Jump to content
CM108.com ซีเอ็มร้อยแปดดอทคอม

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Today
 2. 3 วัน 2 คืน บินตรงเชียงใหม่ ย่างกุ้ง – หงสาวดี – สิเรียม ** ครบที่สุด ระหว่างเดินทางไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม https://goo.gl/7kLtoh สักการะ 2 มหาบูชาสถาน ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ทุกคนต้องไปขอพร 4 ใน 5 องค์เทพทันใจ เฮงทันใจที่สุด ณ เวลานี้ เสริมโชค เสริมบารมี สุขภาพมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาธาตุเจดีย์ชเวมอดอร์ พระเจดีย์เยเลพญา เจดีย์สุเล เจดีโบตาทาวน์ พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตยี เทพกระซิบตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป วัดไจ๊คะวาย ช้อปของฝากจุใจที่ตลาดสก็อตอิ่มไม่อั้น เมนูพิเศษ!! ชาบูชิ บุฟเฟ่ต์ , กุ้งแม่น้ำเผา , สลัดกุ้งมังกร , เป็ดปัก อัตราค่าบริการรวม ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป – กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว) อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์) ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์) ****** ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง) ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ อัตราค่าบริการไม่รวม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ ** ขณะนี้รัฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผ่านท่าอากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพำนักในดินแดนของอีกฝ่ายหนึ่ง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องกลับมายื่นวีซ่าปกติอีก ทางทัวร์จะต้องเรียกเก็บค่าวีซ่าเพิ่มอีกท่านละ 1,000 บาท ** เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง 1.กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 5,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อย กว่า 15 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชำระก่อนเดินทาง 21 วัน) 2.กรณียกเลิก 2.1 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด ** ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจำทั้งหมด 2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 3. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการ เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 4.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน คณะผู้เดินทางจำนวน 10 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทางมีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทางไปด้วย รายละเอียดเพิ่มเติม – บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ – เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ – หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) – ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) – ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) – ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชำระเหมาขาด – ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชำรุดจากสายการบิน – กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น – ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้ – เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด – กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด ัวร์พม่า 3 วัน 2 คืน บินตรงเชียงใหม่ ย่างกุ้ง – หงสาวดี – สิเรียม ** ครบที่สุด ระหว่างเดินทางไม่มีจ่ายเพิ่ม ** สักการะ 2 มหาบูชาสถาน ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ทุกคนต้องไป ขอพร 4 ใน 5 องค์เทพทันใจ เฮงทันใจที่สุด ณ เวลานี้ เสริมโชค เสริมบารมี สุขภาพ ยินดีรับชำระด้วยบัตรเครดิตทุกธนาคาร ติดต่อเราได้ที่ https://goo.gl/7kLtoh https://goo.gl/7kLtoh ⏩Tel : 053 204 898-9 ⏩Tel : 053 281 145 ☎ สอบถามข้อมูลทั่วไป ⏩Tel : 093 136 4646 ⏩Tel : 092 731 4433 Line ID : @bdj2015 ADD LINE อัตโนมัติ https://line.me/R/ti/p/%40mqw0616e Email : crw.tourtravel@gmail.com https://goo.gl/7kLtoh
 3. กลับมาอีกครั้ง ยิ่งใหญ่และสมบูรณ์แบบ จัดเต็มทั้งรถยนต์ จักรยานยนต์ BigBike โปรโมชั่นแรงที่สุดแห่งปี รับข้อเสนอเดียวกับ MotorExpo.แล้วพบกันในงาน KADSUANKAEW MOTOR SALE #41-10 ธันว่าคม 2560 เต็มพื้นที่ลานโปร ทุกชั้น กาดสวนแก้ว.
 4. Yesterday
 5. เวทีแห่งโอกาส "THE BEST THAILAND 2017" 1 นาที เปลี่ยนชีวิต.... สมาคมศิลปินสร้างสรรค์สังคม ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สโมสรโรตารี โครงการต้นกล้าจิตอาสา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม สมาคมพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร จัดการแข่งขัน "THE BEST THAILAND 2017" เวทีแห่งโอกาสที่ไม่จำกัดเพศ สำหรับเยาวชนอายุ 3-25 ปี เขตภาคเหนือ พบกับผู้บริหาร และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในวงการบันเทิง อาทิ ครูเบสญ์ ศรีวณะกุล ประธานสภาศิลปินสร้างสรรค์สังคมและผู้เชี่ยวชาญด้านบุคลิกภาพ, คุณต้อ มารุต ผู้กำกับและผู้จัดละคร และคุณสา อนิสา ดาราช่อง7 โดยจัดกิจจกรรม ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา สนใจร่วมประกวด หรือสอบถามละละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ID Line: thebestthailand2017 T: 0899666190 #TheBestThailand #TheBestThailand2017
 6. คลินิกทันตกรรม justsmile เชียงใหม่ รับสมัครผู้ช่วยทันตแพทย์ ประจำวันเสาร์ 10.00-17.00 และวันอังคาร เวลา 17.00-20.30 คุณสมบัติ 1. เพศหญิง 2.มีประสบการณ์ในการทำงานในโรงพยาบาลหรือคลินิกทันตกรรม 3. สามารถช่วยงานจัดฟันและงานเฉพาะทางได้ ติดต่อสมัครได้ที่เบอร์ 0815312822
 7. โครงการสัตตมังคละเมืองเชียงใหม่ สะพานศรีดอนไชย 22 พ.ย.2560
 8. Emergency call หรือ จุดบริการแจ้งเหตุฉุกเฉิน 4 จุด ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ สี่แยกกลางเวียงเชียงใหม่ หน้าวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร หลังข่วงประตูท่าแพ ซึ่งจุดแจ้งเหตุนี้ประชาชนสามารถกดแจ้งเหตุฉุกเฉินเข้ามายังห้องปฏิบัติการควบคุมระบบ CCTV ได้ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่รับสายเพื่อประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว ทันท่วงที
 9. หาบ้านให้ลูกหมา อยู่แม่ริมค่ะ สนใจรับเลี้ยงติดต่อ 0819519385
 10. หาบ้านให้ลูกหมา สนใจรับเลี้ยงติดต่อ 0819519385
 11. การประชุมความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า 22 พ.ย.2560 เวลา 13.30 น.ณ ห้อง ประชุม บก.มทบ.33 ค่ายกาวิละ จังหวัดเชียงใหม่
 12. เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้เปิดที่ทำการ สถานธนานุบาล (โรงรับจำนำ 5) ซึ่งตั้งอยู่ในแขวงกาวิละ ใกล้ตลาดทองคำ และ ตลาดสันป่าข่อย เพื่อเป็นการช่วยเหลือ พ่อแม่พี่น้องประชาชน ที่ต้องการใช้เงิน โดยเฉพาะยิ่งช่วงเวลาใกล้จะเปิดเทอม เป็นที่พึ่งอย่างดีของบรรดาผู้ปกครองทั้งหลาย ที่ต้องการเงินไปใช้จ่ายเรื่องค่าเล่าเรียน ค่าอุปกรณ์การศึกษา สาระพัด รวมไปถึงผู้ที่มีความจำเป็น มีเรื่องต้องการใช้เงิน จะหยิบยืมใครก็ลำบาก พอมีทรัพย์สินติดตัวอยู่บ้าง เอาไปจำนำ ได้มากน้อยก็พอแก้ขัดไปได้ ไม่ต้องไปกู้เงินนอกระบบ ซึ่งดอกเบี้ยค่อนข้างสูงครับ - - โดยได้รับเกียรติจากนายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดสถานธนานุบาลฯ นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ ประธานสภาฯ , สมาชิกสภาเทศบาลฯ พ่อแม่พี่น้องชุมชน และผู้มีเกียรติจากสถาบันต่างๆ เข้าร่วมแสดงความยินดีกันเยอะมากครับ - - คาดว่าถ้าโรงรับจำนำ 5 นี้ ได้เปิดให้ใช้บริการแล้ว จะสามารถช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องชาวบ้าน โดยเฉพาะฝั่งตะวันออก ของแม่น้ำปิง และชาวบ้านทั่วไปจะได้มีแหล่งเงินกู้ ดอกเบี้ยราคาต่ำอีกแห่งหนึ่งครับ #เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ : 08.00 น. - 16.00 น. หยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ #อัตราดอกเบี้ย เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 บาท ต่อเดือน เงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท แต่ไม่เกิน 30,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.00 บาท ต่อเดือน เงินต้นเกินกว่า 30,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.25 บาท ต่อเดือน
 13. “PAUSE” Live at Great Night Out @Promenada Great Night Out @Promenada ชวนคุณมาฟังเพลงสุดพิเศษจาก PAUSE ในกิจกรรม “PAUSE” Live at Great Night Out @Promenada ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เลือกจับจองที่นั่งสุดชิลได้ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานกิจกรรม ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 053 107 888 หรือ FB: Promenaada Chiang Mai, www.promenadachiangmai.com
 14. แผ่นดินไหว ที่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ 22 พ.ย. 2560 เวลา 11.18 น. ชาวบ้านรู้สึกได้
 15. การประปา ปิดน้ำชั่วคราวในเมืองเชียงใหม่ 23 พ.ย.2560
 16. โครงการตำรวจภูธรภาค 5 รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 365 วัน
 17. Last week
 18. งูทำพิษ เข้าบ้านทำให้ไฟช็อต ไฟไหม้เกือบลุกลาม เมื่อเวลา 15.02 น. วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เหตุไฟฟ้าลัดวงจรทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้ บ้านพักภายในซอยเวียงบัว ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ ท้องที่สภ.ช้างเผือก เชียงใหม่ 77,706 รถยนต์ดับเพลิงเทศบาลนครเชียงใหม่ กู้ภัยพิงค์นคร พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบ ในที่เกิดเหตุพบว่าเป็นบ้านพักที่กำลังต่อเติมมีการลุกไหม้ที่ใต้ฝ้าเพดาน ผู้รับเหมาจึงใช้ถังเคมีเข้าดำเนินการจำนวน 2 ถัง เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ใช้น้ำเข้าดำเนินการต่อจนเพลิงสงบ สำรวจพบว่าสาเหตุเกิดจากงูเลื้อยเข้าไปในตู้หม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส ทำให้เกิดการลัดวงจร ที่เกิดเหตุเลขที่ 47 ถ.เวียงบัว ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ ค่าเสียหายประมาณ 3 หมื่นบาท ภาพโดย เชียงใหม่ 77,706
 19. เปิดแล้ว "รวมช้อป มาร์เก็ต" ทุกวันจันทร์-อังคาร ที่รวมโชค มอลล์ โดยเมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2560 ที่ผ่านมาคุณปอง และคุณธาตรี ตะลุณเพธย์ เจ้าของรวมโชคมอลล์และรวมโชคซุปเปอร์มาร์เก็ต ได้ร่วมกันเปิดงานวันแรก ทั้งนี้ "รวมช้อป มาร์เก็ต" จะเปิดให้ประชาชนมาจับจ่ายหรือซื้อสินค้า อาหารได้อย่างเต็มที่มีร้านค้ากว่า 200 ร้านให้เลือก โดยจัดให้มีเฉพาะวันจันทร์และวันอังคารของทุกๆ สัปดาห์เท่านั้น เวลา 17.00- 22.00 น. ซึ่งมีการจัดรูปแบบที่แตกต่างกัน จะมีการเปลี่ยนรูปแบบ 3-4 สัปดาห์ครั้งเพื่อไม่ได้จำเจ ภายในงานยังมีดนตรี นักร้องขับกล่อมให้ความบันเทิงอีกด้วย "รวมช้อป มาร์เก็ต" ตลาดนัดครีเอทีฟแห่งแรกในเชียงใหม่ณ รวมโชคมอลล์ ทางไปแม่โจ้ ติดตามเพจได้ที่ https://www.facebook.com/ruamchoksupermarket/
 20. ขอเชิญ ชวน ชม ชิม ช็อป สินค้า OTOP ร่วมส่งท้ายปีระกากับงาน มหกรรมสินค้า OTOP ของดีเพชรสมุทรคีรีที่มานำเสนอสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวโดยตรงแบบถึงมือผู้บริโภค พร้อมทั้งยังร่วมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยและกิจกรรมอื่นๆ มากมาย พร้อมลุ้นรับ ทองคำหนัก 2 สลึง และคูปองส่วนลดมูลค่ารวมกว่า 10,000 บาท โดยจัดขึ้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. โดยภายในงานจะเป็นสินค้า Premium OTOP ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ประกอบด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม ซึ่ง ผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว สำหรับงานครั้งนี้เป็นการรวมตัวของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ระดับคุณภาพ และมีชื่อเสียงของกลุ่มเพชรสมุทรคีรี อาทิ เครื่องประดับไทยประยุกต์, ชุดถาดจิ๊กซอจากไม้ตะบูน, เครื่องเบญจรงค์, ดอกไม้จากใบตาล, สำเภามหาสมบัติเป่าฉวน, ผ้าทอจากบ้านเขาเต่า, เครื่องจักสานจากหวาย, ผลิตภัณฑ์จากกะลา ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีสินค้าอุปโภค บริโภคคุณภาพอื่น ๆ อีกมากมายจากกลุ่มผู้ประกอบการ จังหวัดเพชรสมุทรคีรี ที่จะมาร่วมงานกันอีกด้วย งานดีๆ แบบนี้ ห้ามพลาดกันนะคะ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ =>> https://www.facebook.com/phetsamutkhiri2017/ และ http://qbecommerce.com ---------------------------------------------------------------------------------------
 21. ห้างทองเยาวราชสินทวี จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานขาย (ประจำสาขาข่วงสิงห์) เนื่องจากทางห้างทองเยาวราชสินทวี ได้มีการขยายงาน จึงต้องการบุคคลากร ที่มีความรับผิดชอบ ขยัน และอดทน สามารถติดต่อสอบถามได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ . +++ รับสมัครพนักงานขาย เพศหญิง/ชาย ด่วน!!!+++ - อายุ 20 - 35 ปี - วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่3 ขึ้นไป - เงินประกันเข้าทำงาน (5,000บาทจ่ายตอนเริ่มงาน) - บุคคลค้ำประกัน - ข้าราชการค้ำประกัน 2คน หรือ - เจ้าบ้านค้ำประกันต้อง 2คนเท่านั้น สวัสดิการ - หากไม่เป็นงาน ทางห้างทองสอนงานให้ - มีที่พักให้ขณะฝึกงาน และที่ปฏิบัติงาน - ประกันสังคม - วันหยุดประจำปี (ตามเงื่อนไขของบริษัท) ---------------------------------------------------------- สมัครด้วยตัวเองพร้อมสัมภาษณ์ ที่ห้างทองเยาวราชสินทวี ข่วงสิงห์ ติดต่อเบอร์ 053-215852 กรุณาเตรียมเอกสารสมัครงานมาให้เรียบร้อย - สำเนาทะเบียนบ้าน - สำเนาบัตรประชาชน - สำเนาวุฒิการศึกษา และตัวจริง - รูปถ่าย 2ใบ - กรุณาแต่งตัวสุภาพ เรียบร้อย *** ห้างทองเยาวราชสินทวี ข่วงสิงห์ อยู่ตรงข้ามเซเว่นตลาดบริบูรณ์ ร้านอยู่ข้างร้านข่วงสิงห์ไบท์ เข้างาน 8.00 - 17.00น. หยุดทุกวันอาทิตย์ ***
 1. Load more activity
×