DiGiGreen

สมาชิกทั่วไป
 • Content count

  37
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  1

DiGiGreen last won the day on February 11

DiGiGreen had the most liked content!

About DiGiGreen

 • Rank
  Advanced Member
 1. AIS เดินหน้า Digital For Thais ด้านสาธารณสุข ขยายแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ สู่ รพ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 17 พฤษภาคม 2560: AIS สานต่อแนวคิด “Digital For Thais” ด้านสาธารณสุข ด้วยแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการทำงานอสม.ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ขยายสู่รพ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ย้ำช่วยสร้างการเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพของคนในชุมชนให้สามารถดูแลป้องกันตนเองและคนรอบข้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม่นยำ รวดเร็ว มั่นใจปีนี้ขยายการใช้งานครอบคลุมทั่วประเทศ นางวิไล เคียงประดู่ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานประชาสัมพันธ์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน)หรือเอไอเอส กล่าวว่า ด้วยความตั้งใจที่จะพัฒนาบริการสื่อสารโทรคมนาคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างประโยชน์ และคุณค่าเพิ่มให้แก่ชุมชนและประเทศชาติที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน วันนี้เอไอเอส จึงได้นำเทคโนโลยีสื่อสารดิจิทัลเข้ามาช่วยส่งเสริมงานสาธารณสุข ภายใต้แนวคิด “Digital For Thais” เพื่อร่วมสนับสนุนภาครัฐในการยกระดับสาธารณสุขไทยมุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0โดยเอไอเอสได้พัฒนานวัตกรรม“แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์”เพื่อเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงการติดต่อสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่หน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) และเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)ให้สามารถติดตามรับรู้ข่าวสารข้อมูล และเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวด้านสาธารณสุขในชุมชนของตนเองได้อย่างรวดเร็ว ฉับไว แม่นยำ ทันต่อสถานการ์ณเพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่ให้คำแนะนำแก่ชาวบ้านในชุมชนให้รู้จักดูแลสุขภาวะของตนเอง และป้องกันโรคระบาด ซึ่งจะช่วยส่งเสริมงานด้านสาธารณสุขของชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงคนในชุมชนจะมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิม ปัจจุบันแอปพลิเคชันอสม.ออนไลน์ มีหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ,รพ.สต. เปิดใช้งานแล้ว 219 แห่งทั่วประเทศ สำหรับในพื้นที่ภาคเหนือได้ขยายการใช้งานสู่ กลุ่มเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน รพ.เวียงป่าเป้า เป็นอีกหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิที่ได้นำแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์มาบูรณาการในงานสาธารณสุขชุมชนตั้งแต่ปลายปี 2559 “ในปี 2560 นี้เอไอเอสมีความตั้งใจขยายการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ไปยังหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ และรพ.สต.ทั่วประเทศ เพราะเล็งเห็นว่าแอปพลิเคชันดังกล่าวเป็นนวัตกรรมทางสังคมที่ส่งเสริมให้การทำงานสาธารณสุขชุมชนในพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงเทคโนโลยีสื่อสารดิจิทัลที่ทันสมัยได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ และยังเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนางานสาธารณสุขไทยก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0” นายพรรัตน์ เจนจรัสสกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการส่วนงานปฏิบัติการภูมิภาค-ภาคเหนือ เอไอเอส กล่าวว่า AIS ให้ความสำคัญกับการลงทุนด้านเครือข่ายเพื่อให้ครอบคลุมการใช้งานทั้งเสียง และข้อมูลเพื่อให้ประชาชนในทุกพื้นที่สามารถใช้งาน และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพ รวมถึงส่งเสริมการทำงานด้านสาธารณสุขชุมชนผ่าน แอปพลิเคชันอสม.ออนไลน์ โดยปัจจุบันAISสามารถขยายเครือข่าย AIS 4G ครอบคลุมแล้วถึงกว่า 98.72% ของพื้นที่ประชากรทั่วประเทศ ส่วนในพื้นที่ภาคเหนือมีการขยายสถานีฐาน 3G บนคลื่น 2100 MHz และ 4G บนคลื่น 1800 MHz และ 900 MHz ครอบคลุมทั้งภาคเหนือกว่า 14,453 สถานีฐาน ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือ 18 จังหวัด รวมทั้งมีแผนขยายเครือข่ายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ สามารถใช้งานได้ทุกเครือข่าย แต่ผู้ใช้ในเครือข่ายAISจะใช้งานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต นายชาญชัย ผิวสอาด นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว และชุมชน โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย กล่าวว่า สาเหตุหลักที่นำแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ เข้ามาช่วยในการทำงานเนื่องจากเป็น แอปพลิเคชันเฉพาะการทำงานด้านสาธารณสุขซึ่งสามารถนำมาใช้ในการแจ้งข่าวสารประกาศโรคระบาดในพื้นที่ และการแจ้งรับเงิน ส่งรายงาน ซึ่งช่วยให้ อสม.ได้รับข้อมูลข่าวสารโรคระบาดในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์ในการป้องกันเนื่องจากการทำงานในอดีต รพ.เวียงป่าเป้า มีการแจ้งข้อมูลข่าวสาร หรือโรคระบาดต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพให้กับเครือข่ายอสม.ได้รับทราบต้องรอวันประชุมที่รพ.เท่านั้น ซึ่งหากเป็นเรื่องด่วนรพ.ก็จะต้องโทรแจ้งกับประธานอสม.ในแต่ละหมู่ อีกทั้งยังช่วยในการติดต่อสื่อสารสำหรับหมู่บ้านที่มีระยะทางห่างไกลรพ.เวียงป่าเป้า ซึ่งหมู่ 8 มีระยะทางไกลถึง 40 กิโล และมีประชากรที่อยู่อาศัยถึง 2,000 คน แต่มีเจ้าหน้าที่ รพ.ประจำเพียง 1 คนเท่านั้น ดังนั้นการติดต่อสื่อสารเพื่อแจ้งข่าวสารสาธารณสุข หรือประกาศโรคระบาดที่รวดเร็ว แม่นยำ เชื่อถือได้จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากสำหรับการดูแลชาวบ้าน นายศิริพงศ์ ดีโก๋ อสม.หมู่ 4 รพ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย กล่าวว่า ในอดีตการลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วย หรือให้ความรู้เรื่องสุขภาพอนามัยกับชาวบ้านเป็นเรื่องที่ยากลำบาก เนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่ จะไม่เชื่อถือข้อมูลที่เรานำมาแนะนำ แต่หลังจากที่นำแอปพลิเคชันอสม.ออนไลน์ มาใช้งานเราสามารถนำข้อมูลที่ได้รับจากทางรพ. ไปเปิดแนะนำข้อมูลให้ชาวบ้านได้รับทราบเพราะมีแหล่งที่มาข้อมูล และสถิติที่น่าเชื่อถือ ทำให้ชาวบ้านมั่นใจข้อมูลของอสม.ที่นำมาเผยแพร่มากขึ้น และแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ยังช่วยให้อสม.รับรู้ข่าวสารได้รวดเร็วขึ้นเพราะเป็นแอปพลิเคชันเฉพาะการทำงานเพียงอย่างเดียว จึงไม่พลาดข้อมูลที่สำคัญที่ทางรพ.ส่งมาให้ไม่ว่าเราจะทำกิจวัตรประจำวันอะไรอยู่หรืออยู่ที่ไหนก็ตาม นางพัชนี อ้ายเหมย อสม.หมู่ 4 รพ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย กล่าวว่า แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ เข้ามาช่วยในการทำงานในเรื่องของการส่งรายงาน และการถ่ายภาพอาการของผู้ป่วยเพื่อส่งให้เจ้าหน้าที่รพ.เวียงป่าเป้าวินิฉัยอาการได้ทันที ในขณะที่ อสม.ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และหากมีข้อสงสัยเรื่องอาการผู้ป่วยก็สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ทันที นอกจากนี้ อสม.ในแต่ละหมู่เห็นการปฏิบัติงานลงพื้นที่ของอสม.ด้วยกันก็เป็นการกระตุ้นการทำงานของอสม.ในการลงพื้นที่เยี่ยมคนในชุมชนและจัดการรณรงค์ต่างๆในพื้นที่ #อสมออนไลน์ #DigitalforThais ***************************
 2. AIS จัดแคมเปญพิเศษมัดใจลูกค้าเซเรเนด “กินฟรี” เมนูเด็ดที่ 9 ร้านสุดฮอต พร้อมมอบส่วนลดสูงสุด 50% ที่ 400 ร้านดัง ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ ให้ชาว AIS ทุกคน 15 พฤษภาคม 60 : AIS จัดแคมเปญพิเศษให้ลูกค้าเซเรเนดกินฟรี เมนูเด็ดที่ 9 ร้านสุดฮิต อาทิ After You กับเมนู ชิบูย่า ฮันนี่ โทสต์, Greyhound Cafe กับเมนู ก๋วยเตี๋ยวห่อหมูสับ และ DIN TAI FUNG กับเมนู เกี๊ยวไส้กุ้งผสมหมูสับเป็นต้น รวมทั้งมอบส่วนลดสูงสุดถึง 50% ร้านอาหารยอดนิยมกว่า 400 ร้าน ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 30 สาขาทั่วประเทศ ทั้งเซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัลพลาซา และเซ็นทรัลเฟสติวัล ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิ.ย. 60 นางบุษยา สถิรพิพัฒน์กุล รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานบริหารลูกค้าและการบริการ AIS กล่าวว่า “นอกเหนือจากความมุ่งมั่นในการพัฒนางานบริการและการดูแลลูกค้าที่ AIS ให้ความสำคัญมาโดยตลอด ภายใต้แนวคิด “AIS LIVE 360º” เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มแล้วAIS Privilege (สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า AIS)ยังถือเป็นหัวใจสำคัญ ที่เราตั้งใจมอบให้ลูกค้าทุกคน เพื่อแทนคำขอบคุณที่ลูกค้าไว้วางใจใช้บริการของ AIS มาโดยตลอด และเพื่อให้ลูกค้าที่มีอยู่กว่า 40 ล้านราย ซึ่งมีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกัน ได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด เราจึงมุ่งมั่นคัดสรรสิทธิพิเศษต่างๆ เพื่อมอบให้ลูกค้า ภายใต้กลยุทธ์ที่เน้นเรื่องความ “หลากหลาย ครอบคลุม และครบทุกกลุ่ม” ทำให้ปัจจุบัน AIS มีสิทธิพิเศษที่หลากหลายและโดนใจลูกค้าทุกกลุ่มทั่วประเทศ และหลังจาก AIS มอบส่วนลดสูงสุดถึง 50% ร้านอาหารยอดนิยมกว่า 400 ร้าน ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 30 สาขาทั่วประเทศ ทั้งเซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัลพลาซา และเซ็นทรัลเฟสติวัล ให้ลูกค้าทุกท่านแล้ว ล่าสุด AIS จัดเต็มความพิเศษเพิ่มเติมให้ลูกค้าเซเรเนด ด้วยแคมเปญ “กินฟรีเมนูเด็ด” ที่ 9 ร้านดัง ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้า ได้แก่ • After You กับเมนู ชิบูย่า ฮันนี่ โทสต์ (50 สิทธิ์ / สาขา / วัน) รวม 3 สาขา • Greyhound Cafe (เกรย์ฮาวด์ คาเฟ่) กับเมนู ก๋วยเตี๋ยวห่อหมูสับ (50 สิทธิ์ / สาขา / วัน) • DIN TAI FUNG (ติ่น ไท่ ฟง) กับเมนู เกี๊ยวไส้กุ้งผสมหมูสับ (50 สิทธิ์ / สาขา / วัน)รวม 3 สาขา • ร้านแหลมเจริญ ซีฟู้ด กับเมนู หมึกผัดไข่เค็ม (30 สิทธิ์ / สาขา / วัน) รวม 10 สาขา • DAK GALBI (ทัคคาลบี้) กับเมนู ทัคคัลยอง (30 สิทธิ์ / สาขา / วัน) รวม 6 สาขา • 1881 by water library (1881 บาย วอเตอร์ ไลบรารี่) กับเมนู Monkey Business Mocktail (30 สิทธิ์ / สาขา / วัน) • Bottoms Up (บอททอมส์ อัพ) ทองหล่อ กับเมนู ก๋วยเตี๋ยวห่อหมูสับทรงเครื่อง (30 สิทธิ์ / สาขา / วัน) • White Shuffle (ไวท์ ชัฟเฟิล) กับเมนู Rustic Quesadilla (30 สิทธิ์ / สาขา / วัน) • Auntie Anne's (อานตี้ แอนส์) กับเมนู Lemonade (30 สิทธิ์ / สาขา / วัน) รวม 30สาขา โดยลูกค้ารับสิทธิ์กินฟรีนี้ได้ในวันจันทร์, อังคาร และพุธ กับสาขาที่ร่วมรายการ ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิ.ย.60 (สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ AIS Privilege Line Official และ แอปพลิเคชัน my AIS" โดย นางบุษยา กล่าวสรุปว่า "AIS ให้ความสำคัญกับทุกความคิดเห็นของลูกค้าทุกท่าน และนำข้อเสนอแนะต่างๆ มาพิจารณาปรับปรุงสิทธิประโยชน์อย่างจริงจัง เพื่อให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และ ความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย รวมทั้งจะยังคงสรรหาสิทธิพิเศษใหม่ๆ ที่โดนใจมามอบให้ลูกค้า AIS ที่มีอยู่ทั่วประเทศ ให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด" *****************************************************
 3. เอไอเอส ร่วมสืบสานประเพณีวันวิสาขบูชา ให้ชาวพุทธไหว้พระได้อุ่นใจ กับ AIS 4G เครือข่ายเร็วแรง ครอบคลุม ทุกโค้ง (8 พ.ค. 60) : เอไอเอสเดินหน้ายืนยันความแข็งแกร่งเครือข่ายที่ครอบคลุมอย่างต่อเนื่อง กับเทศกาลวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญของพุทธศาสนิกชนทั่วไทย พร้อมร่วมสืบสานประเพณีเดินขึ้นดอยสุเทพของชาวพุทธเมืองเหนือ เพื่อไปเวียนเทียน ในโอกาสวันวิสาขบูชา ดังนั้นเพื่ออำนวยความความสะดวกให้แก่พุทธศาสนิกชน เอไอเอสจึงพัฒนาเครือข่าย 4G ให้ครอบคลุมทุกเส้นทางและทุกโค้งของดอยสุเทพ ซึ่งมีมากกว่า 68 โค้ง ให้ลูกค้าสามารถสื่อสารได้ตลอดเส้นทาง พร้อมมอบชุดโคมประทีปสำหรับเวียนเทียนให้แก่ลูกค้า โดยลูกค้าเอไอเอส สามารถรับชุดโคมประทีปได้ที่สำนักงานบริการเอไอเอส และเซเรเนดคลับ ทุกสาขาทั่วประเทศ
 4. เอไอเอส ผนึก ซีพีเอ็น ดับร้อนให้ลูกค้า มอบส่วนลดอิ่มอร่อยสูงสุด 50% กับ 400 ร้านอาหารชื่อดัง พร้อมชมฟรีความบันเทิงระดับโลก ที่ศูนย์การค้าในเครือเซ็นทรัลทุกสาขา เอไอเอส โดย นางบุษยา สถิรพิพัฒน์กุล รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานบริหารลูกค้าและการบริการร่วมกับ ซีพีเอ็น โดย นายปกรณ์ พรรธนะแพทย์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการจัดเต็มแคมเปญพิเศษดับร้อนให้ลูกค้า ที่ไปชิมและ ช้อปที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 30 สาขา ทั่วประเทศ ทั้งเซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัลพลาซา และเซ็นทรัลเฟสติวัล ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิ.ย. 60 เริ่มจากให้ลูกค้า “อิ่มอร่อยร้านดัง กับเอไอเอส” ด้วยการมอบสิทธิพิเศษส่วนลดสูงสุด 50% กับร้านอาหารยอดนิยมกว่า 400 ร้าน อาทิ ออน เดอะ เทเบิล, สปาเก็ตตี้ แฟคทอรี่, ซิซซ์เล่อร์, เคเอฟซี, แมคโดนัลด์, เปปเปอร์ ลันช์, คัตสึยะ, แบล็คแคนยอน, เซกาเฟรโด ซาเนตติ เอสเพรสโซ และ โคล สโตน ครีมเมอรี่ เป็นต้นโดยลูกค้าเอไอเอสสามารถค้นหาสิทธิพิเศษ และดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่แอป my AIS นอกจากนี้สำหรับลูกค้าเอไอเอสระบบรายเดือน เพียงสมัครแพ็กเกจตั้งแต่ 588 บาท ขึ้นไป ที่เอไอเอส ช็อป และร้านเทเลวิซ (สาขาภายในศูนย์การค้าในเครือเซ็นทรัลที่ร่วมรายการ)รับฟรีแพ็กเกจเสริม AIS Premier Full HD (มูลค่า 299 บาท / เดือน) เพื่อชมความบันเทิงระดับโลก อย่าง HBO, Fox และ Warner TV นาน1 เดือน
 5. เอไอเอส จัดแพ๊กพิเศษสำหรับพี่น้องชาวเหนือให้เล่นเน็ตแรงไม่จำกัด เลือกได้ทั้งระบบรายเดือนและเติมเงิน สมัครได้ตั้งแต่วันนี้- 31 พฤษภาคม 2560 กดสมัครได้ทุกพิ้นที่ทั่วภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ ,ลำพูน ,แม่ฮ่องสอน ,เชียงราย ,พะเยา ,ลำปาง ,แพร่ ,น่าน ,อุตรดิตถ์,พิษณุโลก ,ตาก , สุโขทัย ,เพชรบูรณ์ , พิจิตร ,กำแพงเพชร ,นครสวรรค์ , อุทัยธานี , ชัยนาท และใช้เน็ตได้ทุกที่ทั่วไทยเจ้า
 6. เปิดโผ! ซีรีส์ฮอลลีวู้ด Season ใหม่ เดือนเมษายน ส่งตรงจากอเมริกา ครบรสทั้งสืบสวน แอ็คชั่น ดราม่า ตลก บนแพ็กเกจความบันเทิงระดับโลกจากเอไอเอส 21 เมษายน 2560 : อัพเดตซีรีส์ประจำเดือนเมษายน 2560 บนแอป AIS PLAY และกล่อง AIS PLAYBOX : อากาศเดือนเมษาที่ว่าร้อน ยังไม่ฮอตเท่าซีรีส์สุดปัง 5 เรื่อง จากช่องหนังระดับโลก ทั้ง HBO และ Warner TV ที่พร้อมใจกันเปิดซีซั่นใหม่เอาใจคอซีรีส์ฮอลลีวู้ด เอไอเอสจัดเต็มให้ชมกันอย่างจุใจ ในรูปแบบบรรยายไทย สำหรับลูกค้าที่สมัครแพ็กเกจความบันเทิงระดับโลก Premier Full HD บนมือถือผ่านแอป AIS PLAY และ Gold Full HD และ Platinum Full HD บนทีวีผ่านกล่อง AIS PLAYBOX สำหรับลูกค้า AIS Fibre 1. Silicon Valley ซีซั่น 4 ซีรีส์คอมมาดี้สุดฮาจาก HBO เรื่องราวของกลุ่ม Startup ใน Silicon Valley มาร่วมสร้างฝันไปพร้อมกันทุกวันจันทร์ เวลา 9.00 น. ช่อง HBO HD เริ่ม 24 เม.ย. นี้ (ฉายพร้อมอเมริกา) 2. VEEP ซีซั่น 6 ซีรีส์คอมมาดี้ผสมการเมืองจาก HBO เรื่องราวของผู้หญิงที่ดำรงตำแหน่งรองประธานาธิบดีของประเทศมหาอำนาจอย่างอเมริกา จะสวย แซ่บ และต้องเก่งขนาดไหน มาชมพร้อมๆ กันได้ทุกวันจันทร์ เวลา 9.30 น. ช่อง HBO HD (ฉายพร้อมอเมริกา) 3. Gotham ซีซั่น 3 ซีรีส์จาก Warner TV พบกับเรื่องราวของเมือง Gotham จุดกำเนิดซุปเปอร์ฮีโร่สุดเท่อย่าง Batman และวายร้ายอย่างโจ๊กเกอร์ มาชมเรื่องราวสุดเข้มข้นของเมืองที่เต็มไปด้วยปัญหาอาชญากรได้ทุกวันอังคาร เวลา 20.00 น. ช่อง Warner TV เริ่ม 25 เม.ย. นี้ (ฉายวันเดียวกับอเมริกา) 4. iZombie ซีซั่น 3 ซีรีส์สืบสวนจาก Warner TV เรื่องราวของซอมบี้สาว ที่ทำงานเป็นผู้ช่วยทีมตำรวจในการคลีคลายคดีต่างๆ ด้วยวิธีการกินสมองศพเพื่อรับความทรงจำ มาไขคดีไปพร้อมกันๆ ได้ทุกวันพุธ เวลา 20.50 น. ช่อง Warner TV (ฉายพร้อมอเมริกา) 5. Arrow ซีซั่น 5 ซีรีส์จาก Warner TV เรื่องราวของเศรษฐีเพล์บอย ที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์เรือล่มกลางทะเล แต่ต้องติดเกาะร้างนานถึง 5 ปี เมื่อได้กลับบ้านเขาได้ค้นพบความลับบางอย่าง ที่นำไปสู่การสร้างตัวตนใหม่เพื่อจัดการกับมหาอำนาจด้านมืดของเมือง Starling City เรื่องราวจะเป็นอย่างไร ติดตามได้ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 20.00 น. ช่อง Warner TV (ฉายวันเดียวกับอเมริกา) ลูกค้าเอไอเอส สนใจสมัครใช้บริการแพ็กเกจ Premier Full HD บนแอป AIS PLAY โทร 1175 หรือ www.ais.co.th/playapp และลูกค้าเอไอเอส ไฟเบอร์ สนใจสมัครแพ็กเกจ Gold Full HD หรือ Platinum Full HD บนกล่อง AIS PLAYBOX โทร 1185 หรือ www.ais.co.th/playbox
 7. ครั้งแรกของไทย!! เอไอเอส มอบความเร็วสูงสุด 700 Mbps บนเครือข่าย 4.5G ที่เร็วที่สุดในประเทศ บน Samsung S8 รองรับ MIMO 4X4 with CA และ 256 QAM 20 เมษายน 2560 : ครั้งแรกของไทย!! เอไอเอส เตรียมมอบประสบการณ์ความเร็วสูงสุด 700 Mbps บนเครือข่ายเอไอเอส 4.5 G ที่เร็วที่สุดในประเทศ เท่าที่เคยมีมา และสามารถเร็วสูงสุดได้ถึงระดับกิกะบิท ในอนาคตอันใกล้นี้ โดยลูกค้าเอไอเอสที่ซื้อเครื่อง Samsung Galaxy S8 และ S8+ สมาร์ทโฟนเรือธงแห่งปีจากเอไอเอส จะสามารถใช้งานเทคโนโลยี MIMO 4x4 with CA และ 256 QAM เพื่อใช้งานความเร็วสูงสุด 700 Mbps บนเครือข่ายเอไอเอส 4.5G ได้อย่างแน่นอน ภายในเดือน พ.ค. 60 ทั้งนี้ ประโยชน์ของเทคโนโลยี MIMO 4x4 with CA จะทำให้ลูกค้าเอไอเอสสามารถรับส่งข้อมูลได้ปริมาณมากขึ้น เร็วขึ้นกว่าเครือข่าย 4G ถึง 4 เท่า และเทคโนโลยี 256 QAM จะเพิ่มประสิทธิภาพในการบีบอัด ทำให้เพิ่มความเร็วได้มากขึ้นอีกราว 30% ส่งผลในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตมีความเร็วถึงระดับกิกะบิท และมีความเสถียรสูง
 8. AIS ได้รับความไว้วางใจจาก AIA ใช้บริการศูนย์เอไอเอส ดาต้า เซ็นเตอร์ ที่มีมาตรฐานระดับสากล พร้อมรองรับธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล 4.0 18 เมษายน 2560 : เอไอเอส ผู้นำบริการโซลูชั่นส์เพื่อธุรกิจแบบครบวงจร และผู้ให้บริการคลาวด์เต็มรูปแบบ อันดับ 1 ของไทย ได้รับความไว้วางใจจากเอไอเอ ประเทศไทย เลือกใช้บริการ Co-Location ที่ศูนย์เอไอเอส ดาต้า เซ็นเตอร์ ที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO 27001:2013 ซึ่งเป็นมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยทางด้าน IT ในระดับสากล ในการติดตั้งระบบศูนย์คอมพิวเตอร์หลักประจำประเทศไทย นายวีรชัย พัชโรภาสวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานการตลาดและการขาย กลุ่มลูกค้าองค์กร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวว่า “เอไอเอส มีความยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้รับความไว้วางใจจากทางเอไอเอ ในการเลือกใช้บริการศูนย์เอไอเอส ดาต้า เซ็นเตอร์ เพื่อใช้ติดตั้งระบบศูนย์คอมพิวเตอร์หลักประจำประเทศไทย โดยทางเอไอเอ ได้พิจารณาจากหลากหลายปัจจัย และจากจำนวนผู้ให้บริการในระดับภูมิภาคเอเชียหลายแห่ง จนตัดสินใจเลือกใช้บริการจากเรา ด้วยความพร้อมที่รองรับบริการโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน ICT อย่างครบถ้วน ตามมาตรฐานสากล จึงมั่นใจได้ว่า จะช่วยให้คุณภาพในการบริการที่ดี พร้อมยกระดับขีดความสามารถในการบริหารจัดการต้นทุน ลดค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ” นายกิตติ มานะคงตรีชีพ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่า “เราให้ความสำคัญกับระบบดาต้า เซ็นเตอร์เป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ทางด้านเทคโนโลยีของเอไอเอ ทั้งนี้ เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัท ให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอกย้ำความเป็นผู้นำในธุรกิจประกันชีวิตของกลุ่มบริษัทเอไอเออย่างต่อเนื่อง เราจึงตัดสินใจเลือกใช้บริการจากไอเอเอส เนื่องจากมั่นใจในประสิทธิภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานชั้นนำระดับโลกของศูนย์เอไอเอส ดาต้า เซ็นเตอร์ ที่พร้อมด้วยศักยภาพในการเชื่อมต่อการสื่อสารได้โดยตรงสู่เกตเวย์หลักของระบบโทรคมนาคมทั้งของไทยและต่างประเทศ ทำให้ได้รับบริการที่ครบวงจรสำหรับ Digital Infrastructure เพื่อรองรับและเสริมศักยภาพให้กับธุรกิจของเอไอเอในยุคดิจิทัล 4.0 ต่อไป” บริการ Co-location ใน AIS Data Center เป็นหนึ่งในบริการ “AIS Business Cloud” ที่ให้บริการเช่าพื้นที่สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย พร้อมด้วยระบบอินเตอร์เน็ต ระบบไฟฟ้าสำรอง ระบบควบคุมความเย็นและความชื้น ระบบการรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง และระบบกล้องวงจรปิดแบบ CCTV ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการวางระบบเครือข่ายและดูแลระบบคอมพิวเตอร์เอง ตอบสนองการดำเนินธุรกิจของลูกค้าองค์กร โดยองค์กรที่สนใจใช้บริการสามารถติดต่อได้ที่ http://business.ais.co.th/th/product/co-location #AISDataCenter
 9. เอไอเอส ร่วมส่งความสุข เที่ยวสงกรานต์สนุก กลับบ้านอุ่นใจ อยู่ที่ไหนก็มีสัญญาณ จัดเต็มความพร้อมเครือข่ายมือถือ และ WiFi ครอบคลุมเป็น จัดเต็มคุณภาพเครือข่ายทั้งมือถือ 4.5G, 4G, 3G และ AIS SUPER WiFi ครอบคลุมมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของประเทศ 1 ของประเทศ : เอไอเอส ร่วมส่งความสุข เทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 ให้กับลูกค้าและพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศ ให้ลูกค้ามั่นใจทุกการติดต่อสื่อสาร ทั้งโทรและเน็ตไม่มีสะดุด สนุกกันได้เต็มที่ ตลอดเส้นทาง ตั้งแต่ช่วงเทศกาลจนถึงวันเดินทางกลับ · จัดเต็ม ทีมงานวิศวกรทั้งส่วนกลางและภูมิภาค พร้อมปฏิบัติงานดูแลเครือข่ายตลอด 24 ชม. รวมทั้งพนักงาน Touch point ต่างๆ ทั้ง AIS SHOP ทุกสาขาทั่วประเทศ และ AIS Call Center พร้อมให้บริการลูกค้าตลอด 24 ชม. · จัดเต็ม AIS SUPER WiFi ให้บริการ ณ ร้านอาหารแบรนด์ชั้นนำ Chain Store ที่คนไทยชื่นชอบ อาทิ ร้าน เคเอฟซี, แมคโดนัลด์, คาเฟ่ อเมซอน, สตาร์บัคส์ ฯลฯ ทั้งที่ตั้งอยู่ในสถานีน้ำมัน จุดพักรถทั่วประเทศ รวมถึง สถานีขนส่ง, สนามบิน, สถานีรถไฟ, ท่าเรือ รวมถึงแหล่งท่องเที่ยว ให้ลูกค้าที่เดินทางท่องเที่ยวหรือกลับบ้านได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้อย่างไม่มีสะดุด · จัดเต็ม สิทธิพิเศษส่วนลดอาหารและเครื่องดื่ม ณ ร้านค้าแบรนด์ดัง จากแคมเปญ AIS LIVE 360° อาทิ แมคโดนัลด์ ใช้คะแนน 60 พอยท์ แทนส่วนลด 50 บาท รับชุดอร่อยสุดคุ้มพร้อมโค้ก และ เฟรนซ์ฟรายส์ขนาดกลาง, ร้านแบล็คแคนยอน ซื้อเครื่องดื่มที่ร่วมรายการเพียง 69 บาท, กาแฟอินทนิล รับเครื่องดื่มฟรี (เอสเพรสโซ่ / ลาเต้เย็น /ชาเย็น / โกโก้เย็น) เพียงใช้ 120 พอยท์ ได้อีกด้วย ลูกค้าสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แอป My AIS และ www.ais.co.th/privilege · จัดเต็ม รถโมบาย และติดตั้งอุปกรณ์เพื่อขยายสัญญาณมือถือเพิ่มเติม ณ จุดที่มีการใช้งานอย่างหนาแน่น เช่น บริเวณสถานีขนส่ง, สนามบิน, ฯลฯ รวมถึงแหล่งท่องเที่ยว และสถานที่จัดงานสงกรานต์ทั้งในเขตกรุงเทพและต่างจังหวัด โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือ เริ่มต้นตั้งแต่บริเวณเส้นทางหลักสู่ภาคเหนือไปจรดเหนือสุดของประเทศไทย รวมไปถึงจุดที่มีการจัดเทศกาลสงกรานต์ อาทิ ช่วงประตูท่าแพ , วัดพระสิงห์ ,บริเวณคูเมืองรอบเชียงใหม่ รวมไปถึงอีกหลายพื้นที่ อาทิ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาสักการะพระพุทธชินราช ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ สำหรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่เอไอเอสช๊อปทุกสาขา รับฟรีซองกันน้ำอุ่นใจ ตั้งแต่วันที่ 13-15 เมษายนนี้
 10. เอไอเอส เตรียมพร้อมเครือข่ายร่วมส่งความสุข “สงกรานต์เที่ยวไทยอุ่นใจกับเอไอเอสทั่วภาคเหนือ” เอไอเอส ร่วมส่งความสุขในเทศกาลสงกรานต์ 2560 ทั่วภาคเหนือ จัดเตรียมความพร้อมด้านเครือข่าย 4G ที่ใหญ่ที่สุด ครอบคลุม และเร็วที่สุดในประเทศไทย จากผลการรับรองล่าสุดจาก OOKLA Speed Test พร้อมรองรับประชาชนที่เดินทางมาท่องเที่ยวตลอดช่วงเทศกาลและวันหยุดยาว ให้พร้อมรองรับการใช้งานที่หนาแน่นในทุกจุดกิจกรรมทั่วภาคเหนือ นายพรรัตน์ เจนจรัสสกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานปฏิบัติการภูมิภาค-ภาคเหนือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)กล่าวว่า “เทศกาลสงกรานต์เป็นช่วงเวลาพิเศษที่คนไทยจะมีทั้งการเดินทางเพื่อกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยว พักผ่อนตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ดังนั้น เอไอเอส จึงเตรียมความพร้อมด้านเครือข่าย ให้รองรับการใช้งานบริเวณเส้นทางหลัก ตั้งแต่ประตู่สู่ภาคเหนือไปจรดเหนือสุดของประเทศไทย รวมไปถึงจุดที่มีการจัดเทศกาลสงกรานต์ อาทิ ช่วงประตูท่าแพ , วัดพระสิงห์ ,บริเวณคูเมืองรอบเชียงใหม่ รวมไปถึงอีกหลายพื้นที่ อาทิ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.พิษณุโลก โดยจัดทีมวิศวกรพร้อมประจำการทั่วภาคเหนือ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้เพื่อให้ทุกท่านได้ร่วมแบ่งปันความสุข สนุกสนานผ่านโลกออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วและฉับไว พร้อมให้คุณได้สื่อสารระหว่างกลับบ้าน หรือ ท่องเที่ยวได้อย่างอุ่นใจ นอกจากนี้ เอไอเอส ยังได้จัดกิจกรรม “สงกรานต์เที่ยวไทยอุ่นใจกับเอไอเอส ที่จังหวัดเชียงใหม่” เพื่อให้ลูกค้า ประชาชน รวมถึงนักท่องเที่ยว ได้มาร่วมสัมผัสความชุ่มฉ่ำสนุกสนานกับสงกรานต์อุ่นใจ ที่บริเวณด้านหน้า เอไอเอสช๊อปถนนมณีนพรัตน์ แจ่งหัวริน ตั้งแต่วันที่ 13-15 เมษายน 2560 พร้อมรับคอลเลคชั่นเล่นน้ำสุดชิว พร้อมกันนี้ ที่จังหวัดพิษณุโลก จัดบริการรถตุ๊กๆ AIS รับ-ส่ง ฟรี! ระหว่างจุดจอดรถบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด –วัดพระศรีรัตน มหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาสักการะพระพุทธชินราช ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ----------------------------------------------------------------------------
 11. เอไอเอส ควงซุปตาร์เปิดฉากความมันส์กับสุดยอดความบันเทิงระดับโลกบน AIS PLAY และ AIS PLAYBOX ให้ชาวเชียงใหม่แล้ววันนี้! 1 เมษายน 2560: เอไอเอส จับมือพาร์ทเนอร์ระดับโลก พร้อมควงซุปเปอร์สตาร์ ขวัญ อุษามณี ร่วมเปิดฉากความสนุกครั้งยิ่งใหญ่ พร้อมเสิร์ฟคอนเทนต์ความบันเทิงระดับเวิลด์คลาส ให้ดูอย่างจุใจบนมือถือผ่านแอป AIS PLAY และบนกล่องทีวี AIS PLAYBOX ให้ชาวเชียงใหม่แล้ววันนี้! สำหรับลูกค้าเน็ตบ้านเอไอเอสไฟเบอร์ เริ่มต้นเพียงเดือนละ 299 บาท ไม่ว่าจะเป็น ภาพยนตร์ และซีรีส์จาก HBO ที่มาพร้อมพากย์ไทย และครั้งแรกกับ HBO GO ที่ได้รับลิขสิทธิ์เพียงรายเดียวในไทย รวมทั้งช่อง FOX, Warner TV, HLN, Nick Jr., National Geographic และอื่นๆ อีกมากมาย ครบทุกมิติของความบันเทิงทั้งซีรีส์ ภาพยนตร์ สารคดี กีฬา การ์ตูน และข่าว สนใจสมัครใช้บริการแพ็กเกจบนแอป AIS PLAY โทร 1175 หรือ www.ais.co.th/playapp<http://www.ais.co.th/playapp> หรือสนใจสมัครแพ็กเกจบนกล่อง AIS PLAYBOX โทร 1185 หรือ www.ais.co.th/playbox<http://www.ais.co.th/playbox>
 12. เอไอเอส ขอเชิญชาวเชียงใหม่ ร่วมสัมผัสความบันเทิงระดับโลก พร้อมแพ๊กเกจสุดปัง! กับ HBO FOX และอีกหลาย content ระดับโลก นำโดย ภาพยนตร์ และซีรีส์จาก HBO พร้อมพากย์ไทย และครั้งแรกของประเทศไทยกับ HBO GO บริการวิดีโอออนดีมานด์ ให้เลือกชมได้ ทุกที่ ทุกเวลา ซึ่งได้รับลิขสิทธิ์เพียงรายเดียวในไทย, รวมช่องกีฬาดังจาก FOX, Warner TV, HLN, Nick Jr., National Geographic ฯลฯ โดยให้บริการในรูปแบบแพ็กเกจเสริม ทั้งบนมือถือ ชมผ่านแอป AIS PLAY และเน็ตบ้านเอไอเอส ไฟเบอร์ ชมผ่านกล่อง AIS PLAYBOX ด้วยความคมชัดระดับ Full HD เติมเต็มความสุขให้กับคอบันเทิงยุคดิจิทัลแล้ววันนี้ พบกับความบันเทิงแบบจัดเต็มกับโปรโมชั่นสุดพิเศษพร้อมของสมนาคุณมากมาย ในวันที่ 1-2 เมษายน 2560 นี้ ณ ลานโปรโมชั่นชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แอร์พอร์ต เชียงใหม่
 13. เอไอเอส ทิ้งห่างคู่แข่ง นำเทคโนโลยีผสานใจ สร้างความแตกต่างให้งานบริการ มัดใจลูกค้ายุคดิจิทัล มั่นใจครองความเป็นที่ 1 ในใจลูกค้าตลอดไป 27 มีนาคม 2560 : เอไอเอส เพิ่มขีดความสามารถของงานบริการและการดูแลลูกค้า เพื่อสร้างความแตกต่างอย่างต่อเนื่อง ด้วยแคมเปญ “ที่ 1 ดูแลด้วยใจ ให้ชีวิตดิจิทัล” ภายใต้แนวคิด “AIS Live 360º” โดยใช้ใจในการออกแบบงานบริการที่สร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ และความต้องการของลูกค้าแต่ละคน ที่ชื่นชอบความรวดเร็ว สะดวกสบาย และจัดการทุกสิ่งได้ด้วยตนเองตลอดเวลา ด้วยบริการดิจิทัลมากมาย ทั้ง “My AIS App” แอปเดียวที่เสมือนมีเอไอเอส ช็อปที่ดีที่สุดบนมือถือ, “Ask Aunjai” ผู้ช่วยอัจฉริยะที่คอยดูแลตลอด 24 ชั่วโมง, “บริการลัดสาย(IVR Speech Recognition)” ที่รู้ใจคนชอบทางลัด, “Omni-Channel” เชื่อมโยงข้อมูลของลูกค้าแบบไร้รอยต่อ เพื่อความสะดวกในการใช้บริการ รวมทั้ง AIS Privilegesมอบความพิเศษติดตัวลูกค้าไปทุกที่ และประสบการณ์มากมายให้ลูกค้าตลอดทั้งปี นางบุษยา สถิรพิพัฒน์กุล รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานบริหารลูกค้าและการบริการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวว่า “เอไอเอสมุ่งมั่นในการพัฒนางานบริการและการดูแลลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการ และประสบการณ์ที่ดีที่สุดตลอดเวลาที่อยู่กับเรา สำหรับปีนี้ จากการที่เอไอเอสประกาศวิสัยทัศน์ Digital For Thais ด้วย การนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามายกระดับคุณภาพชีวิต ให้คนไทยในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะงานบริการและการดูแลลูกค้า ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เอไอเอสตั้งใจนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเพิ่มขีดความสามารถงานบริการลูกค้ามาโดยตลอดสำหรับวันนี้ เพื่อสร้างความแตกต่างอย่างต่อเนื่อง เอไอเอสจึงออกแคมเปญ “ที่ 1 ดูแลด้วยใจ ให้ชีวิตดิจิทัล” ภายใต้แนวคิด “AIS Live 360º” โดยใช้ทั้งความเข้าใจและความใส่ใจลูกค้าในทุกรายละเอียดมาออกแบบงานบริการที่สร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าในยุคปัจจุบัน ที่ต้องการความรวดเร็ว, สะดวกสบาย, ต้องการจัดการสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง ทุกที่ ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งชื่นชอบบริการที่ตรงกับความต้องการของแต่ละคน(Personalization) เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดจากการดูแลด้วยใจ ด้วยบริการดิจิทัล 4 รูปแบบด้วยกัน ดังนี้ 1) “My AIS” แอปเดียวที่เสมือนมีเอไอเอส ช็อปที่ดีที่สุดบนมือถือ ที่ช่วยตอบโจทย์ครบทุกความต้องการของลูกค้ายุคดิจิทัลได้อย่างตรงใจ ทั้งสะดวก รวดเร็ว และคอยดูแลลูกค้าทุกคนตลอด 24 ชั่วโมง สามารถดูข้อมูลการใช้งานทุกอย่างของตนเองได้ง่ายๆ ไม่ว่าจะเป็นยอดการใช้งาน Voice และ Data, ยอดค่าใช้บริการ หรือจำนวน AIS Points ที่ลูกค้าสามารถสะสมได้จากการใช้งาน รวมทั้งช่วยบอกสิทธิพิเศษต่างๆ รอบตัวลูกค้า ในทุกที่ที่ลูกค้าไปโดยสามารถเช็ค, ค้นหา หรือรับสิทธิพิเศษที่อยู่รอบตัวได้ง่ายๆ ทันที ผ่านเมนู Nearby ใน “My AIS” และสามารถซื้อแพ็กเกจ HBO เพื่อชมความบันเทิงระดับโลก ผ่าน AIS PLAY ได้อีกด้วย 2) “Ask Aunjai” Virtual Agent ผู้ช่วยอัจฉริยะ ที่พัฒนามาจากการผสานเทคโนโลยีอัจฉริยะ ทั้ง Artificial Intelligence (AI), Chatbot และ Smart Knowledge Base ทำให้สามารถตอบคำถามลูกค้าบน Online, Social Media อาทิ เว็บไซต์เอไอเอส และบน My AIS ได้ทุกคำถาม ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งเพิ่มความเป็น Humanity มากขึ้น มีความน่ารัก มีเสน่ห์ และมีอารมณ์ต่างๆ ทำให้ลูกค้ารู้สึกใกล้ชิด เพลิดเพลิน เหมือนได้คุยกับพนักงาน 3) “บริการลัดสาย (IVR Speech Recognition)” บริการใหม่ รู้ใจคนชอบทางลัด ครั้งแรกที่ให้ลูกค้าเข้าถึงเมนูที่ต้องการใช้บริการได้ทันใจ ไม่ต้องรอ จากการสั่งการด้วยเสียง เมื่อโทรเข้า AIS Call Center 1175 และ Serenade Call Center 1148 ทำให้ลูกค้าได้รับบริการที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องเสียเวลาในการรอสายอีกต่อไป 4) “Omni-Channel” เชื่อมโยงข้อมูลของลูกค้าจากทุกช่องทางเข้าด้วยกันแบบไร้รอยต่อเนื่องจากเอไอเอสมีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย ทั้ง Online และ Offline อาทิ เอไอเอส ช็อป 138 สาขา, ร้านเทเลวิซ 430 สาขา, AIS Call Center, Facebook และ Line @ AIS Call Center เป็นต้น เพื่อให้ลูกค้าใช้บริการจากทุกช่องทางได้อย่างต่อเนื่อง เสมือนเป็นช่องทางเดียวกัน เอไอเอสจึงเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกช่องทางที่ลูกค้าเข้าไปใช้บริการ ให้เป็นช่องทางเดียวกัน ด้วยแนวคิด Omni-Channel ตัวอย่างเช่น เมื่อลูกค้าเข้าเว็บไซต์เอไอเอส เพื่อดูข้อมูลของแพ็กเกจที่ตนกำลังสนใจอยู่ในขณะนั้น แม้จะยังไม่ได้ตัดสินใจสมัคร ข้อมูลความสนใจของลูกค้าจะถูกบันทึก และเชื่อมโยงไปยังทุกช่องทางการให้บริการ ทำให้ไม่ว่าลูกค้าจะใช้บริการผ่านช่องทางใด พนักงานก็จะสามารถนำเสนอสินค้าและบริการที่ลูกค้าสนใจในขณะนั้นได้เลย โดยลูกค้าไม่ต้องแจ้งความต้องการของตนเองซ้ำนั่นเอง นอกจากบริการดิจิทัลทั้ง 4 รูปแบบดังกล่าวแล้ว เอไอเอสยังเดินหน้าดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ด้วยสิทธิพิเศษมากมายที่ยังคงได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นให้ลูกค้าลุ้นรับทองคำได้ตลอดทั้งปี กับ แคมเปญ “โชคทองถล่มทับ ปี 9”, กินฟรีใน 77 จังหวัดทั่วไทย กับแคมเปญ “มื้อนี้ฟิน วันนี้ฟรี” รวมทั้งมอบประสบการณ์สุดพิเศษให้ลูกค้า โดยร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดกิจกรรม “AIS Trip” พาลูกค้าไปสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวไทยแบบ Unseen พร้อมเรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพทุกแนวจากกูรูชื่งดัง ใน Social Network เป็นต้น เอไอเอสมุ่งมั่นสร้างความแตกต่างอย่างต่อเนื่อง ด้วยการใช้ใจออกแบบงานบริการที่สร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้งานบริการและการดูแลลูกค้าตรงใจ ถูกใจ สามารถเข้าถึงหัวใจของลูกค้าให้มากที่สุด ส่งผลให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดจากเราตลอดไป” นางบุษยา กล่าวสรุป ******************************************************
 14. รับสมัคร ทีมขาย AIS FIBRE เน็ตบ้าน AIS ด่วน อัตราจ้าง : ไม่มีเงินเดือน จ้าง 500 ต่อลูกค้า 1 ราย พื้นที่ทำตลาด อ.เมือง อ.สารภี อ.สันป่าตอง และใน จังหวัดเชียงใหม่ รับ ทีมขาย+หัวหน้างาน 10 คน สนใจติดต่อ คุณโย 098-7892287 / 0932315678 หรือสมัครด้วยตนเองที่ ลักษณะงาน ออกไปตามรถบริษัมแนะนำอินเตอร์เน็ตบ้านais และแนะนำ ข้อมูล สินค้า สามารถทำงานได้ ตั้งแต่เวลา 09.00 -18.00 น. ส่งประวัติส่วนตัวสมัครงานได้ที่ 3gmobile@hotmail.co.th หรือโทร 0987892287/0932315678 (คุณโย) หรือสมัครด้วย ตนเองที่ ร้าน AIS BUDDY สาขาเพาเวอร์บายแจ่งหัวริน (ไฟแดงเชียงใหม่ราม) (สมัครงาน ที่สาขาหรืออีเมลล์ งด inbox ติดต่อในเวลา 10.00-20.00 น.) เตรียมเอกสารสมัครงาน 1. สำเนาบัตรประชาชน 2. ทะเบียนบ้าน คุณสมบัติที่ต้องการ 1. ขยัน ตรงต่อเวลา อดทน 2. มีคามรับผิดชอบ 3. พูดเก่ง 4. หากมีประสบการณ์ การทำงานบริการ พิจารณาเป็นพิเศษ 5. เพศชายหรือหญิงก็ได้
 15. เอไอเอส รับรางวัล THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2017 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเอไอเอส รับรางวัล THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2017 ในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในฐานะบริษัทที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม มีการบริหารจัดการที่โดดเด่น และเป็นองค์กรตัวอย่างในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ นิตยสาร Business+ ในเครือ เออาร์ไอพี โดยมี ฯพณฯศาตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้มอบรางวัล ณ โรงแรมดุสิตธานี ******************************************************************* บุคคลในภาพเรียงจากซ้ายไปขวา 1.นางอมรรัตน์ ชาญปรีชญา ผู้อำนวยการส่วนงานประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร เอไอเอส 2.ร.ศ. ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 3.นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอส 4.ฯพณฯ ศ.เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี 5.นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ บมจ.เออาร์ไอพี 6.นายแจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานบริหาร บมจ. เออาร์ไอพี 7.นางสาววราลี จิรชัยศรี ผู้อำนวยการส่วนงานประชาสัมพันธ์การตลาดและภายในองค์กร เอไอเอส