2018” การแข่งขันครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในเขตภาคเหนือ จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 5ซึ่งจัดโดย บริษัท เมเจอร์ โบว์ล กรุ้ป จำกัด นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายสุวัชชัย นิมมานเทวินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฎิบัติการ บริษัท เมเจอร์ โบว์ล กรุ้ป จำกัด ,นายพิพัฒน์ เชิดชิด ผู้จัดการทั่วไป ซับซีโร่ ไอซ์สเก็ต คลับ,นายศิระ สันติตรานนท์ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ และ ชวิศา ใสยิ่ง PR Manager บริษัท ดนตรีสีสัน จำกัด, นิภากร รักสกุลกานต์ ,ณัฐกัลยา พิศฎางค์ เซเลปคนดัง มาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมครั้งนี้ โดยการแข่งขันครั้งนี้ มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 150 คน กำหนดชิงชัยระหว่างวันที่ 13-15 ก.ค. 61 ที่ ซับซีโร่ ไอซ์สเก็ต คลับ ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ สำหรับการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท คือ 1.สเก็ตลีลา (Figure) แบ่งเป็น โซโล่ ฟรีสไตล์ โปรแกรม, อาต์ตทิสติค, ฟุตเวิร์ค, สปอร์ตไลท์ โปรแกรม, โอเพ่น ฟรีสไตล์, จัมพ์ แอนด์ สปินท์, คัพเปิ้ล และโปรดัคชั่น ทีม จำนวนผู้เล่น 8 คนขึ้นไป และมีโปรแกรมเซอร์ไพรส์ คือ โปรแกรมการแข่งขันที่ไม่มีกฎตายตัว โดยจะบอกกติกาการเล่นในช่วงเวลาการแข่งขัน, อินเทอพรีทีฟ, สโตรคกิ้ง และสปีด ส่วนประเภทที่ 2.ฮกกี้ สเก็ต (Hockey Skate) แบ่งเป็น สปีด, ฮอกกี้ สเก็ตติ้ง, ชู้ตติ้ง และโกลลี่ สามารถร่วมชมการแข่งขันและให้กำลังใจนักกีฬาไอซ์สเก็ตในการแข่งขัน “Sub Zero Chiangmai Ice Skating Series 2018 - ซับซีโร่ เชียงใหม่ ไอซ์สเก็ต ซีรีย์ 2018” ถึงวันอาทิตย์ที่ 15 ก.ค. 61ที่ ซับซีโร่ ไอซ์สเก็ต คลับ เชียงใหม่ ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่
 16. บริษัท เมเจอร์ โบว์ล กรุ้ป จำกัด จัดการแข่งขัน “Sub Zero Chiangmai Ice Skating Series 2018 - ซับซีโร่ เชียงใหม่ ไอซ์สเก็ต ซีรีย์ 2018” การแข่งขันครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในเขตภาคเหนือ จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2560 ณ ซับซีโร่ ไอซ์สเก็ต คลับ เชียงใหม่ ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ พบทัพนักกีฬาสเก็ตลีลากว่า 100 ชีวิต จาก 3 สโมสรชื่อดัง อาทิ Open Ice Imperial, The Rink Ice Arena Rama 9 และ Sub Zero Ice Skate Club Chiangmai เข้าร่วมชิงชัยความเป็นหนึ่งในการแข่งขัน ที่ซับซีโร่ ไอซ์สเก็ต คลับ เชียงใหม่ จัดขึ้น และเป็นสนามแข่งขันก่อนถึงการแข่งขันใหญ่ระดับนานาชาติ ทั้งนี้ได้จัดให้มีพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการขึ้นในวันที่ 13 กรกฏาคม 2561 เวลา 14.30 - 15.30 น. ร่วมชมการแข่งขัน และร่วมเป็นกำลังใจให้นักกีฬาไอซ์สเก็ต ในการแข่งขัน “Sub Zero Chiangmai Ice Skating Series 2018 - ซับซีโร่ เชียงใหม่ ไอซ์สเก็ต ซีรีย์ 2018” ในวันศุกร์ที่ 13, วันเสาร์ที่ 14 และวันอาทิตย์ที่ 15 กรกฏาคม 2561 ณ ซับซีโร่ ไอซ์สเก็ต คลับ เชียงใหม่ ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่
 17. นางสาวสมปรารถนา พรหมลังกา ผู้อำนวยการศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารศูนย์การค้าฯ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีให้กับ คุณอรอุมา ลัดดางาม ผู้จัดการเขต ร้าน mom2baby shop จำหน่ายสินค้าประเภทเปลไกวไฟฟ้า, เปลไกวอัตโนมัติ, เปลไฟฟ้า, เปลเด็กอ่อน, เปลเด็ก, เปลไกว และเปลอัตโนมัติ ณ ชั้น 1 อาคาร A ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่
 18. ชิชาง คอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรม "GRAND OPENING HUAWEI SHOP" เพื่อรับเคาน์เตอร์มือถือ HUAWEI ภายในชิชาง คอมพิวเตอร์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ สุดยอดสมาร์ทโฟนสำหรับการถ่ายภาพที่ดีที่สุด พิเศษสุดๆ ช่วงเปิดเคาน์เตอร์ใหม่ เมื่อซื้อสมาร์ทโฟน HUAWEI ทุกรุ่น รับสิทธิ์ลุ้น Lucky Draw รับของรางวัลพิเศษ พร้อมรับสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุดนาน 24 เดือน ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ที่ CHI CHANG ชั้น 2 อาคาร A ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่
 19. Xiaomi : Flagship Store @Promenada Chiangmai วันนี้ 22 มิถุนายน 2561 Mr. Marius Jan van Liegurg - Chief Financial Officer ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ ร่วมลงนามในสัญญาการเปิดร้าน Xiaomi : Flagship Store ในเดือนกันยายน 2561 นี้ โดยมี Mr. Lei Tao - CEO บริษัท DiMi Technology (Thailand) Co., Ltd. ร่วมพิธีลงนามในครั้งนี้ โดย Xiaomi - เสี่ยวมี่ ถือว่าเป็นครั้งแรกในการบุกตลาดเมืองเชียงใหม่ อย่างเต็มตัว ซึ่งหวังให้ Flagship Store แห่งนี้เป็นศูนย์รวมที่ครบที่สุดแห่งแรกในภาคเหนือ
 20. ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ ชวนคุณหนูๆ มาสนุก และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับพี่ๆ น้องๆ ครอบครัว Strider Lanna Thailand ในกิจกรรม “Strider Adventure Zone Chiang Mai #17” พบกับแบรนด์รถจักรยาน STRIDER ที่จะพาน้องๆ สนุกไปกับการไถรถจักรยานในร่มแอร์เย็นๆ การเดินทางสะดวก ที่จอดรถ และสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย แล้วมาพบกันให้ได้ในงาน “Strider Adventure Zone Chiang Mai #17” ในวันเสาร์ที่ 23 และวันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 11.00 - 19.00 น. ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคาร B ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่
 21. บุญถาวร เชียงใหม่ จัดงาน “Designer Talk” เปิดมองมุมใหม่อย่างลงตัว เพื่อสถาปนิก และนักออกแบบรุ่นใหม่ บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด สาขาเชียงใหม่ จัดกิจกรรม "Designer Talk” เพื่อนักสถาปนิก และนักออกแบบ พร้อมชวนฟังเสวนาหัวข้อ "BIG HAPPENING แตกต่างอย่างทันสมัย มุมมองใหม่ที่ลงตัว” กับสถาปนิกชื่อดังที่จะมาพูดคุยในเรื่องดีไซน์อย่างใกล้ชิด ในวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 ณ บุญถาวร เชียงใหม่ ทั้งนี้ภายในงาน "Designer Talk” ได้รับเกียรติจาก คุณสรศักดิ์ คันธวงศ์ ผู้จัดการบุญถาวร สาขาเชียงใหม่ ขึ้นกล่าวต้อนรับ และร่วมรับฟังเสวนาหัวข้อ "BIG HAPPENING แตกต่างอย่างทันสมัย มุมมองใหม่ที่ลงตัว” ที่จะมาพูดถึงการนำนวัตกรรมมาสร้างความแตกต่าง สู่การสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสมและลงตัว, งานสถาปัตยที่ตอบโจทย์การใช้งาน space function ให้เข้ากับทุกยุคทุกสมัย, การนำประสบการณ์มาผสมผสานต่อยอด และประยุกต์ใช้ให้เข้ากับยุคใหม่ที่ไม่หยุดนิ่ง รวมถึงเทคโนโลยีที่ทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนส่งผลให้ Identity ปรับเปลี่ยนเพื่อความแตกต่างอย่างลงตัว และการให้ความสำคัญของพื้นที่ สังคม วัฒนธรรม และความเชื่อ เมื่อต้องผสมผสานกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ส่งผลต่อกระบวนการคิดในการออกแบบ พบกับ • คุณจีรเวช หงสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท สถาปนิก ไอดิน จำกัด เจ้าของแนวคิดเรื่องการออกแบบที่ผสมผสานงานออกแบบให้สอดคล้องกับธรรมชาติรอบๆ ตัว ไม่ว่าจะเป็นผู้คน ชุมชน สิ่งแวดรอบของที่ตั้ง และลักษณะการใช้สอย อาทิ ฉุยฟ่งคาเฟ่, LIMA DUVA RESORT • คุณรัฐวุฒิ จันทร์ศรีตระกูล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สถาปนิก49 เฮ้าส์ดีไซน์ จำกัด กรุงเทพฯ และ บริษัท สถาปนิก 49 (เชียงใหม่) จำกัด เชียงใหม่ มีผลงานออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นและเป็นที่รู้จัก ไม่ว่าจะเป็น VEYLA Cha Am Residences, VEYLA, Khao Tao Residences ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากสิ่งแวดล้อมรอบตัว และสนุกกับกิจกรรมแจกของรางวัลโดยได้รับเกียรติจาก คุณศิริขวัญ บุญเอี่ยม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด แจกรางวัลให้กับผู้โชคดีที่ร่วมงาน ส่งท้ายกับศิลปินมากความสามารถ "ซานิ นิภาภรณ์" กับมินิคอนเสิร์ตแบบใกล้ชิดสุดๆ นอกจากนี้ยังพบกับบูธแบรนด์สินค้าชั้นนำจากบุญถาวรตลอดทั้งวัน อาทิ Lifestyle Furniture, สุขภัณฑ์ COTTO, EVE Lighting, THAISUN, DURAGRES, กระเบื้อง COTTO และเวิลด์ เซรามิค เซ็นเตอร์
 22. Kaidee เผยสถิติผู้ใช้งานต้นปี 2561 ในจังหวัดเชียงใหม่ อัพเดตเปิดตัวหมวดรถบรรทุก และยานพาหนะอื่นๆ พร้อมแผนเดินหน้าในช่วงครึ่งปีหลัง Kaidee แหล่งซื้อ-ขายของออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เผยคนเชียงใหม่เข้าใช้งานกว่า 4.5 ล้านครั้งใน 5 เดือนแรกของปี 2561 มีมูลค่าการซื้อ-ขายผ่านแพลตฟอร์มกว่า 1,225 ล้านบาท จากประกาศกว่า 45,452 รายการที่ขายได้ผ่าน Kaidee นอกจากนั้นยังได้มีการเปิดตัว 2 หมวดหมู่ใหม่ นั่นคือ “หมวดรถบรรทุกและรถเครื่องจักรกล” และ “หมวดยานพาหนะอื่นๆ” เพื่อตอบโจทย์การใช้งานของผู้ใช้งานตลาดยานยนต์ออนไลน์ในไทยที่เพิ่มขึ้น เสริมทัพในตลาดรถออนไลน์ RodKaidee แข็งแกร่งขึ้นไปอีก และยังตอกย้ำรุกหน้าพัฒนาตลาดซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้งานง่ายที่สุด และสร้างตลาด FarmKaidee เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรไทยทั่วประเทศได้มีพื้นที่ซื้อ-ขายออนไลน์ภายในปีนี้ นายทิวา ยอร์ค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/เฮดโค้ช Kaidee เผยว่า “เชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีการใช้งาน Kaidee มากเป็นอันดับต้นๆ มาโดยตลอด ซึ่งใน 5 เดือนแรกของ 2561 ที่ผ่านมา คนเชียงใหม่ก็เข้ามาใช้งานตลาดออนไลน์มากเป็นอันดับ 2 จากการใช้งานของคนไทยทั่วประเทศกว่า 4.5 ล้านครั้ง หรือเฉลี่ยเดือนละ 900,000 ครั้ง มีประกาศที่ขายได้บน Kaidee กว่า 45,452 ประกาศรวมมูลค่ากว่า 1,225 ล้านบาท โดยเฉลี่ยทุกวันมีของขายได้ที่ Kaidee วันละ 301 รายการ” คำค้นหายอดนิยมจากผู้ใช้งาน Kaidee ในเชียงใหม่ 5 อันดับแรก ได้แก่ CRF, MSX, PCX, Sony S8 และ Freitag ตามลำดับ ส่วนหมวดยอดนิยมที่มีคนเข้ามาใช้งานมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1. RodKaidee 2. MocyKaidee 3. อสังหาริมทรัพย์ 4. มือถือและแทบเล็ต 5. อะไหล่รถ ประดับยนต์ “และในต้นปีในตลาด RodKaidee ซึ่งเป็นตลาดรถออนไลน์ของ Kaidee ก็ได้มีการเปิด 2 หมวดหมู่ใหม่ นั่นคือ “หมวดรถบรรทุกและรถเครื่องจักรกล” และ “หมวดยานพาหนะอื่นๆ” เพราะที่ผ่านมาเราเห็นว่าเทรนด์การใช้งานที่เพิ่มขึ้น ทำให้เราต้องสร้างแพลตฟอร์มยานยนต์ออนไลน์ที่ตอบโจทย์ และสะดวกสบายสำหรับการใช้งานให้มากที่สุดและดีที่สุด เพราะนี่คือหัวใจหลักของ Kaidee ของเรา” นายทิวา กล่าวเสริม “หลังจากที่เปิดตัว 2 หมวดหมู่นั้นไปแล้ว ภายใน 1 เดือนการใช้งานในตลาดนี้ก็เพิ่มขึ้นกว่า 105% เมื่อเทียบกับการใช้งานหมวดยานพาหนะอื่นๆ ก่อนหน้านี้” ในครึ่งปีหลังนี้ ทาง Kaidee ก็ยังมุ่งมั่นที่จะเปิดตลาดแนวดิ่งสำหรับคนไทย (Growing More Verticals) ซึ่งเป็นจุดแข็งอีกอย่างของ Kaidee คือการที่ผู้ใช้งานเข้ามาใช้งานจากหมวดหมู่หนึ่งสู่อีกหมวดหมู่ ทำให้เป็นตลาดที่มีความคึกคัก ผู้ซื้อ-ผู้ขายเชื่อมต่อกันได้เร็วขึ้น ในปีนี้ Kaidee จะเดินหน้าอย่างเต็มตัวใน 3 ตลาดที่สำคัญ นั่นคือ 1. ตลาดอสังหาริมทรัพย์ ที่จะมีบริการที่ตอบโจทย์ลูกค้ามากขึ้นในทุกๆ ประเภทของอสังหาฯ 2. FarmKaidee ตลาดซื้อ-ขายสำหรับภาคเกษตรกรรมออนไลน์ ที่จะถูกออกแบบให้ตอบโจทย์สำหรับเกษตรกรชาวไทยอย่างแท้จริง เพราะตลาดนี้เป็นตลาดที่ใหญ่และสำคัญของคนไทยแต่ความต้องการของเกษตรกรยังไม่ได้ถูกตอบสนองเท่าที่ควร 3. ตลาดอะไหล่รถ ประดับยนต์ ด้วยการใช้งานที่เพิ่มขึ้นจนกลายเป็นหมวดยอดนิยมอันดับ 5 ของแพลตฟอร์ม ประกอบกับการที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่ผลิตอะไหล่รถที่ใหญ่ที่สุดของอาเซียน ทำให้ตลาดนี้กลายเป็นอีก 1 ตลาดที่เติบโตอย่างรวดเร็ว “ปี 2561 นี้ยังจะเป็นปีที่น่าสนใจสำหรับ Kaidee เพราะเราได้เห็นตลาดของเราที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการใช้งาน เป็นตลาดที่ซื้อง่ายขายคล่องเห็นจากสถิติการใช้งาน และการเปิดตลาดแนวดิ่งที่จะตอบโจทย์การใช้งานของคนไทยซึ่งไม่สามารถหาได้ในแพลตฟอร์มอื่นๆ ที่มีอยู่ ด้วยปัจจัยทั้งหมดนี้ เราเชื่อว่าภายในสิ้นปีนี้การใช้งานจะเพิ่มขึ้นอีก 50%” นายทิวา กล่าวสรุป หากคุณมีข้อเสนอแนะในการใช้งาน Kaidee สามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราได้ที่ โทร. 02-119-5000 หรืออีเมล cs@kaidee.com
 23. มอบกระเช้าแสดงความยินดี เปิดร้าน Belle Boutique นางสาวสมปรารถนา พรหมลังกา ผู้อำนวยการศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารศูนย์การค้าฯ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีให้กับ Ms.Hyunju Jeong ผู้บริหารร้าน Belle Boutique จำหน่ายสินค้าประเภทผ้าม่าน มู่ลี่ ของแต่งบ้านหลากหลายสไตล์ ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่
 24. ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ ชวนน้องๆ หนูๆ มาร่วมเป็นนักสำรวจโลกไดโนเสาร์ในงาน “Young Explorer: Dinosaur Land” ระหว่างวันที่ 7-10 มิถุนายน 2561 ณ ชั้น 1 ลานกิจกรรมอาคารบี ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ เพื่อต้อนรับกระแสภาพยนตร์ “Jurassic World: Fallen Kingdom” ที่จะเข้าฉายในวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ โรงภาพยนตร์เอสเอฟ ซีเนมา ชั้น 3 พรอมเมนาดา เชียงใหม่ ภายในงาน “Young Explorer: Dinosaur Land” น้องๆ หนูๆ จะได้พบกับนิทรรศการ “ฟอลซิล และโครงกระดูกไดโนเสาร์” ที่น้องๆ จะได้มาร่วมขุดค้น และพบฐานกิจกรรมสุดหรรษาจากพี่ๆ นักธรณีวิทยา จากพิพิธภัณฑ์ซากดึกดําบรรพ์ ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา จังหวัดลําปาง ภายใต้กรมทรัพยากรธรณีแห่งเดียวในภาคเหนือก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ ที่จะมาแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา อย่างครบวงจรให้แก่น้องๆ หนูๆ อาทิ • กิจกรรม “บรรพชีวินวิทยาน้อย” ที่จะให้น้องๆ ได้สนุกไปกับการขุดค้นพบโครงกระดูกไดโนเสาร์ได้ด้วยตัวเอง • วาดรูประบายสีแสนสนุก • ทดลองหล่อฟอสซิลไดโนเสาร์ ด้วยปูนพลาสเตอร์ • ชมโครงกระดูกไดโนเสาร์พันธุ์ที่ขุดค้นพบในเมืองไทย • ความรู้ดีๆ จากกรมทรัพยากรธรณี กับเกมส์ แฟนพันธุ์แท้ “นักธรณีวิทยา” • แวะชมบูธจากสถาบันการศึกษาชั้นนำ พร้อมทั้งเชิญเลือกซื้อสินค้าเกี่ยวกับ ไดโนเสาร์ จาก Toys R Us งานนี้เข้าฟรีตลอดทั้งงาน แล้วพบกันในงาน “Young Explorer: Dinosaur Land” วันที่ 7-10 มิถุนายน 2561 ณ ชั้น 1 ลานกิจกรรมอาคารบี ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่
 25. บุญถาวร เชียงใหม่ จัดงาน “Designer Talk” เปิดมองมุมใหม่อย่างลงตัว บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด สาขาเชียงใหม่ เชิญชวนสถาปนิก นักออกแบบ ทุกท่านร่วมงาน "Designer Talk" ในหัวข้อ "BIG HAPPENING แตกต่างอย่างทันสมัย มุมมองใหม่ที่ลงตัว” ในวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป พบกับสถาปนิกชื่อดังที่จะมาพูดคุยในเรื่องดีไซน์อย่างใกล้ชิด อาทิ • คุณจีรเวช หงสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท สถาปนิก ไอดิน จำกัด • คุณรัฐวุฒิ จันทร์ศรีตระกูล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สถาปนิก49 เฮ้าส์ดีไซน์ จำกัด กรุงเทพฯ และ บริษัท สถาปนิก 49 (เชียงใหม่) จำกัด เชียงใหม่ และส่งท้ายกับศิลปินมากความสามารถ "ซานิ นิภาภรณ์" กับมินิคอนเสิร์ตแบบใกล้ชิดสุดๆ นอกจากนี้ยังพบกับบูธแบรนด์สินค้าชั้นนำจากบุญถาวรมากมายได้ตลอดทั้งวัน รีบสำรองที่นั่งได้แล้ววันนี้ที่ โทร. 053-105-099 ด่วน! ที่นั่งมีจำนวนจำกัด แล้วพบกันที่งาน "Designer Talk" ในวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ สวนบริเวณโถงกลาง ชั้น 1 บุญถาวร เชียงใหม่
×