Line Official CM108
....ไลน์อย่างเป็นทางการ ของ CM108.com
add มารับข่าวสาร ข่าวด่วน ความเคลื่อนไหวได้ ฟรี
id : @cm108.com เพิ่มเพื่อน

DaDa Arpharat

สมาชิกทั่วไป
  • Content count

    7
  • Joined

  • Last visited

  1. ลำพูนจัดฝึกอบรมกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เพื่อยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา จังหวัดลำพูน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูนได้จัดกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์เด่น เพื่อให้เกิดนวัตกรรมขึ้น ภายใต้การดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาหัตถอุตสาหกรรมสู่สากล โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยจัดให้มีการฝึกอบรมกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 50 ราย เพื่อยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี รวมถึงการประชาสัมพันธ์หัตถอุตสาหกรรมของจังหวัดลำพูน ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ณ โรงแรมลำพูนวิว อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
  2. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูนเปิดเผยถึงผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ตัวอย่างที่ได้รับการพัฒนาแล้ว... จากการฝึกอบรมกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 50 ราย เพื่อยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี รวมถึงการประชาสัมพันธ์หัตถอุตสาหกรรมของจังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมลำพูนวิว อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูนได้เปิดเผยถึงผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ตัวอย่างที่ได้รับการพัฒนาแล้ว...โดยได้ผู้ประกอบการมาจาก 1 อำเภอเทิง 2 อำเภอแม่ทา 3 อำเภอลี้ 4 อำเภอป่าซาง 5 อำเภอบ้านโฮ่ง 6 อำเภอทุ่งหัวช้าง 7 อำเภอบ้านธิ 8 อำเภอเวียงหนองล่อง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน โทรศัพท์ 0 5351 1166 ต่อ 103
  3. เชียงราย จัด Road Show ประชาสัมพันธ์สินค้าภายใต้ตราสัญลักษณ์ “เชียงรายแบรนด์” จังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินโครงการผลิตภัณฑ์จังหวัดเชียงราย (Chiang Rai Brand) โดยการสร้างตราสัญลักษณ์เพื่อสื่อถึงสินค้าที่มีอัตลักษณ์ และมีคุณภาพมาตรฐาน และทำการคัดเลือกสินค้าของผู้ประกอบการ SMEs & OTOP ของจังหวัดเชียงราย ซึ่งขณะนี้ได้ทั้งตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดเชียงราย ที่มีความหมาย สื่อถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดเชียงราย สะท้อนคุณภาพมาตรฐาน และมีความเป็นสากล และได้สินค้าที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดเชียงราย จำนวน 41 รายการ พร้อมที่จะประชาสัมพันธ์ออกสู่ตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ ทั้งนี้มีกำหนดจะนำผลิตภัณฑ์ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดเชียงรายไปประชาสัมพันธ์ (Road Show) ในตลาดเป้าหมาย 3 ภาค ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดอุดรธานี) ในภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี) และภาคใต้ (จังหวัดภูเก็ต) โดยกำหนดจัดกิจกรรม Road Show สินค้าและบริการ ผลิตภัณฑ์ จังหวัดเชียงราย Chiang Rai Brand ครั้งแรกในวันที่ 14 กันยายน 2559 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จังหวัดอุดรธานี ภายในงานพบกับ - นิทรรศการสินค้าภูมิปัญญาของท้องถิ่น - สินค้าและบริการ ภายใต้ Chiang Rai Brand สินค้าคุณภาพผ่านมาตรฐาน จากผู้ผลิต OTOP, SMEs และวิสาหกิจชุมชนมากมาย - การแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา และมินิแฟชั่นโชว์สุดอลังการ ขอเชิญชมและเลือกซื้อสินค้าและบริการคุณภาพ ภายใต้ Chiang Rai Brand ในวันที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 10.30 – 21.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จังหวัดอุดรธานี ฟรี!! ของที่ระลึก สำหรับ 100 ท่านแรกที่เข้าร่วมกิจกรรมพิธีเปิด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ 053-224140-1
  4. เชียงราย จัด Road Show ประชาสัมพันธ์สินค้าภายใต้ตราสัญลักษณ์ “เชียงรายแบรนด์” จังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินโครงการผลิตภัณฑ์จังหวัดเชียงราย (Chiang Rai Brand) โดยการสร้างตราสัญลักษณ์เพื่อสื่อถึงสินค้าที่มีอัตลักษณ์ และมีคุณภาพมาตรฐาน และทำการคัดเลือกสินค้าของผู้ประกอบการ SMEs & OTOP ของจังหวัดเชียงราย ซึ่งขณะนี้ได้ทั้งตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดเชียงราย ที่มีความหมาย สื่อถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดเชียงราย สะท้อนคุณภาพมาตรฐาน และมีความเป็นสากล และได้สินค้าที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดเชียงราย จำนวน 41 รายการ พร้อมที่จะประชาสัมพันธ์ออกสู่ตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ ทั้งนี้มีกำหนดจะนำผลิตภัณฑ์ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดเชียงรายไปประชาสัมพันธ์ (Road Show) ในตลาดเป้าหมาย 3 ภาค ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดอุดรธานี) ในภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี) และภาคใต้ (จังหวัดภูเก็ต) โดยกำหนดจัดกิจกรรม Road Show สินค้าและบริการ ผลิตภัณฑ์ จังหวัดเชียงราย Chiang Rai Brand ครั้งแรกในวันที่ 14 กันยายน 2559 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จังหวัดอุดรธานี ภายในงานพบกับ - นิทรรศการสินค้าภูมิปัญญาของท้องถิ่น - สินค้าและบริการ ภายใต้ Chiang Rai Brand สินค้าคุณภาพผ่านมาตรฐาน จากผู้ผลิต OTOP, SMEs และวิสาหกิจชุมชนมากมาย - การแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา และมินิแฟชั่นโชว์สุดอลังการ ขอเชิญชมและเลือกซื้อสินค้าและบริการคุณภาพ ภายใต้ Chiang Rai Brand ในวันที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 10.30 – 21.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จังหวัดอุดรธานี ฟรี!! ของที่ระลึก สำหรับ 100 ท่านแรกที่เข้าร่วมกิจกรรมพิธีเปิด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ 053-224140-1
  5. จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัด กำหนดจัดงานมหกรรมตลาดนัดชายแดนไทย-เมียนมาร์ 84 พรรษา เทิดไท้องค์ราชินี ระหว่างวันที่ 10 – 14 สิงหาคม 2559 ณ บริเวณหน้าด่านกิ่วผาวอก อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ไทย-พม่า โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ส่งเสริมความร่วมมือการเชื่อมโยงการค้า การบริการ และการท่องเที่ยวระหว่างกันอย่างต่อเนื่องตลอดจนขยายผลไปสู่การเปิดด่านการค้าชายแดนของพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีอาณาเขตติดต่อกับเมืองสำคัญของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งจะทำให้เกิดการสร้างมูลค่าการค้าชายแดนการสร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจของจังหวัดและประเทศ ส่งผลให้เกิดการยกระดับสู่ด่านการค้าถาวรต่อไป ภายในงานพบกับ - สินค้า OTOP, SMEs, สินค้าธงฟ้า, สินค้าอุปโภค-บริโภค, คุณภาพดี ราคาประหยัด จากจังหวัดเชียงใหม่ และประเทศเมียนมาร์ การจับคู่ธุรกิจ - ร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2559 - ชม การแสดงศิลปวัฒนธรรมและความบันเทิง จากประเทศไทยและประเทศเมียนมาร์ พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายภายในงาน พบกัน!! งานมหกรรมตลาดนัดชายแดนไทย-เมียนมาร์ 84 พรรษา เทิดไท้องค์ราชินี ระหว่างวันที่ 10 – 14 สิงหาคม 2559 ณ บริเวณหน้าด่านกิ่วผาวอก อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ติดต่อสอบถามฝ่ายประสานงาน 053-224140-1